1) OSMANLI DÖNEMİ BELGELERİ

1.1) SADARET EVRAKI KATALOĞU

1.1.1) Sadaret Amedi Kalemi Evrakı

Ab-ı Safi Kazası Müdür Vekilliği’ne tayin olunan Ahmed Rıfat Efendi’nin icra-yı asaleti ve Bozkır, Belvıran
ve Akşehir kazalarına intihab olunan müdürlerin tayini
Yer: A.} AMD. / 86- 60- 0 Tarih: H-00-00-1274.

1.1.2) Sadaret Divan Kalemi Evrakı

Şakir’in Ab-ı Safi Kazası Müdürlüğü’ne asaleten tayininin icrası için tekrar Emirname yazılması talebi.
(Bab- ı Asafi/ Divan
Yer: A.} DVN. / 132- 65- 0 Tarih: H-29-11-1274

1.1.3) Sadaret Mektubi Kalemi Evrakı

1- Adapazarlı Hafız Hasan’ın Ab-ı Safid’deki tarlasına yapılan müdahalenin men’i. 2- Petro’nun kefaletten
dolayı muhtelif şahıslarda olan alacağının tahsili.
Yer: A.} MKT. DV. / 52- 90- 0 Tarih: H-05-05-1268
Mültezim Mehmed Ağa’nın, Ab-ı Safi ve Akabad kazaları varidat-ı öşriyyesinden dolayı bazı şahıslardaki
alacağının tahsili.
Yer: A.} MKT. DV. / 166- 65-0 Tarih: H-27-01-1277

1.1.4) SADARET MEKTUBİ MÜHİMME KALEMİ EVRAKI

İzmit sancağında bulunan muhacirin için Hendek Ab-ı Safi Sarıçayır ve Dodurga kazalarında ihdası
istenilen celtük deynekleri hakkındaki tahrirata cevaben İzmit Meclisi’nden gelen mazbatanın gönderildiği.
Yer: A.} MKT.MHM. / 238- 19- 0 Tarih: H-09-06-1278

1.1.5) Sadaret Mektubi Kalemi Meclis- İ Vala Evrakı

Karasu Kazası Müdürü Ali Ağa ‘nın azliye yerine Geyve Müdür Vekili Salih Ağa’nın, onun yerine de Sabık
Ab-ı Safi Kazası Müdürü Hacı Mehmed Ağa’nın tayini. Kağızman Kazası Müdürü Vekili iken Tahrirat
Kitabeti’ne tayin olunan Mehmed Halid Efendinin yerine Kars hanedanından İskender Bey’in asaleten
tayini.
Yer: A.} MKT.MVL. / 102- 93- 0Tarih: H-08-04-1275

1.1.6) SADARET MEKTUBİ KALEMİ NEZARET VE DEVAİR EVRAKI

Rüsûmata dair kaybolan senedi tecdidi hususunda Evkaf Nezareti’ne tezkire.
Yer: A.} MKT.NZD. / 179- 35- 0Tarih: H-11-07-1272
Yörükan Müdürü’nün azliyle yerine Salih Ağa’nın tayini ve maaş tahsisi. @ Ab-ı Safi Müdürü İbrahim
Ağa’ya maaş tahsisi.
Yer: A.} MKT.NZD. / 81- 54- 0 Tarih: H-14-09-1269

1.1.7) SADARET MEKTUBİ KALEMİ UMUM VİLAYAT EVRAKI

Haksız yere azl edilip dava edilen Ab-ı safi Kazası Müdürü Hasan Efendi’nin itirazlarının incelenmesi.
Yer: A.} MKT.UM. / 126- 72- 0 Tarih: H-13-05-1269
Ab-ı Safi Kazası Müdürlüğü’ne tayin olunan Geyve Esbak Müdürü Şakir Efendi’ye yardımcı olunması.
Yer: A.} MKT.UM. / 226- 2- 0 Tarih:H-17-06-1272
Hendek Hanedanı’ndan Mehmed Efendi’nin Ab-ı Safi Müdürü Hasan Ağa’da bulunan alacağının tahsili.
Yer: A.} MKT.UM. / 282- 27- 0 Tarih: H-27-09-1273
Gölpazarı Sabık Müdürü Şakir Efendi’nin bir kazaya müdür tayin edilmesi.
Yer: A.} MKT.UM. / 312- 58- 0 Tarih: H-04-09-1274

1.2 ALİ EMİRİ EVRAKI KATALOĞU

1.2.1) ALİ EMİRİ TASNİFİ SULTAN BİRİNCİ AHMET EVRAKI

Ab-ı Safi kazasına tabi Tekye karyesinde bulunan Müsellim Dede Tekyesi Mutasarrıfı Sinan’ın feragatına
mebni yerine oğlu Mustafa’nın tayini.
Yer: AE. SAMD. I. / 5- 435- 0 Tarih: H-10-05-1026

1.2.2) ALİ EMİRİ TASNİFİ SULTAN İKİNCİ AHMET EVRAKI

İznikmid ve Kocaeli’ye tabi Sapanca, Ab-ı Safi, Sarıçayır ve Ada nahiyeleri reayası üzerlerine kayıtlı
belirtilen miktar odunu vermekte gevşeklik gösterdiklerinden konu ile ilgili kanun üzere hüküm verilmesi.
Yer: AE. SAMD.II. / 20- 2109-0Tarih: H-08-10-1102

1.2.3) ALİ EMİRİ TASNİFİ SULTAN BİRİNCİ MAHMUT EVRAKI

Müteferrika-yı Dergâh-ı Ali İbrahim’in malikane uhdesinde olan Hüdavendigar sancağı Akyazı, Ab-ı Safi,
Sarıçayır, Gümüş ve Ova kazaları’na Kocaili mutasarrıfları Halil ve İbrahim tarafında vuku bulan
müdahalenin men’i ile tahsil olunan mahsul ve rüsumun iadesi.
Yer: AE. SMHD. I. / 121-8783- 0 Tarih: H-29-12-1149
Vidin Kalesi muhafazasında bulunan Dergâh-ı Ali cebeciyanı lahm bahasının, Sapanca ve Ab-ı Safi
kazasına tabi Kadılı Divanı avarızına mukabil Yaslak Kundak maktuu bedeliyesi akçesinden ödenmesi.
Yer: AE. SMHD. I. / 173-13306-0 Tarih:H-03-06-1153

1.2.4) ALİ EMİRİ TASNİFİ SULTAN İKİNCİ MUSTAFA EVRAKI

Sapanca kazasındaki Türkmen taifesinden ayrılıp Ab-ı Safi kazasına yerleşen Dulkadirli cemaatinden
Satılmış Kethüda, Kocaoğlan, İsmail, Ahmed ve sairenin mal ve eşyasını yağmalayan Subaşı
Odunkapılıoğlu Mustafa’ya ceza verilmesi.
Yer: AE. SMST.II. / 104-11255-0 Tarih:H-09-03-1115

1.2.5) ALİ EMİRİ TASNİFİ SULTAN ÜÇÜNCÜ AHMET EVRAKI

Tophane-i Amire için İznikmid, Sakarya, Sapanca, Akyazı, Sarıçayır, Ab-ı Safi ve Şeyhlü taraflarından
kesilen kerestenin İznikmid İskelesi üzerinden İstanbul’a nakli.
Yer: AE.SAMD.III / 86-8578- 0 Tarih: H-08-09-1140
Tersane-i Amire’de inşa olunacak Donanma-yı Hümayun kalyonları ve diğer sefain için gerekli olan
kerestenin Kocaili sancağına bağlı İznikmid, Akyazı, Sarıçayır, Ab-ı Safi, Sapanca, Kandıra, Kaymas ,
Ağaçlı, Şeyhlü, Beşdivan ve diğer nevahilerden tedarik edilerek gönderilmesi hakkında hüküm.
Yer: AE.SAMD.III / 129-12687-0 Tarih:H-16-04-1138
Müteferrika Hasan’ın, Hüdavendigar sancağının Yenice-i Taraklı ve Ab-ı Safi nahiyelerinin karyelerinde
mutasarrıf olduğu yaylak ve kışlaklara yapılan müdahalenin önlenmesi.
Yer: AE.SAMD.III / 205-19775-0 Tarih:H-18-08-1133

1.2.6) ALİ EMİRİ TASNİFİ SULTAN ÜÇÜNCÜ MUSTAFA EVRAKI

Adlarına tertip olunan imdad-ı hazariyeyi kendilerine tamamen teslim etmelerine rağmen Kocaeli sancağı
mutasarrıflarının surre-i hümayun imdadiyesi olarak Ab-ı Safi kazası ahalisinden akçe tahsillerinin men’i
hususunda Kocaeli sancağı mutasarrıfına hüküm ısdarı.
Yer: AE.SMST.III / 4- 210- 0 Tarih: H-29-12-1177

Aynı mealde Ab-ı Safi Naibi Mehmed Efendi’nin ilamı. a.g.tt
Yer: AE.SMST.III / 69-5140- 0 Tarih: H-29-12-1181

Sabancı ve Âb-ı Safi kazalarından Cebehane-i Amire’ye avarız bedeli mukabilinde ita edegelmekde olduğu
kundak taslağını birkaç senedir ita etmediklerinden bahsile mezkûr kundak tasaklarının irsali hakkında
emir ısdarı talebini havi Rikab-ı Hümayun Cebecibaşısı Ahmed’in arzıyla merbut hüküm. a.g.tt
Yer: AE.SMST.III / 77-5717- 0 Tarih: H-29-12-1185

Kocaeli sancağında Ab-ı Safi kazasında mutasarrıf olduğu zeameti aklamına vaki müdahalenin meni
hakkında Ahmed Arif veled-i Mir Abdulkadir imzalı arzuhal. a.g.tt

Yer: AE.SMST.III / 88-6625- 0 Tarih: H-29-12-1178

İznikmid civarında Ab-ı Safi kazasında bulunan bazı eşkıyanın tedibi hakkında Kocaeli Mutasarrıfı
Mustafa Paşa’nın tezkiresi. a.g.tt
Yer: AE.SMST.III / 292-23342-0 Tarih:H-29-12-1173

1.2.7) ALİ EMİRİ TASNİFİ SULTAN ÜÇÜNCÜ OSMAN EVRAKI

Ab-ı Safi kazası camii müezzinliğinin tevcihi hakkında pusula. a.g.tt
Yer: AE.SOSM.III / 94- 7210-0 Tarih:H-15-02-1169

1.2.8) ALİ EMİRİ TASNİFİ SULTAN ÜÇÜNCÜ SELİM EVRAKI

Ab-ı Safi Naibi Mehmed’in aynı mealde ilamı. a.g.tt
Yer: AE.SSLM.III / 53-3167- 0 Tarih: H-29-12-1220

1.3) CEVDET EVRAKI KATALOĞU

1.3.1) CEVDET TASNİFİ ASKERİYE EVRAKI

Sapanca ve Ab-ı safi kazalarından nüzul ve avarız bedeli olarak mürettep taslak, kundak ve tahtalara dair yazılan hüküm.
Yer: C. AS. / 124- 5529- 0 Tarih: H-18-10-1206

1.3.2) CEVDET TASNİFİ BAHRİYE EVRAKI

Kocaeli sancağına tabi Sapancı ve Ab-ı Safi kazalarının tersaneye ocaklık olarak vermeleri müretteb olan dört bin adet tüfenk kundağı taslağının tahsili.
Yer: C. BH. / 74- 3536- 0 Tarih: H-16-02-1200
Ak ve Karadeniz’e çıkacak on yedi kıta donanma kalyonlarıyle yüz kıta eski ince donanma gemilerinin tamiratına ve tersanede yeniden yapılacak altmış kıta ince donanma gemilerine muktezi muhtelif cins karaağaç kerestelerinin Kocaeli’ye tabi Akyazı, Ab-ı Safi ve Bolu sancağında Konapa, Gümüşabad, Üskübü ve Düzce kazaları dahillerinden celbi.
Yer: C..BH. / 54- 2544- 0 Tarih: H-11-06-1182
Tersane’de yapılmakta olan iki kalyonun kıştan evvel bitirilmesi için Akyazı, Ab-ı safi ve Sarıçayır kazaları dağlarından kereste kesilerek İzmit’e indirilmesi hakkında Kaptan-ı Derya Mustafa mühürlü takrir. a.g.tt
Yer: C..BH. / 253- 11712- 0 Tarih: H-29-12-1157

1.3.3) CEVDET TASNİFİ BELEDİYE EVRAKI

Nakliyeleriyle beraber odunun bir çekisi otuz ve kütüğün çekisi altmış akçeden bahası İstanbul Ağası tarafından verilmek üzere Kocaeli sancağının Ab-ı Safi kazasından İstanbul ihtiyacatı için bir senelik mürettep odunun mübayaa ve sevki.
Yer: C. BLD. / 91- 4524- 0 Tarih: H-16-07-1170

1.3.4) CEVDET TASNİFİ DAHİLİYE EVRAKI

Dağlı eşkıyasının tenkiline Rumeli valisi ve Rumeli kazaları ayanları memur edilmekle eşkıya-yı merkume beri taraflara tecavüz eder ise mukabele etmek üzere Bergos’a tayin edilen Kocaeli Mutasarrıfı Osman Paşa’nın külliyetli askere ihtiyacı olduğundan müşarunileyhin maiyyetine gitmesi için Ab-ı safi kazası vücuhundan Yarim Ağa’ya ve Kocaeli dahilinde vaki diğer kazalar vücuhlarına hüküm. g.tt
Yer: C..DH. / 23- 1136- 0 Tarih:H-20-03-1218

1.3.5) CEVDET TASNİFİ EVKAF EVRAKI

Ab-ı Safi kazasının Orman Divanı’nda Ustabali ve Molla Divanı’ndan yaptırılan camiler.
Yer: C..EV. / 132- 6571- 0 Tarih: H-21-01-1254
Ab-ı Safi kazasının Tekke köyündeki Selim Dede Zaviyesi Vakıfları’na yapılan taaddiyatın men’i.
Yer: C..EV. / 604- 30474- 0 Tarih: H-16-10-1182

1.3.6) CEVDET TASNİFİ MALİYE EVRAKI

Muhallefatı mirice zabt olunan Yorgancı esnafından Hacı Memiş’in Ab-ı Safi kazasında sakin müteveffa Abdülfettah Efendi’de matlubu olan akçenin müteveffa-yı merkumun metrukatından tahsili.
Yer: C..ML. / 87- 3974- 0 Tarih: H-04-12-1225

1.3.7) CEVDET TASNİFİ NAFİA EVRAKI

Kocaeli sancağında Ab-ı Safi kazasına tabi üç köy halkının, Sakarya üzerinde ve Sapanca gölü kenarındaki köprülerin tamirine mukabil tekalifden muafiyetleri.
Yer: C..NF. / 7- 340- 0 Tarih: H-17-03-1249
Ab-ı safi kazasının köyleri altı divan olup üç divanı Sapanca kazası dahilinde, Sakarya üzerinde Sultan Orhan köprüsünün tecdid ve tamiri hizmetinde ve diğer üç divan da Mühürdar Hasan Paşa zeameti dahilinde sair tekalifden muaf iken, Bursa Valisi Halil Paşa maiyyetiyle bu divanlara konup beş senelik taksit ve harc-ı masraf namiyle para aldığından şikâyeti havi ilam. g.tt
Yer: C..NF. / 14- 677- 0 Tarih: H-29-08-1136

1.3.8) CEVDET TASNİFİ ZAPTİYE EVRAKI

Seddülbahir Kalesi’ne bend edilen Ab-ı Safi kazasının Karapürçek köyünden Feyzullah Beşe’nin affı.
Yer: C..ZB. / 87- 4305- 0 Tarih: H-13-05-1189

1.4) DAHİLİYE NEZARETİ EVRAKI KATALOĞU

1.4.1) DAHİLİYE NEZARETİ MEKTUBİ KALEMİ EVRAKI

Sapanca ormanı süvarisi müteveffa Abdülvahid Efendi’nin Adapazarı’na bağlı Ab-ı Safi Nahiyesi tahrirat katipliğinde çalıştığına dair terceme-i hal evrakında kayıtlı olmasına rağmen evrak-ı müsbitesi olmadığının ve kaydının da bulunmadığının anlaşıldığı.
Yer: DH.MKT. / 2515- 18- 0 Tarih: H-11-04-1319

1.5) EVKAF NEZARETİ EVRAKI KATALOĞU

1.5.1) EVKAF NEZARETİ BERAT EVRAKI

Tevcih, berat, hitabet, Abdullah ibn Ahmed, Ahmed ibn Mustafa, Hacı Halil Cami-i Şerifi Vakfı (Karapürçek Karyesi, Ab-ı Safi kazası)
Yer: EV.BRT. / 209- 7- 0 Tarih: H-22-12-1282

1.6) HATTI HÜMAYUNLAR EVRAKI KATALOĞU

1.6.1) HATTI HÜMAYUN EVRAKI

İzmid, Adapazarı ve Abısafi kazalarının ilâmları ve Adapazarı halkının arz-ı mahzarlariyle kereste işlerini ve asayişi temine muktedir olan Kaymas kazası vücuhünden Ayanzade Mehmed Ağa’nın tahta serdarı nasbı hakkında. a.g.y.tt
Yer: HAT / 197- 9940- 0 Tarih: H-29-12-1205

1.7) HAZİNE- İ EVRAK MÜDÜRLÜĞÜ- İDARELER EVRAKI KATALOĞU

1.7.1) İRADE- MECLİS- İ VALA EVRAKI

Yalakabad, Ab-ı Safi, Sandık ve Karasu kazası Müdürlükleri.
Yer: İ.MVL. / 295- 11932- 0 Tarih: H-26-04-1270
İzmid sancağında bulunan Ab-ı Safi ile Konya dahilindeki Bozkır, Belviran ve Akşehir kazaları müdürlükleri.
Yer: İ.MVL. / 389- 16962- 0 Tarih: H-02-07-1274

1.8) İBNÜLEMİN TASNİFİ KATALOĞU

1.8.1) İBNÜLEMİN TASNİFİ MALİYE EVRAKI

Ab-ı Safi Kazası Yörüklerinden ve Tavşanlı karyesi hissesinden Isfahan taraflarındaki asakir tayinatı için Harekeye nakl olunan zehair bedelinin irad ü masrafına dair makbuz.
Yer: İE.ML. / 128- 12163- 0 Tarih: H-06-02-1140

1.8.2) İBNÜLEMİN TASNİFİ UMUR- I NAFİA EVRAKI

Sakarya köprüsünün köprücüleriyle mezkûr köprünün tamir ve termimi hakkında Ab-ı Safi kadılığına hitaben yazılan tezkire.
Yer: İE.NF. / 1- 36- 0Tarih: H-19-12-1090

1.9) MECLİS- İ VÜKELA MAZBATALARI EVRAKI KATALOĞU

1.9.1) MECLİS- İ VÜKELA MAZBATA EVRAKI

İzmid sancağına bağlı Ab-ı Safi Kazası Müdür Vekili Hacı Mehmed Ağa’nın azliyle yerine Ahmed Rifat Efendi’nin tayini. (19. Mühimme)
Yer: MVL / 320- 40- 0 Tarih: H-18-06-1274
Penbe Şerife Hanım’ın Adapazarına bağlı Ab-ı Safi kazasında Peşgirci mahallesinde sakin Serapoğlu Haçador’da olan alacağının tahsili. (27. Anadolu)
Yer: MVL / 707- 60- 0 Tarih: H-17-01-1282
Bazı alacaklarının tahsili için İzmid’e gelen esbak Ab-ı Safi Kazası Müdürü Şakir Efendi’ye emrolunan kolaylığın gösterildiği. (2. Anadolu)
Yer: MVL / 714- 25- 0 Tarih: H-27-12-1281
Ab-ı Safi kazası sabık müdürü Ahmed Rifat Efendi’nin istitafı şamil müzekkiresi. g.tt (7. Dersaadet)
Yer: MVL / 823- 58- 0 Tarih: H-29-10-1275

1.10) ŞURA- YI DEVLET EVRAKI KATALOĞU

1.10.1) ŞURA- YI DEVLET EVRAKI

Adapazarı’na mülhak Ab-ı Safi nahiyesinin Akyazı’ya ilhakı. (Şehremaneti 3)
Yer: ŞD. / 716- 12- 0 Tarih: H-18-02-1303

2) OSMANLI DÖNEMİ DEFTERLERİ

2.1) BAB- I ASAFİ DEFTERLERİ KATALOĞU

2.1.1) DİVAN-I HÜMÂYÛN SİCİLLATI MÜHİMME DEFTERİ

Taraklı Yenicesi kadısının arzı ile kaza-yı mezburda Ab-ı Safi nam mahalde kimesnenin vakfına ve mülküne şer’an zararı yok ise mühasib olan günde ikamet-i pazar buyuruldu. (Aynen)
Yer: A. {DVNSMHM.d.. / 37- 443- 0 Tarih: H-17-12-986
Bursa beyi ve Absafi (Karapürçek, Ab-ı Safi) kadısı: Evi basılarak eşyaların yağmalandığı mahkemeye gelinmediği iddiaları.
Yer: A. {DVNSMHM.d.. / 78- 477- 0 Tarih: H-13-04-1018
Sapanca, Düzce Pazar, Gümüşabat, Akyazı, Sarıçayır, Ab-ı Safi, Karasu, Üskübü, Efteni ve Todurga kazalarına asayiş için kethüdayeri tayini.
Yer: A. {DVNSMHM.d.. / 84- 71- 0 Tarih: H-22-11-1038
Kocaeli beyine: Sapanca, Düzce Pazar, Gümüşabat, Akyazı, Sarıçayır, Ab-ı Safi, Karasu, Üskübü, Efteni ve Todurga kazalarında ortaya çıkan ehl-i fesadın kethüdayeri Süleyman tarafından def’i.
Yer: A. {DVNSMHM.d.. / 84- 72- 0 Tarih: H-26-11-1038
Ab-ı safi kadısına: Yol kestiği için habse atılmasına sebep olanları tehdit eden Şaban hakkında şikâyet.
Yer: A. {DVNSMHM.d.. / 88- 25- 0 Tarih: H-13-12-1046
Geyve ve Akhisar canibinde olan yeniçeri serdarına: Ab-ı Safi kazası kadısının haksız yere işine müdahale edilmek istenmesi ile ilgili şikâyeti.
Yer: A. {DVNSMHM.d.. / 90- 63- 0 Tarih: –
Ab-ı Safi ve [yazılmamış] kadılarına: Ab-ı Safi kazasına bağlı Küçük Karapürçek, Büyük Karapürçek ve Yörükan köyleri üzerinde timar konusunda çıkan anlaşmazlığı halletmek üzere giden Hüdavendigar müteselliminin adamları tarafından köylülere zulümde bulunulduğu.
Yer: A. {DVNSMHM.d.. / 96- 432- 0 Tarih: –
Ab-ı Safi kadısına: Havva Hatun’un katledilen kocası Veli Beşe’nin katilinin bulunması.
Yer: A. {DVNSMHM.d.. / 96- 445- 0 Tarih: –
Ab-ı Safi kadısına: Avarız vergisini tahsil için Ab-ı Safi kazasının Yeniköyüne giden Mustafa’nın bazı köylüler tarafından darb edildiği.
Yer: A. {DVNSMHM.d.. / 96- 673- 0 Tarih: –

2.2) MALİYEDEN MÜDEVVER DEFTERLERİ KATALOĞU

2.2.1) MALİYEDEN MÜDEVVER DEFTERİ

Kocaeli sancağına tabi Üsküdar, Sabancı ve Hüdavendigar sancağına bağlı Akyazı, Ab-ı Safi ve Sarıçayır kazalarındaki Ağaçlı, Şeyhler, Kandıra, Genceli ve Kaymas gibi muhtelif nevahide avarızları karşılığında matbah-ı amire ile sair mahallere miri odun veren reayanın firar, askere gitme ve ölüm gibi bazı sebeplerle verememeleri dolayısı ile acemi yayabaşılarından Muslihiddin Subaşı marifetiyle yapılan tahrir kayıtlarını ve bunlarla ilgili bir takım umur ve muamelatı ve meşruhatı ihtiva eden tahrir defteri.
Yer: MAD.d.. / 6751- 0- 0 Tarih: H-29-12-1060
Başmuhasebe Kalemi umur ve muamelatıyla ilgili olmak üzere İstanbul, Anadolu, Rumeli ve eyalat-ı sairedeki muhtelif mahallerin mutasarrıf, vali, kadı, molla, mütesellim, naib, voyvoda ve sairelerine hitaben yazılan ve umumiyetle katledilmek suretiyle veya ecelleriyle veyahud da başka şekillerde vefat ederek emval, emlak, nukud ve saireleri canib-i miri tarafından zapt ve tahrir edilen ve bir kısmı ise evlad ve müteallikatlarına intikal eden Karaman Valisi Kadı Abdurruhman Paşa, Maadin-i Hümayun Emini Abdi Paşa, Rikab-ı Hümayun Kaymakamı Tayyar Paşa, Muş Mutasarrıfı Murad Paşa, esbak Sadrazam Mustafa Paşa, Valide Kethüdası Yusuf Ağa, Tersane Emini Hasan Ağa gibi rical-i devletten bazı zevat ile Ab-ı Safi, Boyabad, Hendek, Gökçe (Tarsus), Köstendil, Gelibolu gibi muhtelif mahaller ayanlarının muhallefat ve mekrukat-ı müteaddidelerine dair bir takım ahkam kayıtlarını; yine metrukat ve muhallefat işleriyle alakalı olmak üzere muhtelif aklama verilen ilmuhaber kayıtlarıyla şurutu vechiyle yazılması takarrür eden mülkname-i hümayunlara ait tezkere kayıtlarını; bazı muhallefata ait müfredat listelerini ihtiva eden ahkam-ı muhallefat defteri.
Yer: MAD.d.. / 9756- 0- 0 Tarih: H-29-04-1229

2.3) MALİYE NEZARETİ DEFTERLERİ KATALOĞU

2.3.1) MALİYE NEZARETİ VARİDAT MUHASEBESİ DEFTERİ

İzmid, Adapazarı, Sabanca, Hendek, Akyazı, Karasu, Sarıçayır, Ab-ı Safi kazalarının aşar, cizye, vergi ve sair hasılatını mübeyyin defter.
Yer: ML.VRD.d… / 212- 0- 0 Tarih: H—-

2.3.2) MALİYE NEZARETİ VARİDAT MUHASEBESİ TEMATTUAT DEFTERİ

Ab-ı safi kazası, Karapürçek karyesi temettuat defteri.
Yer: ML.VRD.TMT.d… / 3865- 0- 0 Tarih: H-29-12-1261
Ab-ı safi kazası Yurtan karyesi temettuat defteri.
Yer: ML.VRD.TMT.d… / 3866- 0- 0 Tarih: H-29-12-1261
Ab-ı safi kazası Molla karyesi temettuat defteri.
Yer: ML.VRD.TMT.d… / 3867- 0- 0 Tarih: H-29-12-1261
Ab-ı safi kazası Horozlar karyesi temettuat defteri.
Yer: ML.VRD.TMT.d… / 3868- 0- 0 Tarih: H-29-12-1261
Ab-ı safi kazası, Kayalar karyesi temettuat defteri.
Yer: ML.VRD.TMT.d… / 3869- 0- 0 Tarih: H-29-12-1261
Ab-ı safi kazası, Hacı karyesi temettuat defteri.
Yer: ML.VRD.TMT.d… / 3870- 0- 0 Tarih: H-29-12-1261
Ab-ı safi kazası, Kürt karyesi temettuat defteri.
Yer: ML.VRD.TMT.d… / 3871- 0- 0 Tarih: H-29-12-1261

2.4) NÜFUS DEFTERLERİ KATALOĞU

2.4.1) NÜFUS DEFTERLERİ

Bolu eyaleti, Kocaeli sancağı, Absafi (Ab-ı Safi) kazası müslim nüfus defteri. (a.g.tt)
Yer: NFS.d.. / 593- 0- 0 Tarih: H-29-12-1256
Bolu eyaleti, Kocaeli sancağı, İzmit, Beşdivan Nah., Ağaçlı, Akabad Nah., Kandıra, Gençli Nah., Kaymas, Şeyhler, Karasu, Hendek, Akyazı, Adapazarı, Sapanca, Ab-ı safi, Geyve, Akhisar-ı Geyve, Sarıçayır, İznik, Pazarköy, Yalakabad, Karamürsel kazaları müslim nüfus defteri.
Yer: NFS.d.. / 1181- 0- 0 Tarih: H—-
Bolu vilayeti, Kocaeli sancağı, Adapazarı, Ab-ı safi Müslim defteri.
Yer: NFS.d.. / 7029- 0- 0 Tarih: H—-