Osmanlı Dönemi Belgeleri

1.1 SADARET EVRAKI KATALOĞU

1.1.1 Sadaret Amedi Kalemi Evrakı

 • Adapazarı’nda Papas Manas ile iki kadının katlinden mesul Abdurrahman ve Mustafa adlı şahıslara verilecek ceza. a.g.y.tt
  Yer: A.}AMD. / 23 – 58 – 0 Tarih: H-29-12-1266 –
 • İstanbul Emtia Gümrüğü’ne bağlı Adapazarı Gümrüğü’nün Mıgırdıç bazergana ihalesi. a.g.y.tt
  Yer: A.}AMD. / 23 – 98 – 0 Tarih: H-29-12-1266 –
 • Adapazarı Meclis Âzâsından Mehmed Ağa’nın gönderdiği kölesinin askere alınması ve kendisine taltifi havi tahrirat yazılması.
  Yer: A.}AMD. / 52 – 89 – 0 Tarih: H-10-02-1271

1.1.2 Sadaret Divan Kalemi Evrakı

 • Adapazarı’na gitmek isteyen talebe-i ulumdan Erzurum’lu Gazi Mehmed Şerif’in muavenet talebi.
  Yer: A.}DVN. / 132 – 24 – 0 Tarih: H-03-11-1274
 • Bolu’lu Kocagözoğlu Ohannes’in, Adapazarı sakinlerinden Elekçioğlu Ermiya’da olan alacağın tahsil edilmesi talebi.
  Yer: A.}DVN. / 134 – 68 – 0 Tarih: H-05-02-1275
 • Adapazarı’nda Asâioğlu Lefter’den alacaklı olan Geyveli Taşcı Nikola’nın vekili Andon’un murafaa talebi.
  Yer: A.}DVN. / 145 – 4 – 0 Tarih: H-15-01-1276 –
 • Müdürlüğüne tayin olduğu Şile’nin su ve havasına alışamayan Nuri’nin Adapazarı Müdürlüğü’yle becayiş talebi.
  Yer: A.}DVN. / 168 – 15 – 0 Tarih: H-19-01-1278 –
 • Şile Kazası Müdürü Mir Nuri’nin Adapazarı Müdürlüğü’yle becayiş talebi.
  Yer: A.}DVN. / 170 – 62 – 0 Tarih: H-27-03-1278 –
 • Adapazarı’nın Yahyalar Mahallesi’nde Hacı İbrahim’den alacağının tahsil edilmesi için kaza müdürüne mektub-ı sami yazılmasını isteyen İsmail’in arzuhali. a.g.tt
  Yer: A.}DVN. / 20 – 49 – 0 Tarih: H-29-12-1262 –
 • Metropolit ve papazların evlerinde alçak sesle İncil okumalarının serbest olduğu hususunda bir ferman var iken Adapazarı’nın İkizce köyünde papazın evine müdahale edildiğinden bahisle durumun düzeltilmesine dair İstanbul patriğinin arzuhali üzerine buyruldu ve emsal kaydı.
  Yer: A.}DVN. / 26 – 6 – 0 Tarih: H-05-06-1263 –
 • İzmid sancağının Adapazarı kazasındaki tarlasını zabt etmeye çalışan Ahmed oğlu Mehmed’in mahkemeye çıkarılması için emr-i ali verilmesini isteyen Hacı İbrahim oğlu Emin’in arzuhali üzerine mukteza kaydı ve buyruldu.
  Yer: A.}DVN. / 27 – 68 – 0 Tarih: H-19-07-1263 –
 • Borçluların kendisini sıkıştırdığından bahisle taksitle ödeyebilmek için emr-i ali talebini havi Adapazarı’ndan Karabet’in arzuhali, mukteza kaydı ve buyruldu.
  Yer: A.}DVN. / 34 – 50 – 0 Tarih: H-26-03-1264 –
 • Kardeşi tarafından kandırılarak elinden alınmış olan mallarının iadesi için muhakeme edilmeleri hususunda Sancak valisine emirname yazılmasını isteyen Adapazarı’nın Sapanca kasabasından Mustafa’nın arzuhali.
  Yer: A.}DVN. / 41 – 13 – 0 Tarih: H-15-12-1264 –
 • Münhal olan Adapazarı kazasının Sermüneccimin-i Hassa müderrislerinden Osman Said Efendi’ye arpalık tevcihine dair Şeyhülislam Arif Hikmet’in yazısı ve buyruldu.
  Yer: A.}DVN. / 44 – 21 – 0 Tarih: H-21-02-1265 –
 • Adapazarı’nın Abalı köyünde, babasından kalan terekeye hakları olmadığı halde kız kardeşleri tarafından yapılan müdahalenin önlenmesine dair Ahmed, hanımı ve üvey annesinin arzuhali.
  Yer: A.}DVN. / 47 – 8 – 0 Tarih: H-26-06-1265 –
 • Adapazarı aşar mültezimlerinden Hacı Mehmed’in, ortağı İbrahim’in 1265 senesi aşarına yersiz müdahalesinin menini isteyen arzuhali.
  Yer: A.}DVN. / 48 – 74 – 0 Tarih: H-23-08-1265 –
 • Ebeveyninden Adapazarı kazasına tabi Kandıra’da kalan mal ve mülkünü zabteden dört kişinin, İstanbul’a gönderilmelerini isteyen Kandıralı Mehmed’in arzuhali.
  Yer: A.}DVN. / 48 – 85 – 0 Tarih: H-26-08-1265 –
 • Adapazarı’nda ölen Zimmi Bedros’tan kalan malların, torunları ve sağ kalan oğlu ile kızı arasında paylaşılamadığından halline dair Meryem, Agop ve Karabet’in arzuhali, iktiza kaydı ve buyruldu.
  Yer: A.}DVN. / 50 – 93 – 0 Tarih: H-06-11-1265 –
 • Annesi ve babasının ölümüyle üvey anne ve kardeşinde kalan mallarını şimdi büyüdükleri halde verilmediğinden alıverilmesi talebine dair Adapazarı’ndan Ayşe ve ama Mustafa’nın arzuhalleri.
  Yer: A.}DVN. / 51 – 76 – 0 Tarih: H-20-12-1265 –
 • Adapazarı’ndan boyacı esnafına olan borçlarının taksitlendirilmesine dair Kosti ve Dimitri’nin arzuhali. a.g.tt
  Yer: A.}DVN. / 53 – 32 – 0 Tarih: H-29-12-1265 –
 • Kocaeli sancağının Adapazarı kazası sakinlerinden Sağır Serkez’den olan alacağının tahsiline dair Kokas’ın arzuhali.
  Yer: A.}DVN. / 56 – 62 – 0 Tarih: H-14-01-1266 –
 • İzmid’e bağlı Adapazarı sakinlerinden bazı şahıslara olan borcunu taksitle ödemesi için İzmid Meclisi’ne hitaben bir kıta emr-i ali yazılması talebine dair Genç Ali oğlu Abdi’nin arzuhali ve mukteza kaydı ile üzerinde buyruldu.
  Yer: A.}DVN. / 6 – 89 – 0 Tarih: H-09-09-1260
 • 1266 senesinde bütün yerler kara gümrüğünden muaf tutulduğu gibi, Adapazarı’nın da muaf tutulmasına dair Adapazarı müslim ve gayr-i müslimleri adına arzuhal. a.g.tt
  Yer: A.}DVN. / 63 – 87 – 0 Tarih: H-29-12-1266 –
 • Adapazarı’nda kiraladığı kışlaya fuzuli müdahale eden Molla Yakub ile Bakkal Sava’nın müdahalelerinin önlenmesine dair Ahmed’in arzuhali. a.g.y.tt
  Yer: A.}DVN. / 7 – 94 – 0 Tarih: H-29-12-1260 –

1.1.3 Sadaret Divan Mukavelenameler

 • Merkezi Dersaadet’te olmak, gerekmesi halinde başka yerlerde de şubeler açabilmek ve Adapazarı’ndaki müeesses fabrikada her türlü ahşap ve demir malzeme imaliyle iştigal etmek üzre Nihad Bey ve hissedarlar tarafından kurulan Adapazarı Ahşap ve Demir Malzeme İmalathanesi Anonim Şirket-i Osmaniyesi’nin dahili nizamnamesi ile Ticaret ve Ziraat Nezareti’nin konu hakkındaki tezkiresi.
  Yer: A.}DVN.MKL. / 62 – 21 – 0 Tarih: H-22-06-1335.
 • Merkezi Adapazarı olmak, akça ikraz ve istikrazı, mali, ticari, sınai ve zirai her türlü teşebbüsat ve taahhüdata iştirak ile bilumum banka muamelatını icra etmek üzere Bosnavi Hacı Adem Bey, ortakları ve hissedarlar tarafından kurulan Adapazarı İslam Ticaret Bankası Osmanlı Anonim Şirketi’nin dahili nizamnamesi ile Ticaret ve Ziraat Nezareti’nin konu hakkındaki tezkiresi.
  Yer: A.}DVN.MKL. / 66 – 15 – 0 Tarih: H-11-11-1337 –
 • Adapazarı Ahşap ve Demir Malzeme İmalathanesi Osmanlı Anonim Şirketi’nin dahili nizamnamesinde muaddel maddeleri havi nüsha-i müseccele ile Ticaret ve Ziraat Nezareti’nin konu hakkındaki tezkiresi.
  Yer: A.}DVN.MKL. / 68 – 12 – 0 Tarih: H-07-02-1339

1.1.4 Sadaret Divan Name-i Hümayun Evrakı

 • Adapazarı’nda hizar fabrikası kuran Rafael’den alınan senet. (g.tt)
  Yer: A.}DVN.NMH. / 16 – 22 – 0 Tarih: H-20-07-1282 –

1.1.5 Sadaret Mektubi Kalemi Evrakı

 • Kaldırılan karagümrüğünün toplanıldığını şikayet eden Adapazarı esnafının istidasını havale eden tezkire-i senaveri altına, Maliye Nazırı Sarim Paşa’nın toplanmakta olanın eski karagümrükleri olduğuna dair derkenarı.
  Yer: A.}MKT. / 96 – 11 – 0 Tarih: H-12-10-1263 –
 • İzmid’in Adapazarı, Hendek ve Sarıçayır kazaları arasındaki keşfi yapılan köprüyle yollarının tamiri ve nehrin temizlenmesi için gereken paranın gönderilmesine dair İzmid Melcisi’nin mazbatası.
  Yer: A.}MKT. / 96 – 51 – 0 Tarih: H-17-10-1263 –
 • Adapazarı sakinlerinden Kamil’in muhtelif kişilere olan borcunu bir defada ödeyemediğinden dolayı bir kısmını hemen, geri kalanını taksitle ödemesine dair Adapazarı Kadısı Mehmed Şakir’in ilamı ve İzmid muhassılına gönderilen takdim yazısı.
  Yer: A.}MKT. / 64 – 22 – 0 Tarih: H-13-02-1263 –
 • Adapazarı Kazası Müdürü Arif Bey’den hoşnut olduklarını bildiren halkın mahzarı ile ilgili ilamın takdim edildiğine dair İzmid Muhassılı Osman Şerif’in yazısı.
  Yer: A.}MKT. / 112 – 13 – 0 Tarih: H-21-03-1264 –
 • Adapazarı’nın Dürzi Mahallesi’nde Manaş adlı papaz ve kızı Sima ile Mariyem adlı Nasraniyeyi öldürerek Bursa taraflarına firar eden İmamoğlu Abdurrahman’ın aranmasına devam edildiğine dair Hüdavendigar Müşiri Mustafa Naili’nin yazısı.
  Yer: A.}MKT. / 112 – 37 – 0 Tarih: H-22-03-1264 –
 • Adapazarı’ndaki reayaya taşımayacaklarından fazla vergi yüklendiğine, bunun ehl-i İslam ile mukayese edilerek adil bir şekilde düzeltilmesine dair İzmir muhassılına gönderilen kaime.
  Yer: A.}MKT. / 67 – 63 – 0 Tarih: H-2 -03-1263 –
 • İstanbullu Tüccar Panayot’un Adapazarı’ndaki Tanaş adlı zimmiden satın aldığı binaya müdâhale eden, mezkûr kazalı Abdi Ağa’nın müdâhalesinin men’ine dâir görülmesi gereken mahkemenin icra edilemediği husûsunda İzmid Kaymakamı Mustafa Arif’in yazısı.
  Yer: A.}MKT. / 36 – 30 – 0 Tarih: H-25-02-1262 –
 • Beratlı Avrupa tüccarından Adapazarı’nda oturan Hacador veledi Arakel’in, hizmetçisi için ikamet izn-i şerifi verilmesi hakkında Ticâret Nezâreti’nin takriri ve buyruldu.
  Yer: A.}MKT. / 37 – 72 – 0 Tarih: H-15-03-1262 –
 • Adapazarı’nda mütemekkin Beratlı Avrupa Taciri Hacador veledi Arakil Koçakoğlu’nun, hizmetkarlarından biri gidince ikinci hizmetcisi Dimitri veledi Andon’u hizmetinde istihdam eylemesi için yeniden fermân-ı âli verilmesi talebine dâir Ticâret Nezâreti’nin yazısı.
  Yer: A.}MKT. / 37 – 75 – 0 Tarih: H-15-03-1262 –
 • Adapazarı Gümrüğü varidatının, mahallinden istilamına dair ahali-i İslam ve reayanın arzuhali ve buyruldu.
  Yer: A.}MKT. / 179 – 7 – 0 Tarih: H-10-04-1265 –
 • Adapazarı ve Sapanca vergi mültezimleri arasındaki anlaşmazlığın çözülmesi için İzmit muhassılına şukka.
  Yer: A.}MKT. / 181 – 65 – 0 Tarih: H-19-04-1265 –
 • Adapazarı’nda Amerika teb’asından birkaç kişinin gençleri başlarına toplayıp iğfal ettiklerinden ve bunun büyük bir olaya sebebiyet verebileceğinden bahisle kaza Ermeni ve Rumlarının sundukları üç mahzarın takdimine dâir İzmit Meclisi’nin mazbatası.
  Yer: A.}MKT. / 48 – 66 – 0 Tarih: H-23-08-1262 –
 • Adapazarı’nda mukim Minas Papaz ile kızını ve misafirini öldüren Karayakalı Mustafa Kasım oğlu Abdurrahman ve arkadaşlarının yakalandıklarına ve muhakemelerinin yapılmasına dair İzmid Muhassılı Şerif Osman’ın tahriratı.
  Yer:A.}MKT. / 152 – 65 – 0 Tarih: H-05-11-1264 –
 • Adapazarı’nda, Papas Minas’ı, kızını ve misafirlerini öldürüp Bolu havalisinde yakalanan Abdurrahman hazine soygununda da bulunmuş olduğundan, emniyet içerisinde İzmid’e gönderilmesine dair Bolu kaymakamlığına ve İzmid muhassıllığına şukka.
  Yer: A.}MKT. / 155 – 21 – 0 Tarih: H-20-11-1264 –
 • Adapazarı’nda Mınas papazı ve ailesinden iki kişiyi katletmiş olanlardan Düzceli Çalak Abdürrahman’ın yakalandığına ve sorgulamasında diğer bazı hırsızlık olaylarında da parmağı olduğunun anlaşıldığına dair İzmid meclisinin mazbatası.
  Yer: A.}MKT. / 156 – 100 – 0 Tarih: H-30-11-1264 –
 • Adapazarı’nda Minas Papas ile iki kadının öldürülmesi suçundan yakalanmış olan Karayakalı Mustafa, İmamoğlu Abdurrahman ve Ilıcalı Şahinoğlu nam şahısların mahkemelerinin yapılarak neticesinin bildirilmesine dair İzmid muhassılına kaime.
  Yer: A.}MKT. / 157 – 7 – 0 Tarih: H-30-11-1264 –
 • Arazi ve akara göre vergi tahsis ve tahsil edilmesi ile iltizâmat usulundeki düzensizliklerin düzeltilmesini isteyen Kocaeli sancağının Adapazarı kazası mülhakâtından Karasu kasabasında sâkin ahalinin mahzarı. a.g.y.tt
  Yer: A.}MKT. / 20 – 14 – 0 Tarih: H-29-12-1260 –
 • Kasr-ı Hümâyûn bekcisi Abdi’nin İznikmid kazalarından Adapazarı veya münasib bir kazaya müdür tayin edilmesi için İznikmid kaymakamı ve meclisine hitâben bir kıta emirnâme-i sâmi yazılmasını isteyen yazısı. a.g.y.tt
  Yer: A.}MKT. / 20 – 99 – 0 Tarih: H-29-12-1260 –
 • Bozsar adlı sarrafa altmışyedibin sekizyüzdoksan kuruş borcu olup ödemesinde zorluğa düşmesi sebebiyle bazı mallarına el konulan Adapazarı Muhassılı Vekili Abdullah’ın arzuhali. a.g.y.tt
  Yer: A.}MKT. / 21 – 5 – 0 Tarih: H-29-12-1260 –
 • Sapanca kazasına tabi Adapazarı’nda müceddeden inşa ettiği camide münhal devirhanlık vazifesi hakkında
  Yer: C..EV.. / 20 – 961 – 0 Tarih: H-19-06-1187 –
 • Müteveffa Şemseddin Bey’in zescesi ve kızının Adapazarı’nda emlak ve mülklerini atmak için görevlendirdikleri Mehmed Ağa’nın bulunarak İstanbul’a gönderilmesine dair İzmit kaymakamına şukka.
  Yer: A.}MKT. / 194 – 28 – 0 Tarih: H-07-06-1265 –
 • Mehmed’in Adapazarı sakinlerinden üvey babası ŞamIı Hacı Mehmed ile üvey annesinın yeğeni Halil’den miras hakkının alınmasına dair İzmit muhassılına şukka ve Abacı Kostaki’nin Bergamalı Nikola’daki alacağının tahsiline dair Karesi mutasarrıfına şukka.
  Yer: A.}MKT. / 203 – 98 – 0 Tarih: H-14-07-1265
 • Kocaeli’nin Adapazarı Kazası’nda inşa olunmuş olan Sakarya köprüsü için harcanan kereste ve diğer gereçlerin durumuna dair Hüdavendigar müşirine şukka.
  Yer: A.}MKT. / 212 – 73 – 0 Tarih: H-19-08-1265 –
 • Sarraf zimmi Kabril’in eski Adapazarı Müdürü Arif Bey’de olan alacağının tahsiline dair İzmid muhassılına şukka.
  Yer: A.}MKT. / 215 – 73 – 0 Tarih: H-05-09-1265 –
 • Hacegan-ı Divan-ı Hümayun Kurşun Katibi Ali Efendi’nin Adapazarı’nda bulunan zımmi Ohannes’deki alacağının tahsiline dair İzmid muhassılına şukka.
  Yer: A.}MKT. / 220 – 15 – 0 Tarih: H-06-10-1265 –
 • Kezban Hatun’un Adapazarı’nda bulunan kerimesi Emine ile kocası Ömer arasındaki arazi ve emlak anlaşmazlığının halline dair İzmid Kaymakamlığı’na şukka.
  Yer: A.}MKT. / 222 – 80 – 0 Tarih: H-19-10-1265 –
 • Şıracılar Kethüdası Hacı Abdullah Ağa’nın Adapazarı Mültezimi Şakir Bey’in tebasından Ürgüblü Ahmed zimmetindeki alacağının tahsiline dair İzmid muhassılına şukka. a.g.y.tt
  Yer: A.}MKT. / 237 – 7 – 0 Tarih: H-29-12-1265 –

1.1.6 Sadaret Mektubi Kalemi Deavi Nezareti Evrakı

 • Nalbant Mehmed Sadık ile kardeşi Hüseyin’e babalarından kalan terekeye diğer kardeşleri Mehmed’in müdahale etmesinin önlenmesi. 2- Adapazarı kazasında kırkbeş karye ahalisinin vekilleri bulunan Tanlık Köyü Muhtarı Mollaoğlu Hasan’ın ücretinin belirlenmesi.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 44 – 57 – 0 Tarih: H-01-01-1268
 • Fatma Zehra Hanım’ın Adapazarı’ndaki evinin kaç kuruşa satıldığının bildirilmesi.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 100 – 19 – 0 Tarih: H-19-02-1273
 • Adapazarı sakinlerinden Agob’un Kandıra kazasına tabi Gençali nahiyesi Naib-i sabıkından bil mürafaa ahz etmiş olduğu meblağı yeni naib istirdad ettiğinden keyfiyetin Şer-i şerif ve meclis marifeti ile ruyet olunması.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 116 – 23 – 0 Tarih: H-26-01-1274
 • Adapazarı kazasından Tokatlıoğlu Agob’un Kandıra kazasından İbrahim ve kardeşlerinde olan alacağının tahsili.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 118 – 61 – 0 Tarih: H-02-03-1274
 • Topçu askeri İbrahim Çavuş’un Adapazarı’ndaki hanesini Hacı Aziz ve Ali adlı şahısların Gülveziroğlu Mehmed’e satması hakkındaki davanın görülmesi.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 118 – 72 – 0 Tarih: H-08-03-1274
 • İzmit ahalisinden Kocagözoğlu Ohannes’in, Adapazarlı İlikçioğlu Ermiya’daki alacağının tahsili.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 128 – 42 – 0 Tarih: H-10-02-1275
 • Adapazırı’nın Sarvan köyünden Mühtedi Yusuf’un, Çorbacı Hacı Mikol tarafından tahsil ettirilmeyen alacaklarıyla oğlu tarafından zapt edilen hanesinin istirdadı.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 130 – 82 – 0 Tarih: H-19-03-1275
  Avrupa tüccarından ve Niğde sakinlerinden Lazarioğlu Yorgi’nin kardeşi Mena’nın, Adapazarı’nda bazı kimselerde olan alacaklarının tahsili.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 132 – 12 – 0 Tarih: H-15-04-1275
 • Dimitri’nin Adapazarı kasabasındaki boyahanesine Hacı Ahmed Efendi’nin müdahalesinin men’i.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 133 – 24 – 0 Tarih: H-02-05-1275
 • Andon’un vekili bulunduğu Taşçı Niko’nun, Adapazarı sakinlerinden Esai Oğlu Lefter zimmetindeki alacağının tahsili.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 140 – 97 – 0 Tarih: H-21-01-1276
 • Kerupe Hatun’un Adapazarı’nda vefat eden babası Karabet’den intikal eden menzile yapılan müdahalenin men’i.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 142 – 23 – 0 Tarih: H-13-02-1276
 • Ahmed Bey’in koyunlarını Adapazarı sakinlerinden Nuri Bey zabtettiğinden istirdadı.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 146 – 4 – 0 Tarih: H-15-04-1276
 • Sarraf Kürkçü Hanlıoğlu Heci Mığırdıç’ın Adapazarı sakinlerinden Kara Hüseyin zimmetindeki aşar bedelatından dolayı olan alacağının tahsili.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 150 – 40 – 0 Tarih: H-17-06-1276
 • Adapazarlı Serkiz’in iştirâ ettiği evin Adapazarı Kocabaşısı Mehakoğlu Ustuyan tarafından zabtedilen senedlerinin istirdadı.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 151 – 41 – 0 Tarih: H-02-07-1276
 • Züleyha Hanım’ın, babası Adapazarlı Hatibzâde Hacı Ahmed Efendi’den kalan ve diğer varisler tarafından zabt edilmiş olan miras hissesinin istirdadı.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 154 – 1 – 0 Tarih: H-14-08-1276
 • Adapazarı sakinlerinden Amâ Ahmed Ağa’nın, eşi Zenci Fatma’ya olan haksız tutumunun giderilmesi ve geçimini sağlaması hususunda tenbihatta bulunulması.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 154 – 41 – 0 Tarih: H-17-08-1276
 • Fenerli Yorgi’nın Adapazarı’nda imal ettirdiği çamaşır teknelerine kaza müdürü tarafından el konulması üzerine bu konuda tahkikat icrası.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 159 – 58 – 0 Tarih: H-07-11-1276
 • Mehmet, Ali Hasan, Hüseyin ve Mustafa Ağalar’ın, Adapazarı sakinlerinden Ahmet ve Mehmet zimmetindeki alacaklarının tahsili.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 160 – 52 – 0 Tarih: H-15-11-1276
 • İlyasoğlu Mehmed Efendi’nin, Göksu, Sungurlu, Kapanoğlu ve Adapazarı karyelerindeki bazı şahıslardan alacağının tahsili.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 166 – 27 – 0 Tarih: H-23-01-1277
 • Raşid Bey’in Adapazarı ve Hendek kazalarından bazı eşhasdaki alacağının tahsili, Hüseyin Kavvas’ın mübaşir tayini.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 170 – 65 – 0 Tarih: H-08-03-1277
 • Avrupa Tüccarından İstefan’ın İzmid ve Adapazarı’nda bazı kişilerdeki alacaklarının tahsili için Feyzi Ağa’nın mübaşir tayin edildiği.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 174 – 100 – 0 Tarih: H-21-04-1277
 • Dersaadet’de sakine Saadet Hatun’un Adapazarı’ndaki zevci Ahmed’deki alamadığı nafakanın tahsili.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 176 – 69 – 0 Tarih: H-18-05-1277
 • Tüccar Andonaki’nin Adapazarı sakinlerinden Bakırcı Kiriko’daki alacağının tahsili.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 176 – 75 – 0 Tarih: H-19-05-1277
 • Halim ve Osman’ın Adapazarı’nda babalarından müntakil olup İzmidli Hasan Efendi tarafından ahz olunan terekenin istirdadı.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 180 – 100 – 0 Tarih: H-08-07-1277
 • Hacı Mehmed’in Adapazarı’ndan Hambarson ile Sahak’daki alacağının tahsili.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 182 – 73 – 0 Tarih: H-01-08-1277
 • Hayriye Tüccarından Hacı Mehmed Efendi’nin müvekkili Aşağızade Ali Efendi’inn Dersaadet’de Yolgeçen Hanı’nda sakin iken Adapazarı’na kaçan tüccardan Şahinoğlu Sabık’taki alacağının tahsili.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 187 – 39 – 0 Tarih: H-11-10-1277
 • Tacir Ankaralı Kirkor’un İzmit, Adapazarı ve Ovacık ahalisinden bazı kimselerde olan alacağının tahsili.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 207 – 73 – 0 Tarih: H-23-04-1278
 • Mültezim Simon ve ortağı Mena’nın Adapazarı Âşârı’ndan dolayı Molla Mahmud, İmamoğlu Ahmed ile sairlerinde olan alacağının tahsili.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 208 – 10 – 0 Tarih: H-25-04-1278
 • Hasan Ağa’nın biraderi Mehmed’in Adapazarı’nda bazı şahıslardaki alacakları ile tabanca ve eşyalarının tahsili.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 216 – 43 – 0 Tarih: H-23-07-1278
 • Manisalı Tüccar Hafız Ahmed’in Adapazarı’na naklettiği eşyadan ihtisab memuru tarafından kanuna muhalif olarak alınan gümrük resminin iadesine dair Manisa kaymakamına şukka.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 7 – 78 – 0 Tarih: H-26-05-1264 –
 • Hatabkapısı esnafının Adapazarı’ndan getirttikleri peynirin gümrük vergisini İstanbul’da ödemeleri gerekirken Adapazarı Gümrüğü’nden istendiği şikayetlerini havi arzuhal ile İzmid kaymakamına şukka.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 8 – 21 – 0 Tarih: H-5 -06-1264 –
 • Dersaadet’ten Behiye Hatun’un, Güneşcikli köyünden Abbas oğlu Mehmed’de olan alacağının tahsiline dair Adapazarı müdürüne şukka.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 8 – 36 – 0 Tarih: H-9 -06-1264 –
 • Sebzeciler Kethüdası Hacı Abdullah Ağa’nın Adapazarı Aşar Mültezimi Şakir Bey tebasından Ürgüblü Ahmed zimmetindeki alacağının tahsiline dair İzmid muhassılına şukka.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 10 – 20 – 0 Tarih: H-6 -01-1265 –
 • Adapazarı kazasından Kirkor’un açtığı kasap dükkanına müdahale eden Mustafa’nın bu hareketinin menine dair İzmid kaymakamına şukka.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 12 – 49 – 0 Tarih: H-3 -05-1265 –
 • Babası İbrahim vefat etmeden önce satın aldığı menzile kızkardeşleri tarafından yapılan müdahalenin menini talep eden Ahmed’in arzuhali üzerine gereğinin yapılmasına dair Adapazarı kazası müdürüne şukka.
 • Yer: A.}MKT.DV.. / 14 – 27 – 0 Tarih: H-28-06-1265 –
 • Behram oğlu Salih Efendi’nin, Adapazarı’nda Şekerci Yahudi’deki alacağının vekili ve damadı Tahir Efendi’ye teslimine dair İzmid muhassılına şukka.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 20 – 54 – 0 Tarih: H-5 -12-1265 –
 • Behram oğlu Salih Efendi’nin yazıcısı Cemal’in Adapazarı’nda Şekerci Yehud’dan alacağının ödetilmesine dair İzmid muhassılına şukka.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 22 – 80 – 0 Tarih: H-5 -03-1266
 • Marina’nın ölen kocasının Adapazarı’ndaki emlakına torunları tarafından yapılan müdahalenin önlenmesine ve muhakemelerine dair İzmid muhassılına şukka.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 24 – 48 – 0 Tarih: H-18-04-1266 –
 • Begos adlı zımminin alacaklı olduğu Adapazarı sakinlerinden Adem’in ölmesi üzerine borcun oğlu Matos’a ödettirilmesine dair İzmid muhassılına şukka.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 24 – 55 – 0 Tarih: H-19-04-1266 –
 • Tarifeden fazla aşar toplamasından halkın şikayetçi olduğu Adapazarı Aşar Müteahhidi Hacı Ali’nin mahkeme edilmesine dair İzmid muhassılına şukka.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 25 – 40 – 0 Tarih: H-9 -05-1266 –
 • Adapazarı ve köyleri ahalisinin öşür vergileri sebebiyle ortaya çıkan davalarının düzeltilmesi için vekil tayin ettikleri Mehmed Tahir’in masraf ve ücretinin alınmasına dair İzmid muhassılına şukka.
  Yer: A.}MKT.DV.. / 28 – 1 – 0 Tarih: H-28-08-1266 –

1.1.7 Sadaret Mektubi Mühimme Kalemi Evrakı

 • İzmid-Ankara demiryolu hattına bağlı olarak bir şube açılmasını talep eden Adapazarı ahalisinin isteklerinin diğer yerlerden gelebilecek bu nevi taleplerinde beraberce göz önüne alınarak değerlendirilip karara varılması daha isabetli olacağından Adapazarı’nın şimdilik bir şose ile demiryoluna bağlanması.
  Yer: A.}MKT.MHM. / 463 – 52 – 0 Tarih: H-17-07-1290 –
 • Fesedeyle muhaberatı tespit edilen Adapazarı Protestan Mektebi Muallimi Doktor Kavalcıyan ile avanesinden olduğu İzmid’in Bağçecik Karyesi’ndeki Amerikan Protestan Mektebi Müdürü Mr. Chambers hakkında gerekli muamelenin yapılması.
  Yer: A.}MKT.MHM. / 655 – 16 – 0 Tarih: H-16-05-1313 –
 • Fesat erbabından olduğu anlaşılan Adapazarı Reji Muhasebecisi Parnakyan’ın oradan uzaklaştırılması için yapılan çalışmalar.
  Yer:  A.}MKT.MHM. / 655 – 22 – 0 Tarih: H-03-02-1314 –
 • Bir hadise çıkarmak amacıyla Adapazarı’nda toplandıkları bildirilen Abazalarla ilgili olarak lazım gelen tedbirlerin alınması.
  Yer:  A.}MKT.MHM. / 655 – 24 – 0 Tarih: H-22-03-1314 –
 • Adapazarı’nda ölü olarak bulunan Ermeni kızın Mağruke’nin katillerinin mutlaka yakalanmaları hususunda son derece itina gösterilmesi ve yapılacak tahkikat neticesinin bildirilmesi.
  Yer:  A.}MKT.MHM. / 655 – 34 – 0 Tarih: H-01-02-1317 –
 • Neticesi yetersiz bulunduğundan, Adapazarı civarında ölü olarak bulunan Ermeni kızı Maruke hakkında daha önce yapılan tahkikatın tekrarlanıp sonucunun bildirilmesi.
  Yer: A.}MKT.MHM. / 655 – 35 – 0 Tarih: H-08-02-1317 –
 • Viyana’dan Adapazarı civarında bulunan Ermeşa adlı Ermeni kilisesine silah gönderildiği ihbarına binaen gerekli takibatın yapılması.
  Yer:  A.}MKT.MHM. / 729 – 5 – 0 Tarih: H-24-11-1311 –
 • Şaki Nakar yakalanmadıkça İznik Müdürü İbrahim Efendi, Geyve Müdürü Mustafa Bey ve Adapazarı Müdürü Abdülaziz Bey’in taltif edilemeyeceği.
  Yer:  A.}MKT.MHM. / 762 – 75 – 0 Tarih: H-09-09-1283 –
 • Sapanca ve Adapazarı’nda bazı mahallerin keşif ve muayenesi için gönderilen Mösyö Riter’in masraflarının tesviyesi.
  Yer:  A.}MKT.MHM. / 305 – 55 – 0 Tarih: H-06-02-1281 –
 • Geçe ahalisi hanedanından Reşit Bey kabilesinin Adapazarı, Kocaeli ve Bolu sancaklarında iskanları.
 • Yer: A.}MKT.MHM. / 308 – 66 – 0 Tarih: H-06-00-1281 –
 • Kırım muhacirlerinden ve Bahçesaray ahalisinden olan sekiz hanenin İzmid civarında iskan edilmeleri.
 • Yer: A.}MKT.MHM. / 331 – 98 – 0 Tarih: H-18-12-1281
 • Altıkesek kabilesinden Güç Josef’in esareti altında bulunan şahıslar ile Adapazarı’ndaki Arslan Giray elinde bulunan şahısların cariye ve köle mukabilinde mübadele olunması neticesi, mahallinde kalan mülk ve eşyanın taraflarına verilmesi talebinin ve mevcut durumun tahkikiyle gereğinin yapılması.
  Yer: A.}MKT.MHM. / 334 – 13 – 0 Tarih: H-11-01-1282 –
 • Adapazarı’na bağlı Kavaklıorman ve Dibektaş köylerinde kendilerine ait araziye başkalarının müdahalesi üzerine mahkemece verilen karara itiraz eden muhacirlerin bir üst mahkemeye müracaatları.
  Yer: A.}MKT.MHM. / 503 – 22 – 0 Tarih: H-04-05-1316 –
 • Adapazarı’nda muhacirlerin kurduğu köye Salahiye isminin verilmesi.
  Yer: A.}MKT.MHM. / 519 – 19 – 0 Tarih: H-01-05-1320 –
 • Adapazar’ın Rüstemler ve Kızılcaorman mevkiilerinde iskan edilen muhacirlere yemeklik olarak para verilmesi.
  Yer: A.}MKT.MHM. / 521 – 30 – 0 Tarih: H-22-12-1320 –
 • Adapazarı’ndaki Batum muhacirlerine verilecek zahire bedellerine dair.
  Yer: A.}MKT.MHM. / 521 – 37 – 0 Tarih: H-26-12-1320 –
 • Adapazarı’na sevk olunan Batum muhacirlerinin iane masraflarına dair.
  er: A.}MKT.MHM. / 522 – 16 – 0 Tarih: H-09-02-1321 –
 • Adapazarı’ndaki Bosna muhacirlerinin iskan yerleri yakınındaki su değirmeninden şikayetleri.
  Yer: A.}MKT.MHM. / 524 – 26 – 0 Tarih: H-17-11-1321 –
 • Adapazarı’nda iskan edilen Kabartay muhacirlerine zahire bedeli verilmesi.
  Yer: A.}MKT.MHM. / 527 – 17 – 0 Tarih: H-24-04-1323 –
 • Adapazarı’nda Karaboğaz nam mahalde iskan olunan Bosna muhacirlerinin ev ve arazilerine yapılan müdahalenin önlenmesi.
  Yer: A.}MKT.MHM. / 529 – 25 – 0 Tarih: H-07-03-1324 –
 • Adapazarı’ndaki Boşnak muhacirlerin iskan mahallesi civarındaki bataklığı kurutulması.
  Yer: A.}MKT.MHM. / 529 – 39 – 0 Tarih: H-28-03-1324 –
 • Bükreş’den Ruscuk’a gelen Adapazarı ahalisinden Misak Pantafor ile Muallim Biberciyan adlı Ermenileri fesedesi hakkında.
  Yer:  A.}MKT.MHM. / 544 – 3 – 0 Tarih: H-17-12-1315
 • Kolera hastalığı görülen Adapazarı’ndan çıkacak olan yolcuların belirlenen yerlerde on gün süreyle karantinaya alınması.
  Yer:  A.}MKT.MHM. / 553 – 31 – 0 Tarih: H-18-02-1312 –
 • Kolera zuhur eden Adapazarı’nın kordon altına alınarak buradan ayrılmak isteyenlerin karantinada bekletilmesi.
  Yer: A.}MKT.MHM. / 553 – 32 – 0 Tarih: H-17-02-1312 –
 • Adapazarı’nın koleradan dolayı karantinaya alınması.
  Yer: A.}MKT.MHM. / 554 – 48 – 0 Tarih: H-03-05-1312 –
 • Adapazarı, Bandırma ve Gemlik’de zuhur eden koleraya karış alınan tedbirlerin bildirilmesi.
  Yer:  A.}MKT.MHM. / 554 – 55 – 0 Tarih: H-06-05-1312 –
 • Adapazarı’nda koleranın tekrar zuhur etmemesi içintemizliğe dikkat edilmesinin gerektiği.
  Yer:  A.}MKT.MHM. / 555 – 4 – 0 Tarih: H-22-05-1312 –
 • Adapazarı ve Kandıra taraflarına tahkikat ve teftişat için bir doktor gönderildiği ve halkın sağlığının iyi olduğu.
  Yer:  A.}MKT.MHM. / 555 – 16 – 0 Tarih: H-02-06-1312 –
 • Van’daki Ermeni hadisesinin benzeri olarak diğer bazı şehirlerde de görülen ve bir Ermeni ihtilali teşebbüsü kanaati doğuran olaylar hususunda gerekli tedbirlerin alınması. Talim ve asayişi temin için silah altına alınması kararlaştırılan ihtiyat ve redif askeri. Adapazarı civarındaki Ermeni fesedesinin faaliyetleri. Van’daki hadisenin müsebbibi olan İran’dan geldiği anlaşılan Ermeni fesedesiyle ilgili olarak adıgeçen ülkeye gerekli tebligatın yapılması.
  Yer:  A.}MKT.MHM. / 611 – 12 – 0 Tarih: H-11-01-1314 –
 • İzmid’e bağlı Armaş Manastırı Başrahibi Ormanyan’ın panayır için toplanan Ermenilere muzır telkinatta bulunduğu. Adapazarı’nda Antranik adlı bir şahsın üzerinde revolver, fişenk ve muzır risale yakalandığı.
  Yer:  A.}MKT.MHM. / 655 – 2 – 0 Tarih: H-13-04-1313 –
 • Asayişin muhafazası zımnında lazım gelen mevkilere tevzi ve ikame edilmek üzere Adapazarı Redif Taburu’nun silah altına alınması ve nakliyat için Tersane-i Amire’den küçük bir vapurun İzmid’e gönderilmesi.
  Yer:  A.}MKT.MHM. / 655 – 5 – 0 Tarih: H-24-04-1313 –
 • Anadolu Demiryolu’nun Adapazırı’na kadar olan kısmında yapılan zehayir nakliye ücretinin tespiti.
  Yer:  A.}MKT.MHM. / 502 – 8 – 0 Tarih: H-12-09-1308 –
 • İzmit’ten Adapazarı’na kadar olan şose yolun tamirine başlanacağından gerekli olan çadırların tedariki.
  Yer:  A.}MKT.MHM. / 468 – 55 – 0 Tarih: H-25-09-1290
 • Adapazarı’nda Rum ve Ermeniler tarafından inşa edilen mektebe Vicad Efendi’nin Türkçe muallimi olarak tayini.
  Yer:  A.}MKT.MHM. / 470 – 62 – 0 Tarih: H-28-10-1290 –
 • İzmit’den Adapazarı’na kadar olan şose yolun tamirine görevli kişilerie verilecek çadırların gönderilmesi talebi.
  Yer:  A.}MKT.MHM. / 471 – 100 – 0 Tarih: H-15-11-1290 –
 • Kocaeli sancağında bulunan Adapazarı Kara Gümrüğü’nün lağvedilmesi.
  Yer: A.}MKT.MHM. / 272 – 100 – 0 Tarih: H-27-02-1280 –
 • Adapazarı, Bolu ve sair yerlerde tüccardan haksız olarak tezkire harcı ve bahşiş adı altında para alan komisyoncular hakkında gerekenin yapılması.
  Yer:  A.}MKT.MHM. / 291 – 82 – 0 Tarih: H-25-08-1280 –
 • Kırım muhacirlerinin iskanı için Adapazarı’nda münasip bir mahal tesbit edilmesi.
  Yer:  A.}MKT.MHM. / 189 – 92 – 0 Tarih: H-12-01-1277 –
 • Adapazarı Naibi Tahir Efendi’nin münhal olan tekaüdlük maaşının halilesi Servet Hanım ile Muhibbullah Efendi ve Nefise Hanım’a bir miktarının da Hazine’ye verilmesi.
  Yer: A.}MKT.MHM. / 210 – 19 – 0 Tarih: H-11-08-1277 –
 • Tebe’adan Artin’in Adapazarı’nda inşaa ettiği harir fabrikasına ruhsat itası.
  Yer:  A.}MKT.MHM. / 219 – 24 – 0 Tarih: H-05-11-1277 –
 • Adapazarı ahalisinden Şeyh Mehmed Berenni’nin vergisinin durumu. Tırnova Sancağı’nın Osmanpazarı Kazası’na bağlı Kazan Nahiyesi’nin kantar rüsumu gelirleri.
  Yer:  A.}MKT.MHM. / 337 – 96 – 0 Tarih: H-22-02-1282 –
 • İngiltere tebeasından Ari isimli şahsın Adapazarı’nda ruhsatsız olarak çalıştırdığı hızar fabrikasının kapatılması.
  Yer:  A.}MKT.MHM. / 257 – 44 – 0 Tarih: H-17-09-1279 –

1.1.8 Sadaret Mektubi Kalemi Meclis-i Vala Evrakı

 • Kartal Kazası Müdürlüğü’ne Salih Ağa’nın, Adapazarı Kazası Müdürlüğü’ne Hafız Halil Ağa’nın ve Kandıra Kazasına Süleyman Bey’in, Karasu Kazasına da Hasan Ağa’nın tayinleri.
  Yer: A.}MKT.MVL. / 59 – 92 – 0 Tarih:H-02-04-1269
 • Larende Kazası Müdürlüğü’ne Zübeyr Efendi’nin, Ladik Kazası Müdürlüğü’ne Ali Ağa’nın, Vulçıtrın Kazası Müdürlüğü’ne Selim Bey’in tayinleri. 2-Pazarcık, İznik, İnegöl, Balat, Kirmasti, Kebsut, Mihalgazi, Bandırma, Karacaşehir kazaları müdürleri yerine Arif, Baha, Servet, Cavid, İsmail, Kamil, Mustafa, Besim ve Ali beylerin tayinleri. 3-Niş Sancağı Kurşunlu Kazası Müdürü Süleyman Ağa’nın vefatı üzerine yerine Muvattiş Ağa’nın tayini. 4-Balçık Kazası Müdürü Ferhat Ağa’nın azliyle yerine Mektubi hulefasından Seza Bey’in tayini. 5-Kaza-i Erbaa Müdürü İzzet Bey’in azliyle yerine Osman Ağa’nın tayini. 6-Gümüşhane’nin Yağmurdere Kazası’na vekaleten tayin kılınan Mustafa Efendi’nin maaşının tesviyesi ve asalete geçirilmesi. 7-Karamürsel Kazası Müdürü Hacı Reşid Ağa’nın azliyle yerine Adapazarı Müdürü Hacı İbrahim Ağa’nın ve onun yerine de İzmitli Halil Galib Efendi’nin tayinleri.
  Yer: A.}MKT.MVL. / 74 – 20 – 0 Tarih:H-28-11-1271
 • Kuzucan Kazası Müdürlüğü’ne, esbak Bağdat Defterdarı Malik Efendi’nin biraderi Rıfat Efendi’nin tayin edildiği, Bitlis Kazası Müdürlüğü’ne sabık Çıldır Müdürü İbrahim Ağa’nın tayin edildiği, Buldan Kazası Müdürlüğü’ne Hüseyin Efendi’nin tayin edildiği, Gököyük Kazası Müdürlüğü’ne Mehmed Ağa’nın tayin edildiği. Dazkırı Kazası Müdürlüğü’ne Ahmed Şakir Efendi’nin tayin edildiği, Yalakabad Kazası Müdürlüğü’ne Hacı Hasib Bey’in tayin edildiği. Adapazarı Kazası müdürlüğüne, sabık Şerfice Kazası Müdür Vekili Abdulmennan Efendi’nin tayin edildiği, Mesudiye Kazası Müdürü. Mehmed Efendi’nin yerine Gilan ve Odin kazaları Müdürü Hüseyin Edib Efendi’nin ve onun yerine de Selim Ağa’nın tayin edildiği.
  Yer: A.}MKT.MVL. / 100 – 29 – 0 Tarih:H-12-01-1275
 • 1- İzmit’in Karamürsel Müdürü İsmail Hakkı Bey ile Adapazarı Müdürü Ömer Efendi’nin azledilerek yerlerine Halil Galip Bey ve Mustafa Efendi’nin tayin edildiği. 2- Arhavi Müdürü Hüseyin Ağa’nın azliyle yerine Ahmed Ağa’nın tayin edildiği.
  Yer: A.}MKT.MVL. / 120 – 63 – 0 Tarih:H-16-03-1277
 • İzmit sancağı Adapazarı kazasından yanan mahallerin yollarının tasviyesi ile Gilas Nehri, Dinghane’nin yanındaki mecrasından taşarak kaldırımı bozduğundan dolayı eski mecraına döndürülmesi için Ebniye hulefasından Sadık Efendi ve Mülazim Cemal’in görevlendirilerek masraflarının karşılanması.
  Yer: A.}MKT.MVL. / 122 – 78 – 0 Tarih:H-18-05-1277
 • Adapazarı’nda yanan mahallerin haritasının tanzimi, İzmit haricinde bulunan Kelas Nehri’nin eski mecrasına icraı ve bozulmuş olan kaldırımların keşf ve muayenesi.
  Yer: A.}MKT.MVL. / 128 – 85 – 0 Tarih:H-06-12-1277
 • 1- Menemen kazasına Kuşadası Müdürü Hasan Bey’in, Gököyük Müdürlüğünede İnay Müdürü Yusuf Ağa’nın asaleten tayinleri. 2- Maçahel kazasına Lazistan Meclis azasından Osman Ağa’nın, Şiran kazasına Adapazarı Müdürü Osman Efendi’nin asaleten tayinleri.
  Yer: A.}MKT.MVL. / 129 – 57 – 0 Tarih:H-07-01-1278
 • Yeniden kaza müdürü tayin edilmediğinden Adapazarı Müdür Konağı kirasının Mal Sandığı’ndan itası.
  Yer: A.}MKT.MVL. / 132 – 83 – 0 Tarih:H-20-03-1278
 • Silistre dahilinde olan ve vakaleten idare edilen kazalardan Eleze kazasına Mekteb-i Mülkiye’den çıkmış olan Fevzi Efendi’nin Misivri kazasına rütbe-i rabia ashabından ve Maliye Evrad Odası hulefasından Ali Rıza Efendi’nin, Maçin Kazasına dahi Adapazarı Müdürü Halit Efendi’nin müdür tayiniyle Hazinece gereğinin icrası.
  Yer: A.}MKT.MVL. / 143 – 61 – 0 Tarih:H-06-10-1278
 • Adapazarı Müdürü Vekili Rüşdü Efendi’nin yerine İzmit hanedanından Hafız Efendi’nin ve Gölpazarı Müdürü İsmail Ağa’nın yerine Hacı Mehmed Ağa’nın tayini.
  Yer: A.}MKT.MVL. / 145 – 62 – 0 Tarih:H-29-10-1278
 • Adapazarı’nda Sakarya Nehri üzerindeki harap halde bulunan iki köprünün tamiri için gerekli olan meblağın temini hususuna dair İzmid muhassılına ve kaptan paşaya şukka, Maliye nazırına buyruldu.
  Yer: A.}MKT.MVL. / 11 – 66 – 0 Tarih:H-20-12-1264 –
 • Adapazarı kazasına tabi Hacıramazanlar karyesinden Ali’nin, karısı Ümmü Gülsüm’ü döverek ölümüne sebep olduğundan, beş yıl pranga cezasına mahkum edilmesine dair mazbata.
  Yer: A.}MKT.MVL. / 13 – 73 – 0 Tarih:H-23-04-1265 –
 • Bolu Caddesi’nin Adapazarı ile Hendek kazası arasında bulunan ve Kuruköprüler denen büyük köprünün tamiri için keşfi yapılmak üzere ebniye hülefasından birinin gönderilmesine dair Ticaret ve Maliye Nezaretlerine buyruldu.
  Yer: A.}MKT.MVL. / 19 – 69 – 0 Tarih:H-08-11-1265 –
 • Adapazarı’nda Papaz Manas ile Sima ve Maryem’i katleden Abdurrahman ve Mustafa’ya verilmesi gereken cezaya dair İzmid muhassılına şukka.
  Yer: A.}MKT.MVL. / 22 – 11 – 0 Tarih: H-18-01-1266 –

1.1.9 Sadaret Mektubi Kalemi Nezaret Ve Devair Evrakı

 • Adapazarı ahalisinden Hafız Hüseyin Hüsnü Efendi’nin iş talebinin değerlendirilmesi.
  Yer: A.}MKT.NZD. / 96 – 28 – 0 Tarih: H-20-01-1270 –
 • Ermeni Kigork’u döverek onun ölümüne sebep olduğu bildirilen Adapazarı naibi hakkında gereğinin yapılması.
  Yer: A.}MKT.NZD. / 98 – 14 – 0 Tarih: H-01-02-1270 –
 • Adapazarı Gümrük Memuru Mustafa Efendi’nin kesilen maaşının ödenmesi.
  Yer: A.}MKT.NZD. / 142 – 55 – 0 Tarih: H-19-07-1271 –
 • Adapazarı Gümrük Memuru Mustafa Efendi’nin kesilen maaşının verilmesi.
  Yer: A.}MKT.NZD. / 150 – 63 – 0 Tarih: H-19-09-1271 –
 • Adapazarı’nda, Sakarya Nehri üzerinde olup yıkılan köprünün tamiri için yapılacak masrafın teminine dair Maliye Nezareti’ne ferman.
  Yer: A.}MKT.NZD. / 11 – 35 – 0 Tarih: H-16-09-1266 –
 • Sabık Mudanya Naibi Hacı Ömer Efendi’nin Adapazarı Niyabeti’ne tayini.
  Yer: A.}MKT.NZD. / 341 – 69 – 0 Tarih: H-24-07-1277 –
 • Artin’in Adapazarı’nda inşa ettiği harir fabrikasına ruhsat verilmesi, ruhsatsız fabrika açılmasına müsaade olunmaması, ruhsatsız olanlara ruhsat çıkarılması.
  Yer: A.}MKT.NZD. / 353 – 67 – 0 Tarih: H-13-11-1277
 • Bahriye Çavuşluğu’ndan muhreç Ahmet Ağa’nın Adapazarı Zabtiye Çavuşluğu’nda istihdam edilmesi.
  Yer: A.}MKT.NZD. / 51 – 64 – 0 Tarih: H-01-06-1268 –
 • Adapazarı Kazası ahalisinin Duhan Gümrük Resmi ile ilgili evrakının takdimi.
  Yer: A.}MKT.NZD. / 63 – 48 – 0 Tarih: H-22-01-1269 –
 • Adapazarı Müdürlüğü’ne tayin edilen Hafız Halil Efendi’ye maaş tahsis edilmesi.
  Yer: A.}MKT.NZD. / 75 – 64 – 0 Tarih: H-20-06-1269 –

1.1.10 Sadaret Mektubi Kalemi Umum Vilayat Evrakı

 • Adapazarı Zaptiye sabık Çavuşu Mehmed Ağa’nın ya eski görevinde veya münasip başka bir görevde istihdamı. 2- Yakut Hanım’ın Dimitraki Kiryako Bazerga’ndaki alacağının tahsili. 3- Avram Hayim’in Selanikli Mültezimi’nden Yakup Bey’deki alacağının tahsili.
  Yer: A.} MKT.UM. / 384- 24- 0 Tarih: H-16-05-1276 –
 • Adapazarı Kazası sabık Müdürü Abdülkerim Efendi’nin bir işte istihdamı.
  Yer: A.} MKT.UM. / 387- 61- 0 Tarih: H-02-06-1276 –
 • Zeliha Hanım’a babası Adapazarlı Hatipzade Hacı Ahmed Efendi’nin mirasından düşen hisseye yapılan müdahalenin men’i.
  Yer: A.} MKT.UM. / 387- 70- 0 Tarih: H-03-06-1276
 • Hediye Hanım’ın Adapazarı’nda babası Şeyh Mehmed Efendi’den kalan bahçeyi Adapazarı Muaccelat Memuru Raşit Efendi uhdesine geçirdiğinden muhakeme olunmaları.
  Yer: A.} MKT.UM. / 398- 84- 0 Tarih: H-11-08-1276
 • Balıkesir’in İzmir ve Adapazarı usul-i mezkurenin numune olarak icrası zımnında özel memur gönderileceğinden diğer kazalar için gereken tapu katiplerinin tayinin yapılması gerektiği.
  Yer: A.} MKT.UM. / 401- 40- 0 Tarih: H-28-08-1276
 • Mülteziminden Yesari Mehmed Efendi’nin 1275 senesinde uhdesinde bulunan Kocaeli Sancağı Varidat-ı Öşriyyesinden Adapazarı kazası ahalisi zimmetinde kalan bakayasının mübaşir marifetiyle tahsili.
  Yer: A.} MKT.UM. / 404- 34- 0 Tarih: H-16-10-1276
 • Hoca Arif Efendi ile Artin’in Mültezim Yesari Efendi’ye teslim edilmek üzere Adapazarı sakinlerinden Kara Hüseyin’e verdikleri paranın tahsili.
  Yer: A.} MKT.UM. / 406- 81- 0 Tarih: H-03-11-1276
 • Adapazarı’nda ecnebi himayesine giren kimselerin uhdelerinde bulunan emlak ve arazinin değeri fiatıyla isteyenlere satılması.
  Yer: A.} MKT.UM. / 411- 61- 0 Tarih: H-02-12-1276
 • Adapazarı’ndaki Ermeni ve Rumlar’ın ellerinde olan arazilerinin bir kısmının vakıflara bir kısmının devlete ait olması hasebiyle komisyonunun, bunlardan vergi ve öşür alınarak işletenlere ilmuhaberlerinin itasını kararlaştırdığı.
  Yer: A.} MKT.UM. / 411- 63- 0 Tarih: H-02-12-1276
 • Kırım muhacirlerinden dülger ve keresteci vs. esnafdan olan yüz elli kişinin Adapazarı’nın Cibal-i mubaha bölgesine iskân edilmelerinin uygun olup olmayacağının bildirilmesi.
  Yer: A.} MKT.UM. / 414- 77- 0 Tarih: Tarih: H-28-12-1276
 • Kırım muhacirlerinden elli hanenin Adapazarı’dan iskân edildiği.
  Yer: A.} MKT.UM. / 424- 31- 0 Tarih: H-14-02-1277
 • Adapazarı Kazası Sabık Müdürü Osman Efendi’nin Trabzon’da açılacak bir müdürlüğe tayin edilmesi.
  Yer: A.} MKT.UM. / 428- 72- 0 Tarih: H-09-03-1277
 • Şile Kaza Müdürü Adapazarlı Nuri Bey maaşsız olarak Adapazarı Müdürülüğü’ne becayişini istediğinden bu işin mahzurlu olup olmadığının iş’arı.
  Yer: A.} MKT.UM. / 430- 58- 0 Tarih:  H-21-03-1277
 • Artin’in, Adapazarı’nda inşa edip, kazanını koymak üzere olduğu harir fabrikasının tamamlanmasına ruhsat verilmesi.
  Yer: A.} MKT.UM. / 438- 66- 0 Tarih: H-13-05-1277
 • Adapazarı ve Sapanca civarındaki göçebe Tekeli Aşireti’nden Hacı Abdi’nin aşiretten onbeşbin guruş toplamasının men’i.
  Yer: A.}MKT.UM.. / 457 – 37 – 0 Tarih: H-14-08-1277
 • Raşid Bey’in Adapazarı ve Hendek halkındaki alacakları tahsil edilerek mübaşire teslim edildiği.
  Yer: A.}MKT.UM.. / 457 – 43 – 0 Tarih: H-14-08-1277
 • Mehmed Ağa’nın Adapazarı’nda olan alacağının tahsil edilip mübaşirine teslim edildiği.
  Yer: A.}MKT.UM.. / 458 – 63 – 0 Tarih: H-18-08-1277
 • Şile Kazası Müdürü Nuri Bey’in maaşını terk derek Adapazarı Kazası Müdürü Mustafa Efendi ile icay-ı becayiş isteğinin nizama mugayir olduğu.
  Yer: A.}MKT.UM.. / 462 – 28 – 0 Tarih: H-07-09-1277
 • Muhacirinden Mustafa, Seyyid Musafa, İbrahim ve diğer arkadaşlarının Adapazarı’nda akrabası yanında iskanı.
  Yer: A.}MKT.UM.. / 466 – 38 – 0 Tarih: H-10-10-1277
 • İran tebeasından İbrahim Ağa’nın Adapazarı’nda mutasarrıf olduğu hane ve bahçenin karısı üzerine geçirileceği veya rızası ile satın alınacağı.
  Yer: A.}MKT.UM.. / 469 – 13 – 0 Tarih: H-20-10-1277
 • Şile Kazası Müdürü Nuri Bey’in Adapazarı’na tahvil-i memuriyetine dair evrakın alındığı.
  Yer: A.}MKT.UM.. / 474 – 75 – 0 Tarih: H-18-11-1277
 • Adapazarı sabık Müdürü Abdülmennan Efendi’nin açılacak kaza müdürlüklerinden birinde istihdamı.
  Yer: A.}MKT.UM.. / 482 – 57 – 0 Tarih: H-00-00-1277
 • Şile’nin havası sıhhatine yaramadığından Adapazarı Kazası Müdürlüğü ile becayiş yapan Nuri Bey’e güzel muamele edilmesi.
  Yer: A.}MKT.UM.. / 489 – 58 – 0 Tarih: H-29-01-1278
 • Şile Kazası Müdürü Nuri Bey’in sağlık sebebiyle Adapazarı Kaza Müdürlüğü’ne tayini için gereğinin yapılması.
  Yer: A.}MKT.UM.. / 503 – 32 – 0 Tarih: H-27-03-1278
 • Hacı Mehmed ve Hafız Ali Efendi ile Adapazarı’nda vaki bazı karye ahalisi arasında vukubulan tarla nizasının menedilmesi.
  Yer: A.}MKT.UM.. / 523 – 27 – 0 Tarih: H-05-06-1278
 • Adapazarı’nda meydana gelen yangın sonrası arsaların tefrikine meclis azası Nuri Bey’in Yakup Ağa ile naib tarafından yapılan müdahalenin men’i.
  Yer: A.}MKT.UM.. / 557 – 31 – 0 Tarih: H-22-10-1278
 • Adabazarı’nda Namerd Köprüsü mevkiindeki değirmenin inşaasında çalışan Neccar Karacaoğlu Asadur Kalfa’nın hapse atılma sebebinin bildirilmesi.
  Yer: A.}MKT.UM.. / 564 – 91 – 0 Tarih: H-15-11-1278
 • Çerkez muhacirlerinin geçtiği sırada Karakulak Reşit Ağa’nın çiftliğine saldıran Adapazarı arabacıları hakkında tahkikat yapılarak zararın tanzimi.
  Yer: A.}MKT.UM.. / 370 – 55 – 0 Tarih: H-11-03-1276
 • Asakir-i Hassa onbaşılarından Ali Ağa’nın pederi Osman’ın Adapazarı’nda bazı eşhasa olan borcunun taksitle ödenmesi.
  Yer:  A.}MKT.UM.. / 452 – 36 – 0 Tarih: H-19-07-1277
 • Adapazarı Meclisi’nden ihracı istenen azanın görevinde ibkası.
  Yer: A.}MKT.UM.. / 112 – 80 – 0 Tarih: H-28-01-1269
 • Adapazarı Kazası Müdürü Hafız Halil Efendi’ye gereken yardımın gösterilmesi.
  Yer: A.}MKT.UM.. / 142 – 98 – 0 Tarih: H-28-12-1269
 • Uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddia olunan Adapazarı naibi hakkında tahkikat yapılması.
  Yer: A.}MKT.UM.. / 147 – 64 – 0 Tarih: H-20-02-1270
 • Gebze Müdürü Tevfik’in Adapazarı veya sair bir kaza müdürlüğüne tahvili.
  Yer: A.}MKT.UM.. / 169 – 98 – 0 Tarih: H-11-02-1271
 • Adapazarı kazasında vekaleten müdür bulunan Ahmed Bey’in azliyle yerine münasip birinin tayin edilmesi.
  Yer: A.}MKT.UM.. / 176 – 41 – 0 Tarih: H-14-04-1271
 • Adapazarı Sabık Gümrük Memuru Mustafa Efendi’nin münasib bir kaza müdürlüğünde istihdamı.
  Yer: A.}MKT.UM.. / 236 – 40 – 0 Tarih: H-04-09-1272
 • Sava’nın Adapazarı’nda mutasarrıf olduğu evine Pandelioğlu Heci Yani’nin müdahelesinin meni.
  Yer: A.}MKT.UM.. / 265 – 87 – 0 Tarih: H-10-05-1273
 • Ankara Naibi Esad Bey’in katili Çoban Ali’nin Adapazarı’na kaçmasından bahisle yakalanıp muhakeme edilmesi.
  Yer: A.}MKT.UM.. / 273 – 29 – 0 Tarih: H-13-07-1273
 • Adapazarı Kazası Müdürlüğü’ne tayin edilen Hendek Kazası Müdürü Abdulkerim Efendi’nin yeni vazifesine gönderildiği.
  Yer: A.}MKT.UM.. / 285 – 67 – 0 Tarih: H-27-10-1273
 • İbrahim Efendi’nin Adapazarı veya ona mümasil bir kaza müdürlüğünde istihddamı.
  Yer: A.}MKT.UM.. / 299 – 47 – 0 Tarih: H-13-04-1274
 • Geyveli Hediye Hatun’un Adapazarı’ndaki, haberi olmaksızın varisi tarafından satılan bahçesinin istirdadı.
  Yer: A.}MKT.UM.. / 307 – 100 – 0 Tarih: H-06-07-1274
 • Avrupa Tüccarı’ndan Niğde’de sakin Yorgi’nin kardeşi Mine’nin Adapazarı’nda bazı kimselerdeki alacağının tahsili.
  Yer: A.}MKT.UM.. / 334 – 48 – 0 Tarih: H-15-04-1275
 • Adapazarı sabık Müdürü Abdülkerim Efendi’nin, eski görevinde veyahut başka bir işte istihdamı.
  Yer: A.}MKT.UM.. / 342 – 23 – 0 Tarih: H-21-06-1275
 • Gölpazarı Müdürü Osman Efendi’nin Adapazarı Müdürü ile becayişi hakkında gerekenin yapıldığı.
  Yer: A.}MKT.UM.. / 348 – 83 – 0 Tarih: H-27-09-1275
 • Sarraf Arslanoğlu Höce Ohannes’in Adapazarı Mültezimi’nden Hüseyin Ağa zimmetinde olan alacağının tahsili.
  Yer: A.}MKT.UM.. / 359 – 94 – 0 Tarih: H-14-01-1276
 • Hafide ve Behiye hatunların vefat etmiş olan babalarından kalan Adapazarı’ndaki tarlalarına yapılan müdahalenin men’i ile usulüne uygun olarak kendilerine teslimine dair İzmid Kaymakamı’na şukka.
  Yer: A.}MKT.UM.. / 4 – 21 – 0 Tarih: H-8 -02-1266 –
 • Behram Oğlu Salih Efendi’nin yazıcısı Cemal’in Adapazarı’nda şekerci Behor zimmetinde bulunan alacağının tahsiline dair İzmid Muhassılı Şerif Osman’ın arizası.
  Yer : A.}MKT.UM.. / 11 – 13 – 0 Tarih: H-1 -05-1266 –
 • Adapazarı Aşar Müteahhidi Hacı Ali Efendi, elindeki tarifenameden fazla akça topladığından, ahalinin ihkak-ı hak olunmaları talebi hakkında Sadrazam Mustafa Reşid Paşa’nın İzmit Muhassılı’na şukkası.
  Yer : A.}MKT.UM.. / 11 – 63 – 0 Tarih: H-11-05-1266 –
 • Adapazarı’nda Papaz Minas’ı ve kızını öldüren Doniçeli Abdurrahman’ın cezalandırılması konusunda Bolu Kaymakamı Hamdi’nin tahriratı.
  Yer: A.}MKT.UM.. / 12 – 92 – 0 Tarih: H-3 -06-1266 –
 • Adapazarı’nın Sapanca Köyü’nde Musa’nın içinde kendisinin de hissesinin bulunduğu gayr-i menkullere elkoyan kardeşinden ve borçlusu İzmidli İzzet Bey’den hakkının tayin olunan mübaşirlerle tahsili, aksi halde mezkur iki şahsın, Dersaadet’e gönderilmesine dair İzmid Muhassılı’na şukkalar ve ekde davacının arzuhalleri.
  Yer: A.}MKT.UM.. / 17 – 70 – 0 Tarih: H-27-07-1266 –
 • Adapazarı’ndan Petro adlı zımminin fakirliğini öne sürerek vergiden muaf tutulmasını istemesi üzerine, durumunun araştırılarak bildirilmesi hakkında İzmit Muhassılı’na şukka.
  Yer: A.}MKT.UM.. / 19 – 32 – 0 Tarih: H-8 -08-1266 –
 • Kocaeli’nin kazalarında maaşlı müdürlük bulunmaması hasebiyle, Adapazarı Kazası Müdürü Ahmed Ağa görevini maaşsız yürütemeyeceğinden; istifa edip maaşlı bir müdürlüğü tayinini istediğine dair İzmid Muhassılı Şerif Osman’ın yazısı.
  Yer: A.}MKT.UM.. / 22 – 97 – 0 Tarih: H-7 -09-1266 –
 • Adapazarı’ndan eski Sandık Emini Kocagöz-zâde Hafız Hüseyin Efendi’nin Adapazarı Müdürlüğü ile kayırılmasına dair İzmit Muhassılı’na şukka.
  Yer: A.}MKT.UM.. / 29 – 28 – 0 Tarih: H-24-10-1266
 • Düzceli İmamoğlu Abdurrahman’ın prangabend iken kaçarak Adapazarı’nda bir papaz öldürdüğü, yakalandıktan sonra dava neticesinde kısas cezasının infaz edildiğinden bahisle katilin suç ortağı Mehmed Arif’in yakalanınca Dersaadet’e gönderileceğini belirtir Bolu Kaymakamı Ali Hakkı’nın yazısı.
  Yer: A.}MKT.UM.. / 32 – 62 – 0 Tarih: H-17-11-1266 –
 • İzmid’in Adapazarı Müdürlüğü’nde bulunan Süleyman Ağa’nın görevden alınmasından itibaren muhtelif şahıslar bu göreve getirilmiş olduğu halde hal-i hazırda ahalinin memnun olduğu bir müdür olmadığını belirtir Kaza Meclisi’nin mazbatası.
  Yer: A.}MKT.UM.. / 32 – 93 – 0 Tarih: H-19-11-1266

1.1.11 Sadaret Eyalet- i Mümtaze Bulgaristan Evrakı

 • Tırnovalı olup din değiştirmiş bulunan ve Hendek (Adapazarı) Müdürü mütevaffa Abdülhalim Ağa’nın eşi Fatma’ya babası Radi Tetradoff’tan miras kalıp kalmadığı.
  Yer: A.}MTZ.(04) / 18 – 7 – 0 Tarih: H-28-03-1296 –

1.1.12 Sadaret Eyalet- i Mümtaze Bosna Evrakı

 • Bosna’da müteveffa Ali Paşazade İbrahim Bey veresesinin Adapazarı’nda bulunan arazilerinin veraset muamelesinin yapılmadığı hakkında.
  Yer: A.}MTZ.BN.. / 1 – 1 – 0 Tarih: H-2 -06-1310 –

1.1.13 Sadaret Eyalet- i Mümtaze Şark- ı Rumeli Evrakı

 • Rumeli Çerkez muhacirlerinden olup Adapazarı’nın Süleymaniye köyünde mukim Hacıbey b. Hazuk’un, Dersaadet’e hicret ederken Bulgarlar tarafından kaçırılan kızı Fatıma’nın yerini haber aldığına ve kendisine teslim edilmesine dair arzuhali.
  Yer: A.}MTZ.RŞ.. / 12 – 5 – 0 Tarih: H-25-10-1312 –

1.2 ALİ EMİRİ EVRAKI KATALOĞU

1.2.1 Ali Emiri Tasnifi Sultan Birinci Abdülhamit Evrakı

 • Saraycık zeameti mülhakatından Adapazarı’nda Tuzla ve Ada hassası tabir olunur hassanın düçar-ı taaddi olduğuna mebni, meni hakkında Silahşor-ı Hassa Mustafa imzalı arzuhal.
  Yer: AE.SABH.I.. / 55 – 3862 – 0 Tarih: H-09-07-1189 –
 • Adapazarı’nda İbrahim’den yüz guruş matlubu olduğundan tahsiline dair Hacı Abdullah’ın davasının mahallinde görülmesi.
  Yer: AE.SABH.I.. / 74 – 5194 – 0 Tarih: H-30-07-1199 –
 • Adapazarı sükkanından müteveffa Mustafa nam kimesnenin matlubunun veresesinden tahsiline dair Hacı Abdullah’ın arzuhali.
  Yer: AE.SABH.I.. / 90 – 6194 – 0 Tarih: H-04-04-1196 –
 • Adapazarı’nda Eskihamam yakınındaki anbarına koyduğu zahireyi, anbar sahibi el-Hac Süleyman kendisine vermediğinden sekizde bir alacağı olan meblağın tamamen tahsil edilip hakkının iade edilmesi hususunda Kalem-i Muhasebe Katibi Ahmed’in emr-i şerif telebi.
  Yer: AE.SABH.I.. / 100 – 6817 – 0 Tarih: H-27-02-1202 –
 • Kocaili sancağı, Adapazarı nahiyesi, Kirata nam karyesinde kardeşi müteveffa Mehmed’in terekesinin şeran taksimine dair Abdurrahman’ın arzuhali.
  Yer: AE.SABH.I.. / 112 – 7603 – 0 Tarih: H-19-11-1194 –
 • Ticaret için Adapazarı’nda sakin iken vefat eden Konya kazasına tabi Sele karyesi ahalisinden el-Hac Mehmed’in 1291 senesi Şaban ayında getirdiği on iki denk Haleb metaının gümrük resmi, müteveffa tarafından tamamen ödediğinden, veresesinden tekrar talep olunmaması.
  Yer: AE.SABH.I.. / 146 – 9894 – 0 Tarih: H-02-05-1192 –
 • Adapazarı Şeyh karyesinde pederi müteveffa Hatipoğlu Hasan’dan intikal eden tımara vuku bulan müdahalenin önlenmesine dair Süleyman’ın arzuhali.
  Yer: AE.SABH.I.. / 161 – 10703 – 0 Tarih: H-28-06-1200 –
 • Adapazarı Naibi Hüseyin’in, Dersaadet.e zahire irsaline ait emir mucibince muamele olunacağını bildirdiği.
  Yer: AE.SABH.I.. / 189 – 12651 – 0 Tarih: H-22-07-1203 –
 • Tersane’de inşa olunan kalyon-ı cedid inşası ve Donanma-i Hümayun kalyonlarının tamir ve termimleri için Adapazarı canibinden Tersane’ye kereste gönderilmesi.
  Yer: AE.SABH.I.. / 191 – 12790 – 0 Tarih: H-15-12-1190 –
 • Seyyid Hüseyin’in Adapazarı nahiyesindeki tarlalarına müdahale edilmesiyle ilgili davanın görülmesi.
  Yer: AE.SABH.I.. / 194 – 13000 – 0 Tarih: H-18-08-1196 –
 • Adapazarı’nda mutasarrıf olduğu mülk menziline yapılan taarruzu önlemek için Hüseyin Ağa’ya emr-i şerif verilmesi.
  Yer: AE.SABH.I.. / 199 – 13290 – 0 Tarih: H-10-06-1200 –
 • Kocaili sancağının adapazarı kasabasında ayan, ağalar ve alemdarların liva dağlarından Tersane-i Amire’ye kereste temini için görevli Mübaşir Delilbaşı Memiş Ağa’nın öncülüğünde faaliyet yapıldığı, engel olanlara karşı önlem alındığına dair Adapazarı Naibi Mahmed Vehbi’nin beyanı.
  Yer: AE.SABH.I.. / 205 – 13632 – 0 Tarih: H-01-02-1200 –
 • İznikmid Kereste Emini Nuh Bey’in, Adapazarı’nda zuhur ederek şekavet eden Mehmed Bey ve Hüseyin Bey hakkında şikayeti.
  Yer: AE.SABH.I.. / 226 – 14994 – 0 Tarih: H-21-08-1201 –
 • Altın cinsinin revacı ile halkın alım satımları hususunda emir mucibince muamele icra olunacağına dair Adapazarı Naibi Ebubekir’in ifadeleri.
  Yer: AE.SABH.I.. / 230 – 15223 – 0 Tarih: H-29-07-1197 –
 • Adapazarı’nın Sekunlu karyesi sakinlerinden sabık Tahta serdarı Mehmed Bey ile kardeşi Hüseyin’in eşkiyalıklarının önlenmesi.
  Yer: AE.SABH.I.. / 230 – 15253 – 0 Tarih: H-15-06-1199 –
 • Adapazarı ve havalisinde isyan ve şekavet eden eşkıyanın def’i için gayret gösterildiğinin Kocaeli Mutasarrıfı Süleyman tarafından bildirilmesi.
  Yer: AE.SABH.I.. / 242 – 16173 – 0 Tarih: H-11-03-1201 –
 • Kereste tüccarından Okçuzade Mehmed Ağa’nın şikayeti üzerine eşkıyadan cezaları tertib olunan Mehmed ve Hüseyin beylerin afları ve Adapazarı bölgesinin himayesinin adı geçenlere tevcihi.
  Yer: AE.SABH.I.. / 261 – 17561 – 0 Tarih: H-17-10-1201

1.2.2 Ali Emiri Tasnifi Sultan İkinci Ahmet Evrakı

 • Ekrad ve Türkmen reayanın rüsum-ı mirilerini kendi mukataaları zabitlerine ödemeleri hususunda Düzce, Adapazarı, İzmid ve sair yerlerdeki görevlilere emr-i şerif yazılması.
  Yer: AE.SAMD.II. / 8 – 805 – 0 Tarih: H-28-07-1206 –

1.2.3 Ali Emiri Tasnifi Sultan Üçüncü Ahmet Evrakı

 • İstanbul Patriği tarafından gönderilen Esani nam Rahib’in Sapanca kazasına tabi Adapazarı’nda mütemekkin Ermeni taifesinden rüsumat tahsil ederek reayaya zulüm ve haksızlık etmesine nihayet verilmesi.
  Yer: AE.SAMD.III / 22 – 2119 – 0 Tarih: H-30-03-1136 –
 • Vezir-i azam Kethüdası Silahşorü Ahmed ve Reiszade İsmail’in Kocaili sancağında bulunan ve 44 bin akçe malı olan Kopluca ve Tevabii Mukataası’nın iştirak ve malikane usulüyle idare edilen ve Adapazarı’na gelen emtianın resm-i kantarına mani olunmaması ile bu hizmetin tanzimine dair ferman.
  Yer: AE.SAMD.III / 152 – 14911 – 0 Tarih: H-15-07-1145 –

1.2.4 Ali Emiri Tasnifi Sultan Birinci Mahmut Evrakı

 • Sapanca kazasına tabi Adapazarı’nda zuhur eden eşkiyanın yakalanarak Samsun Kalesi’ne kalebend olunması.
  Yer: AE.SMHD.I.. / 22 – 1281 – 0 Tarih: H-10-04-1147 –
 • Topçuyan ve silahdaran tayinatları ile kereste bahası olarak, Mustafa Efendi ve Abdurrezzak Efendi uhdelerinde bulunan Koacaili livasına tabi Adapazarı’nda vaki Tersiye Mukataası akçesinden yapılan ödemeler. a.g.tt [Belgedeki mevcut tarih: 16.C.1168]
  Yer: AE.SMHD.I.. / 48 – 2868 – 0 Tarih: H-27-02-1168 –
 • İstanbul’daki Debbağzade el-Hac Hasan Mahallesi sakinleri olup Adapazarı’na gidip gelmek isteyen Fatıma ve Ümmühani Hatunlara ferman verilmesi.
  Yer: AE.SMHD.I.. / 100 – 7033 – 0 Tarih: H-23-07-1156 –
 • Kethüda, Yiğitbaşı ve sair üstadlar marifetiyle başka çıkıp ham-dest olmayıp nizam-ı kadim üzere Adapazarı pazarında bez ve iplik boyamakta iken diğer boyacı zimmiler tarafından taciz edilen Nazar adli zimmiye yapılan müdahalenin men’i.
  Yer: AE.SMHD.I.. / 153 – 11419 – 0 Tarih: H-29-01-1168 –

1.2.5 Ali Emiri Tasnifi Sultan İkinci Mahmut Evrakı

 • Sefer-i Hümayun’a müretteb sınıf-ı asakirin ihmal ve iskaliyle, hayvanat ve çadır ihtiyaçları tedarik edilerek uğradığı yerlerde araba ve hayvanat mutalebesiyle fukaranın rencide edilmemesi emrine Adapazarı’nda riayet edileceği.
  Yer: AE.SMHD.II. / 26 – 1621 – 0 Tarih:  H-15-04-1226 –
 • Adapazarı kazası sakinlerinden Ali’nin kadimden beri uhdesinde bulunan tarlasına Mehmed adlı şahsın yaptığı müdahalenin men’i.
  Yer: AE.SMHD.II. / 33 – 2044 – 0 Tarih: H-14-05-1234 –
 • Adapazarı kazası ahalisinden olup vefat eden esbak Adapazarı Voyvodası İbrahim Bey’in oğlu Yakub Bey ile Söğüdlü karyesi sakinlerinden olup vefat eden Küçük Paşa denilen Edhem Bey’in oğlu Mehmed Bey’in terekelerinin tahriri hususunun mezkur Kaza Naibi Receb Efendi’ye ihalesi ve varislerine tevzii.
  Yer: AE.SMHD.II. / 43 – 2809 – 0 Tarih: H-16-06-1253 –
 • Adapazarı’nda sakin Abdullah’ın, uhdesinde bulunan Türkmanan-ı Bozulus Mukataası malından bir miktarını alıp kalanını Sarraf esnafından zımmi Kantarcıoğlu Avanis’den talep ettiği ve bilahare adı geçene bir ödemede bulunmadığından karşılıklı hesaplarının görülmesi için Üsküdar’dan Adapazarı’na gidecek olan Avanis’e mümanaat olunmaması.
  Yer: AE.SMHD.II. / 44 – 2901 – 0 Tarih: H-29-02-1245 –
 • Adapazarı Kadısı Abdurrahman Esad’ın araziye müteallik bir dava hakkında ilamı.
  Yer: AE.SMHD.II. / 48 – 3145 – 0 Tarih: H-29-12-1242 –
 • Erzurum, Bozok ve sair havaliden celebler vasıtasıyla İstanbul’a gelecek olan koyunların birinin bile Bursa ve İzmir taraflarına saptırılmayarak İstanbul’a getirilmesi hususunda Kaymakam ve Şeyhülislamdan Adapazarı Mahkemesi’ne gelen emr-i şerifin halka duyurulduğu.
  Yer: AE.SMHD.II. / 61 – 4274 – 0 Tarih: H-27-05-1225 –
 • Adapazarı Tahmishanesi’nin geliri azalacağından çeşitli taifelerden bir takım kimselerin dükkan açarak çekirdek kahve satılmasına mani olunması.
  Yer: AE.SMHD.II. / 104 – 8762 – 0 Tarih: H-05-12-1250 –

1.2.6 Ali Emiri Tasnifi Sultan Dördüncü Mehmet Evrakı

 • Adapazarına tabi Kadılı’da müteveffa Ali’den mahlül timarın Muhammed’e tevcihi.
  Yer: AE.SMMD.IV. / 6 – 645 – 0 Tarih:

1.2.7 Ali Emiri Tasnifi Sultan Üçüncü Mustafa Evrakı

 • Adapazarı sakinlerinden iki yeniçerinin kalebentlikten aflarını mübeyyin arzuhalleri. Yeniçeri Ağası Mehmed’in derkenarını havi.
  Yer: AE.SMST.III / 38 – 2606 – 0 Tarih: H-29-12-1171 –
 • Adapazarı’nda Zaim Süleyman Bey’in zeameti kurasına müdahale eden İbrahim ve saireden şikayeti mutazammın Adapazarı Naibi Mehmed Nafi Efendi’nin ilamı. a.g.tt
  Yer: AE.SMST.III / 69 – 5139 – 0 Tarih: H-29-12-1181 –
 • Yeniçeri Ağası Mehmed’in derkenarını havi ve oğlunu katleden Adapazarı sükkanından Kiteğolu İbrahim ve saireden şikayeti mutazammın Havva imzalı arzuhal. a.g.tt
  Yer: AE.SMST.III / 90 – 6723 – 0 Tarih: H-29-12-1171 –
 • Adapazarı’ndaki Sultan Orhan Vakfı’ndan surre-i şerifeye muhassas meblağı mübeyyin tezkire. a.g.tt
  Yer: AE.SMST.III / 123 – 9510 – 0 Tarih: H-29-12-1178 –
 • Kocaeli Kazası’na tabi Adapazarı cizyesinin tahsiline memur Mehmed’in cibayetin teshili hakkında emir ısdarı talebini havi arzuhali. a.g.tt
  Yer: AE.SMST.III / 126 – 9760 – 0 Tarih: H-29-12-1175 –
 • Adapazarı cizyesi cibayetine memur Mehmed’in tahsili teshil zımnında emir ısdarı talebini havi arzuhali. a.g.tt
  Yer: AE.SMST.III / 126 – 9771 – 0 Tarih: H-29-12-1175 –
 • Merhum Sultan Orhan Gazi’nin Adapazarı’ndaki evkafından Haremeyn’e muhassas mebaliği mübeyyin pusula. a.g.tt
  Yer: AE.SMST.III / 274 – 21941 – 0 Tarih: H-29-12-1186 –
 • Merhum Gazi Sultan Orhan’ın Adapazarı’nda vaki evkafından Haremeyni’ş-şerifeyne aid kısmını mübeyyin pusula. a.g.tt
  Yer: AE.SMST.III / 321 – 25856 – 0 Tarih: H-29-12-1187 –

1.2.8 Ali Emiri Tasnifi Sultan Dördüncü Mustafa Evrakı

 • Neferatıyla Ordu-yı Hümayun’a vürud eden Adapazarı muhtarıyla neferatın mühimmatının itasına dair arzuhal.
  Yer: AE.SMST.IV. / 18 – 1311 – 0 Tarih: H-29-12-1223 –

1.2.9 Ali Emiri Tasnifi Sultan Üçüncü Osman Evrakı

 • İstanbul ve tevabii duhan gümrüğü mukataasına ber-vech-i malikane iştiraken mutasarrıf olan Hazine-i Hümayun Kethüdasi Halil Efendi’nin İznikmid Gümrüğü’ne taşra mahallerden gelen tütünler resm-i gümrüğü alınırken duhan tüccarından bazıları tütünleri kaçırdıklarına dair vaki olan arzuhal üzerine olunacak muameleye dair İznikmid ve Adapazarı kadılarına hüküm. a.g.tt
  Yer: AE.SOSM.III / 1 – 79 – 0 Tarih: H-29-12-1171 –
 • Üsküdar sakinlerinden Mehmed’in ticaret için Sapanca ve Adapazarı civarında olması sebebiyle iki çocuğuna harçlık verilmesine dair Emine imzalı arzuhal. a.g.tt
  Yer: AE.SOSM.III / 64 – 4803 – 0 Tarih: H-15-02-1171 –

1.2.10 Ali Emiri Tasnifi Sultan Üçüncü Selim Evrakı

 • Anadolu’dan Dersaadet’e gelen ağnamın yol esnasında sair mahallere sevk edilmemesi hakkındaki emrin Adapazarı mahkemesinde okunduğuna dair Adapazarı Naibi Ali’nin ilamı. a.g.tt
  Yer: AE.SSLM.III / 7 – 344 – 0 Tarih: H-29-12-1208 –
 • Adapazarı Naibi Mustafa’nın aynı mealde ilamı. a.g.tt
  Yer: AE.SSLM.III / 53 – 3169 – 0 Tarih: H-29-12-1220 –
 • Adapazarı Naibi Halil’in aynı mealde ilamı. a.g.tt
  Yer: AE.SSLM.III / 55 – 3262 – 0 Tarih: H-29-12-1216 –
 • Adapazarı Naibi Ahmed Şevki’nin tuz mübayaası hakkında arzı. a.g.tt
  Yer: AE.SSLM.III / 77 – 4678 – 0 Tarih: H-29-12-1213 –
 • Sapanca ve Adapazarı civarındaki eşkıyayı istimana memur Ebubekir Paşa ve Kırcaili Mutasarrıfı Seyyid Hüseyin Paşa ve umur-ı beldeye ait masarıfı mübeyyin Adapazarı naibinin mühürlü defteri. a.g.tt
  Yer: AE.SSLM.III / 78 – 4701 – 0 Tarih: H-29-12-1212 –
 • Adapazarı Naibi Osman’ın Erzurum’dan Dersaadet’e getirilen ağnam hakkında arzı. a.g.tt
  Yer: AE.SSLM.III / 115 – 6989 – 0 Tarih: H-21-03-1210 –
 • Adapazarı Naibi Ali Feyzi’nin Hendekli Deli Mustafa ve diğer Mustafa’nın nefyi hakkında arzuhali. a.g.tt
  Yer: AE.SSLM.III / 117 – 7098 – 0 Tarih: H-21-03-1207 –
 • Kocaili Mutasarrıfı Ali Paşa ve kadı ve saireye maktul Hüseyin Paşa’nın Adapazarı’nda emlaki hakkında hüküm sureti. a.g.tt
  Yer: AE.SSLM.III / 230 – 13440 – 0 Tarih: H-21-03-1215 –
 • Adapazarı Naibi İbrahim’in Nemçe ve Moskov üzerine yapılacak sefer hakkında emir mevruduyla arzı. a.g.tt
  Yer: AE.SSLM.III / 276 – 15943 – 0 Tarih: H-21-03-1204 –
 • Adapazarı Naibi Ali Feyzi.nin Nuhbey Kereste Emini iken sadır olan emir mucibince matlub buyurulan kereste hakkında arzı. a.g.tt
  Yer: AE.SSLM.III / 276 – 15977 – 0 Tarih: H-21-03-1206
 • Adapazarı Naibi Müftizade Ahmed’in delil neferatı hakkında emir ahzıyla arzı. a.g.tt
  Yer: AE.SSLM.III / 345 – 19875 – 0 Tarih: H-29-12-1208 –
 • Adapazarı Naibi Mehmed Hilmi’nin Deraliyye’ye hatab, soğan, hınta ve saire sevkiyatı hakkında emir vüruduyla arzı. a.g.tt
  Yer: AE.SSLM.III / 355 – 20351 – 0 Tarih: H-29-12-1216 –
 • Ağlasun ve Adapazarı Naibi Numan Şakir’in Hamid sancağı Mütesellimi Hacı Hüseyin Ağa’nın vazifesi hakkında arzı. a.g.tt
  Yer: AE.SSLM.III / 365 – 20840 – 0 Tarih: H-29-12-1205 –
 • Adapazarı ve Ağlasun Naibi Numan Şakir’in Hamid Mütesellimi Hacı Hüseyin Ağa’nın hakkında emir ahzıyla arzı. a.g.tt
  Yer: AE.SSLM.III / 367 – 20937 – 0 Tarih: H-29-12-1205 –
 • Adapazarı Naibi Osman’ın zecriye mukataası bedel-i iltizamı hakkında arzı. a.g.tt
  Yer: AE.SSLM.III / 369 – 21086 – 0 Tarih: H-29-12-1209 –
 • Divan-ı Hümayun çavuşlarından Zeytincioğlu Ali Çavuş’un Sabanca’da katli üzerine Kocaeli Mutasarrıfı Abdurahman Paşa’ya Mübaşir Kilarcıbaşısı Ayni Mustafa Ağa’nın mezkur katilleri yakalamağa dair emri getirdiğine dair Geyve Kadısı Ali Asım’ın ve Adapazarı Kadısı es-Seyyid Mustafa’nın arzıyla Kocaeli Mutasarrıfı Abudrrahman Paşa’nın melfuf arzuhali. a.g.tt
  Yer: AE.SSLM.III / 409 – 23539 – 0 Tarih: H-29-12-1218 –

1.3 CEVDET EVRAKI KATALOĞU

1.3.1 Cevdet Tasnifi Adliye Evrakı

 • Adapazarı’nda mutasarrıf olduğu tarlaya Mustafa nam şahıs tarafından vaki olan müdahalenin men’i hakkında Mumcu Hacı Ahmed imzalı arzuhal.
  Yer: C..ADL. / 2 – 103 – 0 Tarih: H-28-07-1235 –
 • Yahudi milletinden Salom Adapazarı’nın Çıklı ve Dere karyeleri civarında katledilib katili malum olmadığı cihetle mezkur köyler ahalisinden aranılması lazım gelen kassame ve diyete dair ilam.
  Yer: C..ADL. / 3 – 181 – 0 Tarih: H-12-06-1179 –
 • Adapazarı’nda tahta serdarı Seyyid Ahmed Ağa’nın Katibi Seyyid Mehmed Efendi’yi katleden serdarın oğlunun mürafaa olunmak üzere ihzarı.
  Yer: C..ADL. / 11 – 728 – 0 Tarih: H-16-12-1215 –
 • Adapazarı’nda Tuğcu oğlu hanında Kına tüccarından Seyyid Abdurrahman’ın emval-i metrukesi hakkında tahrirat.
  Yer: C..ADL. / 14 – 891 – 0 Tarih: H-12-08-1216 –
 • Bilcümle kaza ve nahiyelerdeki mahkeme baş katiblerinin şer’i mesaile ve sakk usulüne vakıf, kitabete muktedir ve müstakim adamlardan tayini hakkındaki iş’ara cevaben Adapazarı Niyabeti’nden gelen ilam.
  Yer: C..ADL. / 18 – 1082 – 0 Tarih: H-19-03-1250 –
 • Vefat edenlerin küçük çocuklarına terk eyledikleri emvalden zayi olmayacakların satılmayıp muhafaza edilmesi hakkındaki emrin Adapazarı Mahkemesi’ne geldiği.
  Yer: C..ADL. / 20 – 1215 – 0 Tarih: H-21-08-1216 –
 • Adapazarı’na tabi Sapanca ve Yalakabad kazasına merbut Çağşak karyesindeki harab ermeni ve rum kiliselerinin tamirlerine müsaade olunması irade suduruna mütevakkıf olduğuna dair İzmit mütesellimi ve Kereste Nazırı Tahir imzası ile verilen ariza . g.tt
  Yer: C..ADL. / 35 – 2098 – 0 Tarih: H-29-12-1225 –
 • Adapazarı naibi olup İstanköy adasına nefyedilmiş olan Feyzullah’ın müddet-i ikameti nefsini islah edecek dereceye vardığı beyanı ile affı hakkında Mehmed Nurullah mührü ile verilen tahrirat.
  Yer: C..ADL. / 40 – 2373 – 0 Tarih: H-27-08-1231 –
 • Adapazarı kazasından vefat eden Kasap Ali’nin terekesinin tahrir ve marifet-i şer’i ile verese arasında taksim edildiğine dair Mehmed Nazif mühürlü tahrirat.
  Yer: C..ADL. / 43 – 2622 – 0 Tarih: H-09-04-1252 –
 • Adapazarı adasındaki Kızıl Beyli Divanı’nda Ozanlar Mahallesi’ndeki harap rum kilisesinin tamirine müsaade olunması.
  Yer: C..ADL. / 48 – 2876 – 0 Tarih: H-15-12-1246 –
 • Adapazarı kazasının Üçdivan köyünde İmam Mahmud’u katledip zevcesinin eşya ve mücevheratını gasbedenlerin muhakemesi için verilen emir mübaşirsizlikten infaz edilememekle İstanbul’a kadar şikayete gelen karısının taleblerini havi arzuhal.
  Yer: C..ADL. / 50 – 3044 – 0 Tarih: H-03-02-1231 –
 • Kocaeli sancağında vaki Sapanca kazasına tabi Adapazarı’nda sakin Nuhzade el-Hac Mehmed, Hacı Ali ve Hacı Mehmed nam kimseler garez-i nefsani yüzünden Boğazkesen’de kalebentliğe mahkum olmuşlarsa da bunlar iftiraya uğramış olduklarından kalebentlikten af ve ıtlakları ricasına dair Sapanca Naibi Mehmed Emin imza ve mührü ile gelen ilam.
  Yer: C..ADL. / 52 – 3148 – 0 Tarih: H-18-06-1185 –
 • Adapazarı kazasının İstanbul Kadısı Moravizade Mehmed Hamid Efendi’ye arpalık olarak tevcihi. g.tt
  Yer: C..ADL. / 66 – 3970 – 0 Tarih: H-29-05-1235 –
 • Adapazarı kazasında birinin tasarrufunda olan mülk bir ev ve bir bahçeye annesi tarafından vaki müdahalenin men‘ine ve ikame olunan şahid-i zûrun reddine dair olan talebin İzmit mahkemesinde intacı hakkında arzuhal. g.tt
  Yer: C..ADL. / 68 – 4117 – 0 Tarih: H-29-05-1185 –
 • Adapazarı Naibi Feyzullah Efendi’nin rıza hilafına harekete cesaret eylediğinden İstanköy Adası’na nefyi.
  Yer: C..ADL. / 80 – 4813 – 0 Tarih: H-14-06-1231 –
 • Şer’a uygun olmayan fetva veren ve gevezelik eden Adapazarı müftüsünün, ahaliden arz-ı mahzar ve mahalli meclisinden mazbata ile şikayet edilmesi üzerine azline dair tahrirat. a.g.tt
  Yer: C..ADL. / 94 – 5651 – 0 Tarih: H-29-12-1258
 • Adapazarı Kadılığı’nın Müneccimbaşı Hüseyin Hüsnü Efendi’ye tevcihi.
  Yer: C..ADL. / 101 – 6073 – 0 Tarih: H-25-02-1252 –

1.3.2 Cevdet Tasnifi Askeriye Evrakı

 • Asakir-i Hassa ve Mansure’nin gömlekleri için gönderilen bezlerin vusulü ve esmanının teslim edildiğinin Adapazarı Voyvodası’na bildirildiği.
  Yer: C..AS.. / 10 – 371 – 0 Tarih: H-03-05-1246 –
 • Ordu’ya gitmek üzere olan Adapazarı ve Gebze Ayanları Ahmed ve biraderi İsmail Ağa’larla askerlerinin sefer levazımı olarak iade olunmak şartıyle yirmi karavana ve yamaklarıyla dört aded oturtmanın Cebehane mevcudundan verilmesi.
  Yer: C..AS.. / 70 – 3276 – 0 Tarih: H-26-06-1226 –
 • Adapazarı, Hendek ve Sapanca taraflarındaki Ordu’nun on adet ortaları iktiza eden işleri yapmaya yetişemediğinden dolayı sabıkı gibi her bayrağı ellişer nefer olarak İstanbul’dan on adet serdengeçti bayrakları tanzim ve beş ortanın yeniden memur edilmesi.
  Yer: C..AS.. / 137 – 6077 – 0 Tarih: H-11-02-1215 –
 • Bu sene iki kuvvetli düşman üzerine açılacak sefer için mürettep askerlerin süratle gönderilmesi hakkındaki tamime cevaben Adapazarı ve Çorum naiplerinden gelen ilam.
  Yer: C..AS.. / 168 – 7345 – 0 Tarih: H-15-08-1204 –
 • Kocaeli sancağı dahilinde şekavette bulunan Sakaoğlu Yusuf ve arkadaşları Adapazarı kasabasını muhasara eylediklerinden Benderekli’den Çubukçuoğlu Halil ve Alaplı’dan Pehlvian oğlu ikişer yüz asker ile gidip derdestlerine çalışmalarına dair hüküm. g.tt
  Yer: C..AS.. / 227 – 9627 – 0 Tarih: H-29-12-1200 –
 • Adapazarı’nda ve miralay Cura Ali Bey kumandasında bulunan on birinci süvari alayının zabit ve neferlerinin bir haftalık tayinat bedelleri. g.tt
  Yer: C..AS.. / 306 – 12627 – 0 Tarih: H-29-10-1248 –
 • Baruthane’de İngiliz usulü barut yapılması için Adapazarı, Hendek Akyazı ve civarı kazalarından söğüd dalları kesilerek baruthanelere gönderilmesi.
  Yer: C..AS.. / 378 – 15660 – 0 Tarih: H-29-03-1256 –
 • Adapazarı Ayanı Kara Osman’ın bazı kimselerle muharebe emval ve eşyalarını yağma eylediğinden dolayı sefere iştiraka cesaret edemediği bildirilen silahşorlardan Geyveli Bekir’in beş yüz askerle hemen hareketi ve orduya iltihakı hakkında hüküm. g.tt
  Yer: C..AS.. / 424 – 17593 – 0 Tarih: H-29-03-1225 –
 • Adapazarı Ayanı ve Serdarı Kara Osman Ağa’nın serdar bayrağından başka gönüllü bayrakları açarak hemen orduya iltihak etmesi. g.tt
  Yer: C..AS.. / 424 – 17594 – 0 Tarih: H-29-03-1225 –
 • Çorlu taraflarına memur Kocaeli sancağı mutasarrıfı Ali Paşa maiyetine İzmit, Adapazarı, Pazarköy ve sair mahallerden ayanları tarafından ellişer nefer ihraç edilerek sevk edilmesi. g.tt
  Yer: C..AS.. / 495 – 20672 – 0 Tarih: H-29-03-1215 –
 • Zağarcıbaşı payesiyle Adapazarı Muhtarı Osman Ağa’nın hademelerinden Karabetoğlu Agob’un Varna Muharebesi’nde fevkalede yararlığı görüldüğünden yalnız Hazine-i Şeriye’den muafiyeti.
  Yer: C..AS.. / 589 – 24812 – 0 Tarih: H-29-09-1225 –
 • İlkbahar için beher bayrağı yüz yirmişer neferden Ayaş, Ankara, İzmit, Adapazarı ve Hendek kazaları ile tophane havalisinden ceman beş adet bayrak teşkil olunduğundan piyade kalemine kayıtları ile tezkerelerinin verilmesi. g.tt
  Yer: C..AS.. / 785 – 33268 – 0 Tarih: H-29-09-1187 –
 • Anadolu valisi ve İsakcı ve Tolcı havalisi başbuğu Vezir Osman Paşa maiyyetine memur yeniçeri neferleri serdarlığına tayin olunduğuna dair yeniçeri ocağı zağarcıbaşı payesini haiz olan Adapazarı serdarı Kara Osman’a hüküm. g.tt
  Yer: C..AS.. / 1013 – 44380 – 0 Tarih: H-29-07-1224 –
 • Perişan olan Adapazarı Kalesi cebecileri yerine gönderilecek cebeci ortalarıyla bayrak neferatı hakkında Vidin Seraskeri Vezir Hasan Paşa’ya ve ada muhafızı Tahir Paşa’ya hüküm. g.tt
  Yer: C..AS.. / 1083 – 47750 – 0 Tarih: H-29-02-1203 –
 • Silistre muhafazasına memur edilen Adapazarı bayrağıyla birinci bölüğün Ali Ağa’ya ita olunacak tayinatın ecnası ve miktarlarını mübeyyin buyruldu.
  Yer: C..AS.. / 1143 – 50805 – 0 Tarih: H-22-12-1204 –
 • Adapazarı Karasu vesair mahallerin sefer için ihraç edilen askerden vuku‘bulmakta olan firarlara vesaireye dair, Anadolu asakirini sevke memur Vezir Numan Paşa’ya ferman. g.tt
  Yer: C..AS.. / 1145 – 50895 – 0 Tarih: H-29-02-1186 –
 • Tahta serdarı mirimirandan Hüseyin Paşa’nın, kapısı halkı ve Kocaeli’nin süvarisini dahi maiyetine alarak orduya iltihakı emir edilmişken Adapazarı’nda oturduğu haber alındığından, hemen tahrikine ve kendisinin de sefere memur askerleri sürerek orduya iltihakına dair, vezaret rütbesiyle sürücü tayin olunan Yeğen Mehmed Paşa’ya. g.tt
  Yer: C..AS.. / 1176 – 52385 – 0 Tarih: H-29-02-1204 –

1.3.3 Cevdet Tasnifi Bahriye Evrakı

 • İlkbahar’da Mısır’ı işgal eden Fransızlar üzerine gidecek donanma için Adapazarı’ndan yirmi beş, Karamürsel ve İzmit’ten ellişer nefer kalyoncu ihracı.
  Yer: C..BH.. / 66 – 3104 – 0 Tarih: H-15-09-1213 –
 • Tersane sahasında ikmali yaklaşan 55 zıra bir kalyon ile 45 şer zıra iki fırkateyn lazım olan kerestenin Kocaeli sancağına tabi Adapazarı ve Akyazı, İsafi ve Sarıçayır kazalarından kesilerek gönderilmesi.
  Yer: C..BH.. / 139 – 6737 – 0 Tarih: H-25-07-1191 –
 • Adapazarı Muhassıllığı’na bağlı Karasu İskelesi’nden odun yükleyen yerli ve yabancı kayıklardan alınacak palamar resmi.
  Yer: C..BH.. / 164 – 7768 – 0 Tarih: H-10-08-1256 –
 • Tersane’de müceddeden inşa ve tamir edilecek Donanma için Adapazarı ve Domaniç kazalarından kereste gönderilmesi.
  Yer: C..BH.. / 257 – 11885 – 0 Tarih: H-26-12-1190 –

1.3.4 Cevdet Tasnifi Belediye Evrakı

 • İzmid, Adapazarı ve havalisinden ihtikar maksadıyla ve bir rum tarafından toplanan 400000 okka soğanın, ihtiyacatı tehvin için sefinelerle İstanbul’a nakledilmesi. g.tt
  Yer: C..BLD. / 19 – 926 – 0 Tarih: H-20-05-1217 –
 • Adapazarı’nda kurulan pazar, reayanın tatil günü pazar gününe tesadüf eylediğinden alış verişin temini için cumartesi pazar kurulması muvafık olacağı hakkında Kocaeli ve Hüdavendigar mutasarrıflarına ve Adapazarı naibine hüküm.
  Yer:  C..BLD. / 32 – 1592 – 0 Tarih: H-06-04-1232 –
 • Hükümete senevi yüz kuruş vermek üzere Adapazarı’nda bir tahmishane ihdası ve esnafın dükkanlarında kahve döğmelerinin men‘i hakkındaki istida üzerine istilamı havi.
  Yer:  C..BLD. / 37 – 1812 – 0 Tarih: H-16-07-1243 –
 • Adapazarı çarşısında Devzade Hacı Mustafa Ağa Çeşmeleri Evkafı’nın tevliyeti.
  Yer:  C..BLD. / 39 – 1941 – 0 Tarih: H-02-04-1251 –
 • İstanbul ve Saray için Adapazarı ve civarından odun mübayaası.
  Yer:  C..BLD. / 49 – 2426 – 0 Tarih: H-29-12-1218 –
 • İzmid Boyahanesi mülhakatından Adapazarı kasabasındaki yanmış boyahanenin gediğinin eski mutasarrıflara ait olduğu. g.tt
  Yer:  C..BLD. / 101 – 5031 – 0 Tarih: H-29-05-1201 –
 • Eski Saray ve Yeni Saray ve muayyenat-ı saire için Akyazı, Sarıçayır ve Adapazarı kazaları ahalisine tertib edilen odunun, bedelen tesviyesine müsaade edilmeyerek aynen tedarik ve İstanbul’a gönderilmesi.
  Yer: C..BLD. / 107 – 5343 – 0 Tarih: H-10-06-1217 –
 • Kocaeli sancağında kain Adapazarı kasabasında Pazar günleri kurulmakta olan pazarın Cumartesi günleri kurulması hakkında.
  Yer: C..BLD. / 114 – 5683 – 0 Tarih: H-22-12-1235 –
 • İstanbul’da yumurta, tavuk ve peynirin kılletine ve Ramazanın da takarrübüne mebni muhtekirler ellerinde bulunan mezkur maddelerin gönderilmesine dair İzmit, Adapazarı, Yenişehir ve sair mahaller kadılarıyla naiblerine ve ayana hüküm. g.tt
  Yer: C..BLD. / 123 – 6133 – 0 Tarih: H-29-08-1215 –

1.3.5 Cevdet Tasnifi Dahiliye Evrakı

 • Sivas, Viranşehir, Safranbolu, Isparta, Antalya, Tirebolu, Adapazarı, Suğla, Mandiçe, İzmir, Trabzon ve diğer şehirlerde mütevellid İslam ahalinin 6300 ve müteveffaların 4460 ve doğan Hıristiyanların 1310 ölenlerin de 858 olduğuna ve acibe-i hilkat çocuk ve kuzulara dair hülasa kaydı.
  Yer: C..DH.. / 2 – 84 – 0 Tarih: H-26-02-1252 –
 • Varna’ya memur olan Adapazarı Ayanı Kara Osman Ağa’ya verilen kürk bedelinin tesviyesi.
  Yer: C..DH.. / 91 – 4533 – 0 Tarih: H-18-05-1225 –
 • Adapazarı’na tahvilen memur edilen sabık Hüdavendigar ve Kocaeli Sancağı Mutasarrıfı Müşir Nurullah Paşa’nın maiyetine memur edilen toplardan mahalline teslim olunmayan bir adedinin kazalarına gelmediğine ve nerede kaldığı bilinmediğine dair bazı mahallerden gelen ilam.
  Yer: C..DH.. / 112 – 5594 – 0 Tarih: H-29-09-1232 –
 • İzmid muhassıllığına ilhak olunan Karamürsel, Gebze ve Adapazarı’ndaki büyük meclislerin lağvıyla Tanzimat-ı Hayriye mucibince teşekkül eden beşer neferlik küçük meclislere birer azası İslam diğerleri Rum, Ermeni, Katolik ve Yahudi milletlerinden olmak üzere kura ile aza tayin ve büyük meclislerden çıkarılan aza maaşları kayıtlarının terkin kılındığına dair hüküm.
  Yer: C..DH.. / 113 – 5640 – 0 Tarih: H-29-06-1257 –
 • Kocaeli sancağına tabi Adapazarı muhtarı Kara Osman ile Kaymas muhtarı Abbas Ağalar arasında çıkan ihtilaf muharebeyi mucip olacak dereceye varmış iken icra edilen nasihat ve tedbirler ile bertaraf olduğuna dair Hüsrev Paşa’nın tahriratı.
  Yer: C..DH.. / 134 – 6661 – 0 Tarih: H-29-01-1226 –
 • Kocaeli sancağı dahilinde, Adapazarı, Sapanca, Pazarköyü, Karamürsel, Gümüşabad ve Divan kazalarının altı aylık nüfus vukuatını havi defter. a.g.tt
  Yer: C..DH.. / 141 – 7016 – 0 Tarih: H-29-12-1255 –
 • Anadolu ve Kütahya sancağındaki kazaları imal-i kuvvet ve icra-yı şekavetle zaptederek cebren ayanlığını derdest eden ve vakt-i sefer ve hazarda serkeşlik ile mugayir-i rıza-yı ali matlubat-ı devleti ifa etmeyen eşrafın tertib-i cezaları Adapazarı, Akhisar, Geyve, Lefke ve havalisinden beş yüz piyade askeri tertibiyle ve Geyveli Ebubekir Ağa sergerdeliğiyle Kocaeli Mutasarrıfı Hüseyin Paşa maiyetine memur edilmek ve metn-i tahriratta ecnas ve envaı gösterilen zehair ve levazımın i’dadına ait tedabirin ittihazına mütevakkıf bulunduğuna dair Anadolu Valisi Hacı Ali Paşa tarafından tahrirat hulasası.
  Yer: C..DH.. / 204 – 10180 – 0 Tarih: H-15-07-1107 –
 • Adapazarı’ndaki müfsid eşkiyaların takip ve derdestiyle ser-i maktularının İstanbul’a gönderilmesi emredilmişken ruesa-yı eşkiyadan firari Veli Bey oğulları Mehmed ve Hüseyin’in Kenli, Ağaçlı, Kabad ve Taşgiri civarlarında dolaşdıkları haber alınmakla behamehal derdestleri hakkında hüküm. (g. tt)
  Yer: C..DH.. / 248 – 12390 – 0 Tarih: H-29-03-1201 –
 • Kocaeli sancağının eşkiyadan tathiri hakkında sadır olan ferman üzerine Adapazarı tarafından başına yedi sekiz haydud toplayarak muharebeye cüret eden Boşnak Mehmed’i öldürmesi ve haşeratı perişan eylemesi memnuniyeti mucib olduğuna dair Kocaeli Mutasarrıfı Osman Paşa’ya. g.tt
  Yer: C..DH.. / 252 – 12589 – 0 Tarih: H-29-05-1195 –
 • Kocaeli sancağında Adapazarı, Kandıra ve Gençli kazalarında bir ayda doğan, ölen ve gelen giden nüfus vukuatını havi defter. g.tt
  Yer: C..DH.. / 318 – 15883 – 0 Tarih: H-29-01-1248 –
 • Kocaeli sancağında Adapazarı civarında icra-yı şekavet eden Bostancıoğlu Hüseyin ve rüfekasının tutularak tedibleri için emir gönderilmesine dair takrir.
  Yer: C..DH.. / 340 – 16978 – 0 Tarih: H-27-06-1203 –

1.3.6 Cevdet Tasnifi Darphane Evrakı

 • Nam-ı Padişahiye izafetle Adli tesmiye olunarak darbedilen sikkeden maada rumi ve bil-cümle sair nukudun tedavülünün men’i ve Adli altının tedavülüne çalışılması hakkındaki emrin Adapazarı Mahkemesi’nce tescil edildiği.
  Yer: C..DRB. / 30 – 1472 – 0 Tarih: H-18-10-1240 –

1.3.7 Cevdet Tasnifi Evkaf Evrakı

 • Sapanca kazasına tabi Adapazarı’nda müceddeden inşa ettiği camide münhal devirhanlık vazifesi hakkında
  Yer: C..EV.. / 20 – 961 – 0 Tarih: H-19-06-1187 –
 • Kıssahan el-Hac Muslihiddin Vakfı’ndan Adapazarı’nda Balıklık tabir olunur araziye vaki müdahalenin men’i.
  Yer: C..EV.. / 58 – 2894 – 0 Tarih: H-15-11-1212 –
 • Alemdar Hacı Ali Ağa’nın Sapanca kazası Adapazarı’nda camii vakfı sermahfel ve müezzin-i evkat-i hamse cihetlerinin tevcihi.
  Yer: C..EV.. / 64 – 3181 – 0 Tarih: H-08-02-1216 –
 • Sultan Orhan’ın Adapazarı’ndaki camii hatibine gallesini şart eylediği Sapanca kazasının Seloban karyesi sükkanından müslüman reayanın mezkur camiin tamir ve termimini icra etmek şartiyle avarız-ı divaniyeden muaf oldukları.
  Yer: C..EV.. / 95 – 4706 – 0 Tarih: H-05-07-1138 –
 • Sapanca kasabasına tabi Adapazarı kasabasında kain Sultan Orhan Gazi Camii Evkafı mülhakatından Kadılı, Zefirlerbeyli divanları ahalisi iktiza ettikce mezkur camiin tamir ve termimiyle mükellef olup mukabilinde avarız-ı divaniye ve tekalif-i şakkadan muaf ve müsellem oldukları halde hilaf-ı defter ve ferman-ı Ali avarız-ı divaniye ve tekalif-i şakka talebiyle rencide edildiklerinden men’i.
  Yer: C..EV.. / 102 – 5097 – 0 Tarih: H-15-06-1138 –
 • Adapazarı Çarşısı’nda kain Devzade Hacı Mustafa Camii hatibi olduğu halde rusum-ı raiyyet ve bila emr-i şerif tekalif-i şakka mutalebesiyle rencide edildiğinden bermuceb-i kanun men’i hakkında Mehmed bin Ali imzasıyle.
  Yer: C..EV.. / 120 – 5969 – 0 Tarih: H-22-06-1229 –
 • Sapanca nam-ı diğeri Adapazarı kazasına tabi Cerciler karyesinde Cercizade Hacı Feyzullah Efendi’nin yeniden yaptırdığı camide imam ve hatiplik. g.tt
  Yer: C..EV.. / 133 – 6610 – 0 Tarih: H-29-12-1253 –
 • Adapazarı’ndaki Kasehan Mezraası Vakfı hasılat ve aidatının, kimler elinde kalmış ise buldurularak tahsil ettirilmesi.
  Yer: C..EV.. / 183 – 9107 – 0 Tarih: H-07-02-1237 –
 • Adapazarı kazasının Değirmencik köyündeki camiye imam ve hatip tayini.
  Yer: C..EV.. / 183 – 9135 – 0 Tarih: H-16-11-1259 –
 • Sapanca kazasında Adapazarı’nda Alemdar Hacı Ali Ağa Camii’nde bir cihetin tevcihi.
  Yer: C..EV.. / 237 – 11842 – 0 Tarih: H-24-10-1183 –
 • Adapazarı’nda Alemdar el Hac Ali Ağa Vakfı’ndan vazifeli imamet ve hitabet cihetlerinin tevcihi.
  Yer: C..EV.. / 251 – 12616 – 0 Tarih: H-17-07-1251 –
 • Sapanca kazasına tabi Adapazarı’nda Karanlı Divanı sakinlerinden Hacı Ali Ağa Camii hitabet cihetinin tevcihi. (Hatt-ı hümayunu vardır)
  Yer: C..EV.. / 338 – 17158 – 0 Tarih: H-21-12-1143 –
 • Üsküdar’da Atik Valide Camii evkafından Sapanca kazasında bulunan Türkmen Eli Cemaati efradından bazılar ile mezkur kaza su başısı, Adapazarı Serdarı ve İzmit Tüfenkçibaşısı birleşib ahaliden tekaliften fazla para aldıklarından iadelerine ve tecavüzden himayeleri. g.tt
  Yer: C..EV.. / 525 – 26522 – 0 Tarih: H-29-01-1192 –
 • Adapazarı’nda Sultan Orhan Camii imamı olup bazı fiillerinden dolayı Sinob kalesine nefy ve kalebend edilen Molla Mehmed’in af ve itlakına dair a.g.y.tt
  Yer: C..EV.. / 272 – 13863 – 0 Tarih: H-29-12-1255 –
 • Adapazarı’nda müteveffa Kassahan el-Hac Muslihiddin Vakfı mukataatı voyvodaları ihale ve ilzam olunagelirken son zamanda mültezime ihale edilmiş ve bunlar tadiyattan hali kalmamakta bulunmuş olduğundan yine voyvodalara ihalesi. a.g.y.tt
  Yer: C..EV.. / 437 – 22136 – 0 Tarih: H-29-12-1255 –
 • Vazifesini Erhan Bey Vakfı’ndan, Emir Ali Çiftliği mezraasından almak üzere Sapancı (Adapazarı)nda Tersiye Köyü Mescidi imamet cihetinin tevcihi.
  Yer: C..EV.. / 441 – 22311 – 0 Tarih: H-08-01-1219 –
 • Haremeyn Vakfı Mukatası’na mülhak Postayan taifesinden Adapazarı’nda elek ve kalbur imal eden mezkur taife üzerlerine tereddüb eden ispence resmi ve baş harçlarını edada taallul gösterdikleri mültezimi tarafından arz edilmekle tahsili esbabının temini.
  Yer: C..EV.. / 441 – 22315 – 0 Tarih: H-29-07-1195

1.3.8 Cevdet Tasnifi İktisat Evrakı

 • Kocaeli sancağında Sapanca ve Adapazarı’ndaki boyahanelerden gayri bila-ferman üç boyahane açıldığından bunların kapatıldığı ve yeniden açılan olursa isimlerinin İstanbul’a bildirileceği.
  Yer: C..İKTS / 21 – 1011 – 0 Tarih: H-15-02-1233 –
 • Pazar günleri Adapazarı’nda kurulmakta olan pazarın Rumların ayinlerinde tatil günü olduğundan ve alışveriş edemediklerinden pazarın cumartesi günü kurulmasına müsaade verilmesi ricası.
  Yer: C..İKTS / 29 – 1432 – 0 Tarih: H-17-10-1246 –
 • İstanbul’da Odunkapısı’nda iskele tüccarı denilen soğan, yumurta, ceviz satan esnaftan bazılarının Adapazarı’ndaki soğancılarla birleşerek ve soğanları mübayaa ve idhar ederek soğan buhranına sebep oldukları. a.g.y.tt
  Yer: C..İKTS / 33 – 1614 – 0 Tarih: H-29-12-1255 –

1.3.9 Cevdet Tasnifi Maarif Evrakı

 • Esbak Şeyhülislam Mehmed Esad Efendi’nin İstanbul’da Çarşambapazarı’nda inşa ettirdiği medrese evkafı kurralarına verilen ve Gebze nahiyesine tabi Sagili ile Kandıra kazasına tabi Danişmendli karyelerinden vakf-ı mezkur hissesine ait olan ve beş seneden beri alınamayan mahsulün, Adapazarı’ndaki Çorumlu mukataası mültezimlerine ait olduğundan, tahsil olunması için Adapazarı Niyabeti’ne hitaben emr-i ali isdarı hakkında Derviş Mehmed imzalı istida.
  Yer: C..MF.. / 13 – 613 – 0 Tarih: H-13-10-1210 –
 • Adapazarı ayanı Maktul Kara Osman’ın Adapazarı’nda yaptırdığı cami, mektep ve kırk adet medrese odasında tahsil-i ulum eden talebeye verilecek ekmek ve yağ bahası ile müderris maaşı için vakıf ve tahsis edilen yirmi bin otuz kuruş nakid ve emlak hakkında sadır olan fermanın malikaneye kaydı.
  Yer: C..MF.. / 64 – 3185 – 0 Tarih: H-16-11-1234 –
 • Adapazarı’nda Kara Osman Ağa’nın mektep ve camii vakıflarına mütevelli tayini.
  Yer: C..MF.. / 78 – 3870 – 0 Tarih: H-11-09-1158 –
 • Adapazarı’nda Kara Osman Muallimhanesi ve Camii Vakfı’ndan bazı cihetlerin tevcihi. g.tt
  Yer: C..MF.. / 111 – 5512 – 0 Tarih: H-29-03-1254 –
 • Adapazarı kazasında Gubarizade Hacı Mehmed Ağa mektebi ve camii vakfından müezzinlik cihetinin tevcihi. g.tt
  Yer: C..MF.. / 182 – 9065 – 0 Tarih: H-29-03-1237 –

1.3.10 Cevdet Tasnifi Maliye Evrakı

 • Adapazarı kazası muhassıllığına tayin olunan hacegan-ı Divan-ı Hümayun’dan Safayizade Ahmet Nazif Efendi zevk ü safaya mecbur ve vazifesini ifaya gayr-ı muktedir olduğundan bahisle tebdiline dair kaza idare heyetinden.
  Yer: C..ML.. / 9 – 379 – 0 Tarih: H-05-09-1256 –
 • Adapazarı kazasında kâin Sapanca malikanesi mülhakatından Ayangölü nam-ı diğer Sapanca ve hasılı tahtında olan Balaklago’ya vaki olan müdahelenin men‘i.
  Yer: C..ML.. / 68 – 3104 – 0 Tarih: H-22-07-1213 –
 • Adapazarı kazası reayalarından kilise ve şarab teftişi namıyla mütesellim, voyvoda, serdar ve kadıya senevi verdikleri mukannen mebaliğden başka para alınmaması.
  Yer: C..ML.. / 139 – 5910 – 0 Tarih: H-27-08-1240 –
 • Adapazarı cizye tahsilatını tehire bais olanlardan birkaç kişi ağır tehdidi ihtiva eden emir üzerine hakim huzurunda cizyelerin edasını tekeffül edib bir müddet geçtikten sonra uhdelerinden nükül ettiklerinden kefil oldukları mebaliğin hüccet mucibince kendilerinden tahsil ettirilmesi.
  Yer: C..ML.. / 171 – 7233 – 0 Tarih: H-02-08-1177 –
 • Adapazarı ve civarındaki kazalarda tertip edilen meclislere kimse bulunamadığından ahalinin intihap ettikleriyle iktifa olunduğu, bunların ve diğer bazı memurların maaşları henüz tayin olmadığı.
  Yer: C..ML.. / 270 – 11056 – 0 Tarih:H-07-04-1256 –
 • Adapazarı kazası dahilinde sakinleri on haneye kadar düşen Dereköyü ahalisinin tekalif hisseleri nüfuslarına göre tadil ve tenzil edilmişken evleri altmışa çıkmış ve nüfusları artmış olduğundan evvelki tekalifi tamamen vermeleri.
  Yer: C..ML.. / 273 – 11226 – 0 Tarih: H-19-11-1195 –
 • Adapazarı ve Sapanca kazalarını miri enfiyecisi, enfiye satışından el çekdiğinden mahalli meclisin tensibi üzerine muhassılı tarafından emaneten idaresine ve üç neviden ikiyüz okka enfiye gönderilmesine dair.
  Yer: C..ML.. / 320 – 13176 – 0 Tarih: H-03-07-1256 –
 • Adapazarı kazasında bir ay zarfındaki sarfiyat.
  Yer: C..ML.. / 370 – 15225 – 0 Tarih: H-23-08-1256
 • Sabanca maa Adapazarı kazasının bir senelik varidat ve masrafı. g.tt
  Yer: C..ML.. / 380 – 15621 – 0 Tarih:H-29-01-1215 –
 • Kocaeli sancağına tabi Adapazarı ve Sapanca kazalarının, bir senelik mahalli masraf defteri.a.g.tt
  Yer: C..ML.. / 442 – 17828 – 0 Tarih: H-29-12-1216 –
 • İzmit, Adapazarı, İznik ve sair mahallerde evkaf ve hazinece zabtolunan mukataa ve iltizamaların, hasılat ve müfredat defteri.a.g.tt
  Yer: C..ML.. / 445 – 17960 – 0 Tarih: H-29-12-1253 –
 • Adapazarı kazasından müretteb elli nefer süvari askeri bedeli olan altı bin kuruşdan mütebaki iki bin dört yüz kuruşun, tamamen tahsil edilerek hazineye gönderilmesi.
  Yer: C..ML.. / 469 – 19081 – 0 Tarih: H-24-10-1225 –
 • Bir ay zarfında Adapazarı ve mülhakatı kazalarında vuku bulan masarıfatı gösterir defter. a.g.tt
  Yer: C..ML.. / 503 – 20409 – 0 Tarih: H-29-12-1256 –
 • Zecriye mukataası tarafından evvelce amilik suretiyle idare olunan Erdek, Bandırma, Adapazarı, Mürefte ve civar kazalarından bazılarının yine amilik veçhile idare olunması hakkında.g.tt
  Yer: C..ML.. / 518 – 21183 – 0 Tarih: H-29-08-1262 –
 • Adapazarı’na tâbi İnhidadcılar ve Karaabdullah köylerine tahammülünden fazla tekalif hissesi tevzi ve tahsil ettiklerinden kudret ve nisbet gözetilerek tarh edilmesi. g.tt
  Yer: C..ML.. / 529 – 21685 – 0 Tarih: H-29-04-1173 –
 • Yapılan tahsilattan vezinleri nakıs altınların sıra derununda ak akçeye tebdil edilmeyeceğine ve Adapazarı’ndan gayri kazalarda cüzi bakaya kaldığına dair Kasım mühürlü tahrirat. g.tt
  Yer: C..ML.. / 536 – 22002 – 0 Tarih: H-29-07-1220 –
 • Sonradan ihdas edilen kara gümrükleri lağvedilmiş isede, bu gümrüklerin ihdasından evvel zahireden ve ondan alınmakta olan resmin alınmasına; Adapazarı ve Düzce taraflarından istihsal ile İstanbul’a getirilen tütünlerden alınacak rusum. (Bolu müşirine)
  Yer: C..ML.. / 540 – 22217 – 0 Tarih: H-23-02-1260 –
 • İstanbul tahmishanesi ile mülhakatı olan İzmit, Adapazarı, Büyükçekmece, Tekfurdağı, Edirne ve Yanbolu tahmislerinin bir aylık hasılat ve masrafları.
  Yer: C..ML.. / 620 – 25540 – 0 Tarih: H-20-07-1250 –
 • Adapazarı enfiyeciliği İzmit mültezimi tarafından Ohannes’e ihale edildiğinden vaki müdahalenin men’i
  Yer: C..ML.. / 650 – 26615 – 0 Tarih: H-25-02-1233 –
 • Adapazarı Ayanı maktul Kara Osman’ın metrukatından çiftliğin ihalesi. g.tt
  Yer: C..ML.. / 655 – 26824 – 0 Tarih: H-29-11-1232
 • Kocaeli sancağındaki maktu boyahanelerden Adapazarı’ndaki miri boyahanenin 130 kuruş resm-ı miri ile Dimitri ve Pahdeli’ye verilmesi. (Mukataa Emini Hacı Mehmed tarafından.)
  Yer: C..ML.. / 701 – 28638 – 0 Tarih: H-17-04-1196 –
 • Avanes veled-i Nigos’un, Adapazarı kazasında mutasarrıf bulunduğu miri enfiyesi furuhtuna mahsus dükkan gediği hakkında İzmid kadısına hüküm. a.tt
  Yer: C..ML.. / 754 – 30726 – 0 Tarih: H-9 -12-1246 –
 • Adapazarı kahvecilerinin nohud ve arpadan karışık kahve imal etmeleri halka mazarrat verdiğinden bahisle mezkur Adapazarı tahmisinin malikane uhdesine kaydı hakkında Ali imzalı arzuhal.
  Yer: C..ML.. / 782 – 31926 – 0 Tarih: H-28-10-1179 –

1.3.11 Cevdet Tasnifi Nafia Evrakı

 • Sapanca Menzilcisi Mustafa’nın Adapazarı ahalisinden olan matlubunun tahsili.
  Yer: C..NF.. / 8 – 355 – 0 Tarih: H-23-07-1234 –
 • Adapazarı ile Hendek kazası arasındaki köprünün tamiri.
  Yer: C..NF.. / 14 – 684 – 0 Tarih: H-13-10-1258 –
 • Düzcepazarı (Adapazarı) menzilinin bir senelik masarıfının verilmesi.
  Yer: C..NF.. / 17 – 845 – 0 Tarih: H-20-11-1122 –
 • Adapazarı ve mülhakatının kirahane hasılatı ile masrafını gösterir defter.
  Yer: C..NF.. / 19 – 925 – 0 Tarih: H-09-01-1256 –

1.3.12 Cevdet Tasnifi Timar Evrakı

 • Asakir-i Mansure süvarisine ilhak olunan timarlardan Kocaeli, Şile nahiyesinde Derjili nam karyede Abdülfettah oğlu Ali’den münhal timarın oğlu Ahmed’e tevcihi hakkında Adapazarı niyabetinden.
  Yer: C..TZ.. / 47 – 2343 – 0 Tarih: H-02-09-1253 –
 • Kocaeli sancağında Adapazarı’nda Yahya karyesinde Ömer’den kalma tımarın Ali’ye tevcihi.
  Yer: C..TZ.. / 79 – 3901 – 0 Tarih: H-02-01-1127
 • Kocaeli sancağında Adapazarı nahiyesinde Kamnili nam karyede Yakub’un tersane tezkeresiyle mutasarrıf olduğu ve rızasıyla kasrıyed ettiği tımarın Kapdan-ı Derya Mehmed Paşa tarafından Mehmed oğlu Ali’ye tevcih edildiği.
  Yer: C..TZ.. / 79 – 3906 – 0 Tarih: H-25-01-1189 –

1.3.13 Cevdet Tasnifi Zaptiye Evrakı

 • Adapazarı kazasında eşkıyalara yataklık eden üç kişinin nefyedilmelerine dair emir sadır olunca firar ettiklerine ve kasabaya gelirse derdest edileceklerine dair kefalet alındığının sicille kaydına dair ilam.
  Yer: C..ZB.. / 11 – 521 – 0 Tarih: H-28-11-1199 –
 • Adapazarı’ndan Genç Ali, Kara Mehmed vesair arkadaşlarından Midilli, Rodos, Sakız’a nefyedilenlerin afvları.
  Yer: C..ZB.. / 29 – 1430 – 0 Tarih: H-07-05-1233 –
 • Adapazarı’nın Söğüdlü köyünden Mehmed Bey ve kardeşinin cezasını tertibe memur Bolu Voyvodası Ahmed Ağa tarafından gönderilen üç yüz piyade ve yüz süvari tüfekçibaşısı Hüseyin Ağa maiyyeti ile Adapazarı’na vasıl oldukları.
  Yer: C..ZB.. / 38 – 1875 – 0 Tarih: H-29-05-1199 –
 • Adapazarı’ndan Tersane’ye müretteb olup elde mevcut bulunan kerestelerin sevki ve arabaların dağlardan kereste getirmeleri için hareketleri sırasında Delilbaşı Memiş Ağa Hanlı köyünü basıp muharebeye başladığından ahalinin firar ettiği ve asayişin bozulduğu hakkında, Adapazarı Kadısı Yaşmakcızade Mehmed Edhem’in tahriratı. a.g.y.tt
  Yer: C..ZB.. / 39 – 1904 – 0 Tarih: H-29-12-1255 –
 • Kocaeli Mutasarrıfı Süleyman Paşa ile Viranşehir Voyvodası Çalık Ağazade İbrahim’in tediblerine memur oldukları eşkıyadan Sakaoğlu Yusuf ve Deli Beyoğulları ile avanesinin Adapazarı’nda bastırılarak avanenin katledildiği, Yusuf ile Deli Bey’in Bursa’ya firar eylediği. g.tt
  Yer: C..ZB.. / 63 – 3110 – 0 Tarih: H-30-03-1201 –
 • Adapazarı mahkemesinde Sapanca naibinin kethüdası ve saireyi ve bir camiyi basarak bir kaç kişiyi katleden şakilerin imhalarına dair Kocaeli Mutasarrıfı İsmail Paşa’ya müsaade verildiği. g.tt
  Yer: C..ZB.. / 73 – 3614 – 0 Tarih: H-29-10-1198 –
 • İznik ve Adapazarı’ndaki eşkıya nizamına memur Memiş maiyyetine İstanbul’dan gönderilen topçularla top ustasının tayinatının verilmesine dair hüküm.
  Yer: C..ZB.. / 89 – 4435 – 0 Tarih: H-27-12-1200 –

1.4 DAHİLİYE NEZARETİ EVRAKI KATALOĞU

1.4.1 Dahiliye Nezareti Darülaceze Müdüriyeti Evrakı

 • Adapazarı resmî muamele gelirlerinden Darülaceze’ye ayrılan hasılat.
  Yer: DH.DACZ / 5 – 35 – 0 Tarih: H-11-05-1320

1.4.2 Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Birinci Şube Evrakı

 • Adapazarı’daki ailesini görmek üzere memalik-i Osmaniye’ye gelmek isteyen İşkodra’da mukim Tiranlı Hasan Luçyan’ın ikamegahı ile hüviyet ve ahvali hakkında malumat edinilemediği.
  Yer: DH.EUM.1.Şb / 10 – 13 – 0 Tarih: H-29-06-1336 –
 • Adapazarı’nda bulunan ailesini ziyaret etmek için müsaade taleb eden Tiranlı Hasan Puçyo’nun ahval-i hususiyesinin tahkiki.
  Yer: DH.EUM.1.Şb / 11 – 8 – 0 Tarih: H-07-07-1336 –
 • Askerliğini Adapazarı Demir İmalathanesi Anonim Şirketi Fabrikası’nda yapan Mahmud’un şüpheli hareketleri dolayısıyla Dersaadet ve İzmid’e uzak yerlerdeki kıtalara sevki.
  Yer: DH.EUM.1.Şb / 11 – 13 – 0 Tarih: H-10-07-1336 –
 • Hendekli Şahin Bey’le Adapazarı’nda Kereste Tüccarı Ömer ve Sabancalı Yemişci Tevfik Efendilerin halkı yanıltacak beyanatta bulunduklarına dair bir malumat elde edilemediği.
  Yer: DH.EUM.1.Şb / 7 – 11 – 0 Tarih: H-11-11-1335 –
 • Fatih Camii Dersiamı Divriğili Kadızade Abdullah Ziyaeddin’in memleketi olan Adapazarı’na dönmesine izin verilmesi.
  Yer: DH.EUM.1.Şb / 1 – 3 – 0 Tarih: H-22-10-1332 –

1.4.3 Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye İkinci Şube Evrak

 • Adapazarı’nda bulunan Mığırdıç Çırakyan’ın kerimelerinin tedavi için Dersaadet’e geldikleri ve bunların Protestan oldukları için tehcire tabi tutulmadıklarını bildirdikleri.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 74 – 9 – 0 Tarih: H-26-06-1334 –
 • Zabel Berberyan ile Takuhi Feravazyan’ın Adapazarı Hayvanat Depo Kumandanlığı’nın müsaadesi üzerine Dersaadet’e gelmeleri şayan-ı dikkat görülmüş olmakla iktizasının ifası.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 74 – 12 – 0 Tarih: H-01-07-1334 –
 • Haydarpaşa’dan trenle Adapazarı’na giden Bedros veled-i Artin’in kereste tüccarı olduğu ve kendisine Cihet-i Askeriye’ce seyahat varakası verildiği anlaşıldığından bundan böyle bir kazadan diğer bir kazaya askeri izinle gidecek Ermeniler hakkında Memurin-i Mülkiye’ye malumat verilmesi gerektiği.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 74 – 14 – 0 Tarih: H-07-07-1334 –
 • Bandırma’ya tahvil-i memuriyet eden Yüzbaşı Ermenak Berberyan Efendi’nin ailesinin Adapazarı’ndan Bandırma’ya azimetine müsaade edilmemişken bu ailenin ne zaman ve suretle Bandırma’ya gittiğinin tahkik olunarak bildirilmesi.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 75 – 20 – 0 Tarih: H-08-10-1336 –
 • Adapazarı Menzil Nakliye Katarı ve Hayvanat deposu baytarı Yüzbaşı Armanak Efendi’nin Bandırma’da bulunan ailesinin Adapazarı’na dönmesine müsaade edildiği.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 75 – 22 – 0 Tarih: H-13-11-1336 –
 • Adapazarı’ndan sürgün edilen Agop Daylaryan ve karısının ortakları Sipahizade Hamid Bey tarafından dolandırıldıkları.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 75 – 39 – 0 Tarih: H-29-12-1337 –
 • Adapazarı’nda bazı memurların beraberce hareket ederek Foyezli köyünde Ermeni bırakmayıp burada bulunan Müslüman ahali için cami inşası taleplerinin görevlerinin dışında bulunduğu.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 72 – 2 – 0 Tarih: H-14-06-1334 –
 • Kartal kasabası ahalisinden Mehran ailesinin evleri yandığı için Adapazarı’na gitmelerine müsaâde talebleri hakkında yapılan tahkikatda seyahatlerinde bir sakınca görülmediği.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 72 – 44 – 0 Tarih: H-22-12-1336 –
 • Zor’a Maraş, Bursa ve Adapazarı’ndan Ermeni geldiği.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 69 – 9 – 0 Tarih: H-07-04-1334 –
 • Adapazarı’nda oturan Setran veled-i Mardiros’un ailesiyle birlikte Dersaadet’e gelmesine izin verilmesi talebi.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 69 – 22 – 0 Tarih: H-09-10-1334 –
 • Şayek Hanım’ın Kartal’daki evlerinin yanmasından dolayı, kışı geçirmek için Adapazarı’ndaki evlerine gitme talebi.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 63 – 17 – 0 Tarih: H-27-12-1336 –
 • Eyüp’te Sahra Topçu İnzibat Mektebi Tabibi Yüzbaşı Misak Efendi’nin, Adapazarı’nda bulunan ailesinin yanına gelmesine müsaade talebi.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 63 – 27 – 0 Tarih: H-29-12-1336 –
 • Maadin eshab-ı imtiyazından Aram Halacyan’ın Ereğli, İzmit ve Adapazarı’nda bulunan madenlerde tekkikte bulunmak üzere gitmesine müsaade edildiği.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 64 – 23 – 0 Tarih: H-04-01-1337 –
 • Onbeşinci tayyare bölüğü had memuru Naziret oğlu Behram’ın, Adapazarı’ndan Konya’ya tehcir edilmiş olan amcası Estepan oğlu Ohannes’in affedilmesi talebi.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 64 – 34 – 0 Tarih: H-07-01-1337 –
 • Adapazarı’ndaki kilisenin açık olmasında bir mahzur görülmediği.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 64 – 66 – 0 Tarih: H-19-01-1337 –
 • Hırsızlık, zabıtaya hakaret, tecavüz ve sarkıntılık suçlarından dolayı Adapazarı kazasından, amele taburu efradından Kara Artin Istepan oğlu Sehak nam şahsın evrakıyla İzmit Mevki Kumandanlığı’na teslim edildiği.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 50 – 44 – 0 Tarih: H-10-06-1336 –
 • İstanbul’da mukim Leon Güleseryan Efendi’nin Adapazarı’ndan Urfa Ilgın’a sevkedilmiş olan çocuklarının, orada olup olmadıklarının tahkik edilerek bildirilmesi.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 53 – 14 – 0 Tarih: H-18-07-1336 –
 • Hendek nahiyesinden Ereğli’ye tehcir edilmiş olan Agaveni adlı Ermeni kadını ile çocuğunun Ereğli’den Konya’ya gelerek burada çalıştıkları ve ilk fırsatta Adapazarı’na gidecekleri.,
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 53 – 32 – 0 Tarih: H-29-07-1336 –
 • Ankara’nın İstanos ahalisinden olan Okyan ‘un tarlalarını ektirmek üzere validesi Arosyak ile hemşiresi Meryem’e seyahat izni verilmesi talebi. Zonguldak’ta amele taburu efradından Roben Kanarcıyan’ın Eskişehir’e sevkedilmiş olan validesinin nezdine gönderilmesi talebi. Tedavi için Dersaadet’e azimet talebinde bulunan Bandırmalı İbrahim oğlu Heranek’in mahallince tedavisinin mümkün olup olmadığının tetkik edilmesi.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 53 – 40 – 0 Tarih: H-04-08-1336 –
 • Van Valisi Haydar Bey’e ulaştırılmak üzere Diyarbakır valisi namına telgraf poliçesiyle beşyüz lira gönderildiği. Casusluk yapan askeri doktor Yüzbaşı Armenak Hancıyan ile İzmit dahilinde bulunan Ermeni askerler ve ailelerinin burada kalmalarının birçok mahzurları bulunması sebebiyle, nakledilmeleri siyaseten uygun olamadığı takdirde diğer Ermeniler’in Adapazarı ve İznik’in uzak köylerine nakledilmelerine müsaade buyurulması.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 53 – 52 – 0 Tarih: H-11-08-1336 –
 • Konya’dan Dersaadet’e giden trende yapılan aramada vesikasız ve şüpheli görülen şahısların isimlerinin, Haydarpaşa Istıtlaat Memurluğu’na teslimi amacıyla trendeki görevli polis memuruna verildiği. Boğazlıyan ve Akdağmadeni’ndeki Ermeni çeteleriyle vuku bulan müsademede pek çok eşkıyanın telef edildiği ve takibata devam edildiği. Sivaslı Nuri oğlu Ali Rıza’nın zevcesi olup Kastamonu’ya gitmek üzere Ulukışla’ya gelen Müzeyyen bint-i Agop’un geldiği yere iadesi. İhraç olunan Ermeniler’den vesikasız olarak Eskişehir’e avdet edenlere yardım eden şahıslar hakkında tahkikak icrası. Zeytun’daki Ermeni olaylarının durumu, alınan mülki ve askeri tedbirler, müsadere olunan silahlar ile Ermeni çeteleriyle vuku bulan müsademeler hakkında, mahallinden gönderilen çok sayıda telgraf. Orhangazi kazası dahilinde silah taharriyatı sırasında Ermeni çeteleriyle müsademe vuku bulduğu ve çeşitli cinste pekçok silahın müsadere olunduğu. Adapazarı’ndaki silah taharriyatında elde edilen bomba, silah ve cephanelerin müsadere edildiği, faillerinin ise tevkif olunduğu. Bitlis vilayetinin Taşnak Komitesi hakkındaki telgrafı. Maraş’ta erbab-ı şekavetten olup halen firarda olanlarla şüpheli görülenlerin ailelerinden erkeklerin teb’îdi. Urfa’da pek çok asker firarisiyle bir Ermeni çetesinin yakalandığı ve çok sayıda silahın müsadere olunduğu, faillerinin ise Divan-ı Harb’e tevdi edildiği. Birecik’te Ermeniler’den çok sayıda silah ve cephane elde edildiği. Yüzbaşı Hüsnü Bey’in, Konya’dan Dersaadet’e beraberinde götürmek istediği Ermeni hizmetçisi hakkında olunacak muamelenin bildirilmesi. Düzce’de yapılan taharriyatta müsadere olunan silahların faillerinin Divan-ı Harp’e tevdi edildiği. Haçin’deki nizamiye bölüğünün, mevkiinin nezaketine binaen yerinde bırakılması. Ceyhan kazasına gelip Ermeniler’e ait alet ve edevat-ı zıraiye mağazasında kâtiblik eden şahsın ahvaliyle isminin tahkiki. Düşman gemisin sahile çıkardığı casus hakkında Dörtyol Jandarma Kumandanlığı’ndan alınan telgrafın gönderildiği. Zeytun’a özel bir tahkik heyeti izamı talebi havi, Katagikos Sehak’ın telgrafı. Papasyan Efendi’nin ifadesinin ne şekilde gönderilmesi gerektiğinin bildirilmesi. Yozgat Jandarma Taburu’nun, bir Ermeni çetesiyle karşılaştığı ve çetenin telef edildiği. Zeytun olaylarını idare edenler meyanında, Zeytun Ermeni Marhasası Ohannes hakkında tahkikat. Karahisar-ı Şarkî Mutasarrıflığı’nın, gönderilecek santralin yerine talep ettiği telefon makinalarının tedarikinin mümkün olmadığı.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 54 – 20 – 0 Tarih: H-20-08-1336 –
 • Adapazarı’nda mukim Kıristina Agobyan’ın gözlerini tedavi ettirmek maksadıyla, İstanbul’a azimetine müsaade edildiği.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 56 – 18 – 0 Tarih: H-08-10-1336 –
 • Kütahya’da İzmit Oteli’nde, Adapazarlı Ohannes Parsihyan ile Niktarite, Takoti ve Lusya namındaki kadınların Adapazırı’na azimetlerine müsaade edildiği.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 56 – 43 – 0 Tarih: H-18-10-1336 –
 • Kütahya’da bulunan Adapazarlı Ohannes Parsihciyan ile Niktarine, Takohi, Lüsya adındaki kadınların, Adapazarı’na azimetlerine müsaade edildiği.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 56 – 49 – 0 Tarih: H-18-10-1336 –
 • Askerî hizmette bulunan Ermeni doktor İzmitli Hancıyân’ın Divân-ı Harb’e tevdii, diğer Ermeni efrâddan muzır olanların İzmit’ten uzaklaştırılması. İzmit sancağındaki Ermeni amele taburu efrâdının, şâkîlik eden çetelere yataklık etmeleri ve firâr edenlerin çetelere iltihâk etmelerinden dolayı, Ermeni taburlarının buradan kaldırılması. Adapazarı kazası kasaba ve köylerinde bulunan Ermeniler’in miktarını gösteren cetvelin takdim kılındığı. Hakkında bilgi istenen Kayserili Ağya veled-i Agop Papasyan’ın, Kadıköy’de Ali Şamil Paşa’nın konağında nakkaşlık yaparken, Rıdvan Paşa’nın katli keyfiyetinden dolayı gönderildiği Ankara’dan, tekrar İstanbul’a gelmiş olup, askere gönderilmesi için merkez kumandanlığına bilgi verilmesine rağmen, Harbiye Nezareti’nce İzmit fabrikalarında istihdamı istendiğinden İzmit’e gönderildiği. Tuna Osmanlı Ordusu menzil müfettişliğinde görevli Yüzbaşı Asım Efendi’nin, biraderi üç oğluyla Adapazarı’na gittiği ve bir daha dönmediği.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 57 – 3 – 0 Tarih: H-01-11-1336 –
 • Adapazarlı Karabet Nazaryan’ın Konya’da alıkonulduğu. Tahuki’nin asker ailesi olduğundan dolayı Konya’da kalmasına müsâade edilmesi, Adapazarı’nda asker kardeşinin Bank-ı Osmanî’ye olan borca babasının da ortak olduğu.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 57 – 13 – 0 Tarih: H-05-11-1336 –
 • Yağ iskelesinde ticaretle meşgul olan İşkodralı Hakkı ve Şükrü biraderleri ticarethanesinin Adapazarı şubesini tedkik etmek üzere, katipleri Agop Nişanyan’ın onbeş günlüğüne gidip dönme müsaadesi verilmesi.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 60 – 8 – 0 Tarih: H-01-12-1336
 • Adapazarı’nda bulunan Erosban Hanım’ın, Dersaadet’te bulunan ebeveyninin yanına gidip dönmesine müsaade edilmesi talebi.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 61 – 41 – 0 Tarih: H-15-12-1336 –
 • Adapazarı’nda bulunan oğlunun yanına gitmek isteyen Protestan Ermeni cemaatinden olup Eskişehir’de bulunan Akabenik’in talebinin uygun görülmediği.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 43 – 40 – 0 Tarih: H-12-01-1336 –
 • Protestan Filor bint-i Ohannes’in mazeretine binaen Adapazarı’nda mukim kayınvalidesinin yanına gitmesine izin verilmesi isteği.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 44 – 3 – 0 Tarih: H-18-01-1336 –
 • Askerlik vazifesini yapmakta olan Hacı Mikran’ın Adapazarı’nda mukim hanımı Hropsima’nın, tedavi maksadıyla ve tekrar geri dönmesi şartıyla Dersaadet’e gitmesine müsaade edildiği.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 44 – 18 – 0 Tarih: H-22-01-1336 –
 • Adapazarı’na gidip gelmek üzere müsaade talep eden Kütahya mektebi muallimlerinden İstepanyan’a, aslen Adapazarlı olmadığından izin verilmemesi.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 48 – 41 – 0 Tarih: H-22-04-1336 –
 • Protestan cemaatinden Ermeni Pedros Avekimyan’ın Adapazarı’na dönmesine müsaade edilmediği.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 42 – 49 – 0 Tarih: H-19-12-1335 –
 • Adapazarlı Fesciyan Bokradis’in, Eskişehir’den Adapazarı’na dönmesi hakkında malumat-ı resmiyye bulunamadığı.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 41 – 58 – 0 Tarih: H-23-11-1335 –
 • Adapazarı’nda muallimlik yaparken ailesi Kütahya’ya sürülen Araksi Torosyan’ın, ailesinin İstanbul’a gelmesine müsaade edilmesi için verdiği arzuhal.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 41 – 62 – 0 Tarih: H-24-11-1335 –
 • Seferberlikten önce ailesiyle beraber Adapazarı’ndan Dersaadet’e geldikleri anlaşılan Kirkor ve ailesinin, Dersaadet nüfus siciline yabancı olarak kaydolunması ve tezkire-i Osmaniyelerinin verilmesi.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 36 – 35 – 0 Tarih: H-04-07-1335 –
 • Adapazarı’na gitmek için müsaade isteyen Mehran Bezazyan ile Adapazarı’nda mal alıp sattığı Kapril Efendi ve bunun ortağı Mustafa Esat Beyler’in ticaretle uğraştıkları ve su-i hallerinin görülmediği.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 37 – 3 – 0 Tarih: H-13-07-1335 –
 • Ermeni hurûfâtının 1500. senesi münasebetiyle Adapazarı’nda yapılan merasimde meydana gelen olayda bir eri şehid üçünü de yaralayan ve olaya sebebiyet verenlerin tamamını yakalanarak Dersaadet’e gönderildiği. İzmit’in Serindere ve civar karyelerinde bulunan dört kadın cesedinin, Ermeniler tarafından vahşice kesilerek parçalandığı anlaşıldığından fabrikalar ve amele kıtaatındaki Ermeniler’in acilen teb’îdi gerektiği.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 37 – 31 – 0 Tarih: H-29-07-1335 –
 • Adapazarı İstasyonu anbar memuru Yalancıyan’ın Karahisar-ı Sahip’e azimetine müsaade talebi.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 31 – 57 – 0 Tarih: H-23-02-1335 –
 • Adapazarlı Ohannes Armenak ve Virjin’in Dersaâdet’e gelmelerine müsaade talepleri.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 31 – 65 – 0 Tarih: H-27-02-1335 –
 • Adapazarı’ndaki ailesi tebid edilen Dikrano Henik’in Adapazarlı olması nedeniyle Dersaadet sicill-i nüfusuna kaydının uygun olmadığı.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 32 – 4 – 0 Tarih: H-02-03-1335 –
 • Adapazarı’nda ihtilâl tertipcilerinden Eczacı Artin oğlu Agob Topalaçyan ile Mardiros ve Jozef Çarkofeski’nin, Zor’a sevkedilmek üzere Bursa’ya gönderildiği Doktor Sami Bey’in beraberinde Dersaadete götürmek istediği üç Ermeni’nin gitmelerine izin verilmeyerek sevkedilmek üzere teslim edildiği. Halep’ten Dersaadete giden Abdurrahman Hulusi Efendi’nin yanındaki çocuğun kendi oğlu olmayıp, Tokatlı Dikran oğlu Yekvard olduğunun anlaşılması üzerine Halep’e gönderilmek üzere teslim edildiği.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 32 – 17 – 0 Tarih: H-08-03-1335 –
 • Artin veled-i Agob Topalcıyan’ın Adapazarı’nda Ermeniler’in çıkardığı karışıklıkta eli olması nedeniyle tutuklandığı.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 33 – 5 – 0 Tarih: H-03-04-1335 –
 • Adapazarı Ermenileri’nden olup Kütahya’da bulunan müteveffa papaz zevcesi Niktarine ve kızı Ermine’nin tedavi için İzmir’e gitmelerine müsaade olunduğu, akrabaları Ohannes’in ise gitmesinin caiz olmadığının bildirilmesi.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 30 – 32 – 0 Tarih: H-13-01-1335 –
 • Ilgın’a gönderilen Adapazarı amele taburundan, Geyveli Kasaboğlu Serkis’in şuuruna halel geldiğinin ve tebdil-i hava için memleketine gönderilmesi için tabip raporu verildiğinden, yapılacak muamelenin bildirilmesi. İhtida ederek İslamiyeti seçtiğini bildiren Şamlı oğlu Ali’nin Sultaniye kazasından Geyve’ye gitmesine müsaade edilmesi için verdiği arzuhal.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 18 – 56 – 0 Tarih: H-07-05-1334 –
 • İzmit’te Tabib Yüzbaşı Çarafyan ile Adapazarı’nda tabur Tabibi Karabet Kapadayan’ın askerlik vazifeleri nedeniyle aile ve çocuklarının yerlerinde bırakılmaları.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 10 – 64 – 0 Tarih: H-18-10-1333 –
 • Dersaadet’te açtığı mağazada çalışmak üzere Katibi Aleksan’ın, ailesiyle birlikte Dersaadet’e gitmesine müsaade olunması hususunda, Adapazarı tüccarlarından Arapzâde Seyyid’in müracaatı.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 12 – 50 – 0 Tarih: H-10-12-1333 –
 • Hastalık sebebiyle ve Protestandır diye bazı şahısların askerliğe sevklerinin yapılmadığının, Adapazarı Tahkik Heyeti Reisi Hulusi tarafından bildirilmesi.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 13 – 1 – 0 Tarih: H-15-12-1333 –
 • İstanbul Samatya’da mukim iken, muvakkaten İzmit’e, oradan da Konya Ereğlisi’ne sevkolunan İskahi binti Estepan ile hemşiresi Zamantohat’ın İstanbul’a iadeleri talebi.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 14 – 38 – 0 Tarih: H-17-01-1334 –
 • Yola çıkarılmış olandan başka yeni Ermeni sevkiyatı yapılmamasına dair tebligata rağmen, Adapazarı Polis İdaresi’nce Hacı Ernaki ailesinin sevklerinin gayr-i meşru olduğundan tahkikat icrası.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 14 – 40 – 0 Tarih: H-17-01-1334 –
 • Ahaliden müsadere olunup İzmit ve Adapazarı depolarında bulunan silahların Maçka Silahhanesi’ne teslim olunmak üzere Dersaadet gönderilmesi.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 15 – 28 – 0 Tarih: H-06-02-1334 –
 • Adapazarı’nda kalması uygun görülmeyen Papaz Serope Burmeyan’ın ailesiyle birlikte dahile sevkedilmesi.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 17 – 4 – 0 Tarih: H-16-03-1334 –
 • Eşhas-ı muzırradan ve Hınçak Komitesi’nin Adapazarı şubesi azasından, İzmitli Eczacı Dikran Efeyan’ın aranmakta olduğu, biraderleri Nersis ile Berdos’un ise Kayseri’ye tebid edilmiş olduğu.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 17 – 37 – 0 Tarih: H-29-03-1334 –
 • Evvelce Adapazarı’nda bulunan Efeyan’ın hüviyeti ve gönderiliş sebebi.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 17 – 38 – 0 Tarih: H-29-03-1334 –
 • Zor sancağına, Adapazarı, İzmit ve Konya Ermenileri’nden ikiyüzelli kişinin geldiği.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 18 – 21 – 0 Tarih: H-23-04-1334 –
 • Adapazarı’ndaki bir Ermeni köyünde çok miktarda silah ele geçirildiği.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 9 – 69 – 0 Tarih: H-17-09-1333 –
 • Adapazarı Ermeni Mektebi Muallimi Ciyliyan Artin’in rüşvet almak ve askerliği gelen bazı şahısları firara teşvik ettiğinin tesbit edilmesinden dolayı tevkif olunması.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 4 – 80 – 0 Tarih: H-08-04-1333 –
 • Hınçak Komitesi İzmit erkanından oldukları tesbit edilen Adapazarlı Antrabek Genciyan, İzmit Düyun-ı Umumiye Müfettişi Leon Zakaryan ile diğer şahıslar hakkında tebligat-ı mahsusa dairesinde muamele yapılması.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 6 – 48 – 0 Tarih: H-23-06-1333 –
 • İzmit’te ilan varakalarının bir an evvel hazır edilerek, tebligat yaptırılmasıyla, Mudanya’daki jandarmaların silahlandırılmasında, gerektiğinde Adapazarı Depo Taburu’ndan yardım edileceğinin, Hüdavendigar Valiliği’nden arzı.
  Yer: DH.EUM.2.Şb / 7 – 79 – 0 Tarih: H-29-07-1333 –

1.4.4 Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Üçüncü Şube Evrakı

 • Bulgar ordusu efradından Aleksandır Dimitrof’un Adapazarı’nın Firuzlu karyesine sevkedilen eşi ve çocuğunun Bulgaristan’a dönmelerine müsaade olunması.
  Yer: DH.EUM.3.Şb / 25 – 25 – 0 Tarih: H-21-06-1336 –
 • Asker firarilerine yataklık etmekten dolayı tahliye edilen Şile’nin Yeniköy ahalisinden bazı şahısların verdikleri arzuhalde Şile’nin havasına uygun Kandıra, İzmid, Adapazarı, Gekbuze ve Kartal gibi yerlere yerleştirilmelerini talebi.
  Yer: DH.EUM.3.Şb / 25 – 26 – 0 Tarih: H-24-06-1336 –
 • Bulgar Askeri Dimitri Aleksandır’ın Adapazarı’nda bulunan hanımı Kokonya ve oğlu Dimitri’nin Bulgaristan’a gitmelerine müsaade edilmesi.
  Yer: DH.EUM.3.Şb / 26 – 50 – 0 Tarih: H-08-12-1336 –
 • Adapazarı’nda aşçılık yapan Yorgi’nin Derasadet’te bulunan ailesi hakkında tahkikat yapılmış olup Derasadet’e gitmesinde sakınca olup olmadığının bildirilmesi.
  Yer: DH.EUM.3.Şb / 28 – 7 – 0 Tarih: H-08-12-1332 –
 • Adapazarı civarında şekavetle iştigal eden asker firarisi Bafralı Yanioğlu İstavri ile beş refikinin yakalandığı.
  Yer: DH.EUM.3.Şb / 6 – 7 – 0 Tarih: H-23-07-1333 –
 • Adapazarı’nda cereyan eden hadisede, jandarma neferinin, Ermeni suikastinden değil, kazaen polis tarafından öldürüldüğü, failin ise yakalandığı.
  Yer: DH.EUM.3.Şb / 6 – 10 – 0 Tarih: H-24-07-1333
 • Hendek Köprübaşı’na kadar giden yolun yapımında gayret gösteren İzmid Mutasarrıfı Mazhar Bey, Adapazarı Kaymakamı Necati Bey, Akyazı Müdürü Ragıb Efendi ve Hendek Jandarma Kumandanı Cemal Çavuş’un Dahiliye Nezareti’nce mükafatlandırılmaları.
  Yer: DH.EUM.3.Şb / 10 – 1 – 0 Tarih: H-02-01-1334 –
 • Halid bin Badirgiray’ın dayızadesi Adapazarı belediye reisini ziyaretten İstanbul’a dönerken yolda gasp edilen eşyalarının bulunduğu, kendisine haber verildiği.
  Yer: DH.EUM.3.Şb / 10 – 40 – 0 Tarih: H-03-02-1334 –
 • Prusya Harbiye Nezareti Dersaadet Vekaleti Sefaret Müsteşarlığı vesikasıyla Adapazarı’na giden Sava veled-i Konstantin’in Dersaadet’e dönmesine müsaade olunduğu.
  Yer: DH.EUM.3.Şb / 16 – 22 – 0 Tarih: H-13-01-1335 –
 • İstanbul’da mukim olup Adapazarı’na validesinin ziyaretine gitmiş olan Tomaoğlu Istafani’nin İstanbul’a dönmesi için gerekli seyahat varakasının verilmesinin uygun görüldüğü.
  Yer: DH.EUM.3.Şb / 16 – 23 – 0 Tarih: H-13-01-1335 –
 • İzmid Mebusu Anastaş Efendi’nin Adapazarı’daki inşaatında çalışan Yunan tebasından işçilerin Dersaadet’e dönmelerine müsaade olunduğu.
  Yer: DH.EUM.3.Şb / 16 – 24 – 0 Tarih: H-13-01-1335 –
 • Aslen Derasadetli olup işçilik yapmak için Adapazarı’na giden ancak burada da işsiz kalan Yorgi veled-i Yani’nin Dersadet’e dönmesine müsaade edilip edilmeyeceğinin bildirilmesi.
  Yer: DH.EUM.3.Şb / 16 – 40 – 0 Tarih: H-18-01-1335 –
 • Tabib yüzbaşı Preniskos Efendi’nin Adapazarı’nda geçici olarak bulunan ailesinin Dersaadet’e dönmesine müsaade olunduğu.
  Yer: DH.EUM.3.Şb / 16 – 51 – 0 Tarih: H-19-01-1335 –
 • İzmid sancağı mebuslarından Anastas’ın Adapazarı’daki değirmenin tamiri için celbettiği, Yunan tebasından Makinist Cavani ve Taşçı Dimaston ile Andon’un İstanbul’a avdetlerine müsaade olunduğu.
  Yer: DH.EUM.3.Şb / 17 – 26 – 0 Tarih: H-17-02-1335 –
 • Karamürsel Meclis-i İdare Azası Yanko Efendi’nin Dersaadet’e azimetine ve Adapazarı’da bulunan Yani mahdumu Yorgi’ninTatavla’da bulunan ailesi nezdine azimetine müsaade olunması.
  Yer: DH.EUM.3.Şb / 17 – 61 – 0 Tarih: H-06-03-1335 –
 • Adapazarı’nda İzmid mebusu Anastas Efendi ile ortak olduğu un fabrikasından Levazımat-ı Umumiye Dairesine un verdiklerinden hesablarının tesviyesi için Yanko’nun Dersaadet’e gitmesine müsaade talebi.
  Yer: DH.EUM.3.Şb / 19 – 12 – 0 Tarih: H-07-04-1335
 • Adapazarı’nda harir teftiş memuru olup Gemlik’te bulunan Petro Efendi’nin ailesi ile beraber deniz yolu ile Adapazarı’na dönmesine müsaade edilmesi talebi.
  Yer: DH.EUM.3.Şb / 19 – 34 – 0 Tarih: H-13-04-1335 –
 • Dimitra namında bir şahsın Adapazarı’da bulunan zevci Ahilpersidi’nin İstanbul’a avdet etmesine müsaade edilmesi için tebligat-ı umumiye dairesinde muamele ifası gerektiği.
  Yer: DH.EUM.3.Şb / 20 – 14 – 0 Tarih: H-05-05-1335 –
 • Gemliğe giden Petro Mirat Yaycı ve ailesinin Adapazarı’na avdetine müsaade edilmesi hakkında tebligat-ı umumiye dairesinde muamele ifası gerektiği.
  Yer: DH.EUM.3.Şb / 20 – 19 – 0 Tarih: H-06-05-1335 –

1.4.5 Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Dördüncü Şube Evrakı

 • Mısır memurlarından olup Adapazarı’na tabi Kozilik’te mukim Osman Kamil Efendi’nin hayatta olduğuna dair, Kahire’de bulunan zevcesinin malumat istediği.
  Yer: DH.EUM.4.Şb / 9 – 5 – 0 Tarih: H-27-03-1335 –

1.4.6 Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Beşinci Şube Evrakı

 • Adapazarı livasında bulunan İngiliz askerleri, resmi görevlilerin silahlarını gasb etmek, Ermenilerin kendilerine ait olduklarını iddia ettikleri malları halktan zorla almak gibi taşkınlıklar yaptığı ve İzmid Limanı’nda gemiden çıkan bir kısım Yunan askerlerinin gece gürültü yaparak huzursuzluk verdikleri.
  Yer: DH.EUM.5.Şb / 78 – 46 – 0 Tarih: H-14-06-1337 –
 • Adam öldürmekten mahkum iken çeteye katılarak kaçan Adapazarı’nın Acıelmalık köyünden Eşkıya Kazım ile arkadaşının Dersaadet’de teslim olduklarının bildirildiği, gerekli takibatın yapılarak neticesinin bildirilmesi.
  Yer: DH.EUM.5.Şb / 81 – 22 – 0 Tarih: H-25-10-1334 –
 • Romanya tebeasından Pazarcıklı Hacı Ömer oğlu Yusuf’un Adapazarı’na gidip gelmesine müsaade edildiği.
  Yer: DH.EUM.5.Şb / 64 – 5 – 0 Tarih: H-27-09-1336 –
 • Bayezid’de Feyziye Mektebi muallimlerinden Romanya tebealı Ömer Lütfi Efendi’nin Adapazarı’na gitmesine müsaade olunduğu.
  Yer: DH.EUM.5.Şb / 71 – 21 – 0 Tarih: H-06-01-1337 –
 • Kasımpaşa’da mukim Romanya tebeasından Ömer Fevzi Efendi’nin Adapazarı’na seyahatine müsaade olunduğu.
  Yer: DH.EUM.5.Şb / 72 – 35 – 0 Tarih: H-13-01-1337 –
 • Adapazarı’nda mukim Kabaoğlu Petro’dan başka İzmid livası dahilinde Romanya tebeasından ikameti uygun görülmeyen kimse olmadığı.
  Yer: DH.EUM.5.Şb / 50 – 30 – 0 Tarih: H-25-02-1336 –
 • Kafkasya ahalisinden ve Rus tebeasından olup ticaret için Adapazarı’na gitmek isteyen Gulam b. Meşhed Hüseyin’in seyahatine müsaade olunduğu.
  Yer: DH.EUM.5.Şb / 60 – 28 – 0 Tarih: H-12-08-1336 –
 • Darü’l-Hilafeti’l-Aliyye Sahn Medresesi talebesinden ve Batum’un Ardanuç kazasından Arif oğlu Yusuf’un Adapazarı’na gitmesine müsaade olunması.
  Yer: DH.EUM.5.Şb / 61 – 4 – 0 Tarih: H-17-08-1336 –
 • Adapazarı’nın Acıelmalık karyesinde bir tarla meselesinden dolayı Musa oğlu Süleyman’ın tabanca ile Betral oğlu Şahin’i öldürdüğü ve katilin yakalandığı.
  Yer: DH.EUM.5.Şb / 35 – 14 – 0 Tarih: H-07-06-1335 –
 • Hindistan ahalisinden olup İngiliz tabiiyyetinde bulunduğu için Adapazarı’ndan Kastamonu’ya sürülen Hacı Cuma’nın eşinin hamile olması sebebiyle bir müddet Bolu’da ikamet ettikten sonra sürgün yerine gönderildiği.
  Yer: DH.EUM.5.Şb / 37 – 10 – 0 Tarih: H-20-07-1335 –
 • Adapazarı havalisinde faaliyet gösteren Kuru İbrahim Çetesi fertlerinden birinin ölü, birinin yaralı, üçünün de sağ olarak ele geçirildiği ve aramalar esnasında üç asker firarisinin ele geçtiği.
  Yer: DH.EUM.5.Şb / 30 – 44 – 0 Tarih: H-22-01-1335 –
 • İzmid’in Ermişe ve Tepetarla karyeleri ile Adapazarı’nda şakilik yapan Soğuksu karyeli Çerkes Deli Ahmed ve rüfekası ile yine eşkıyadan İbrahim ve Abdullah’ın yakalandıkları.
  Yer: DH.EUM.5.Şb / 27 – 5 – 0 Tarih: H-05-10-1334 –
 • Konya’da katlden idam mahkumu firari ile Adapazarı’nda asker firarisi, Ertuğrul sancağında çete mensubu kişilerin yakalandığı, bir kısmının takip edilmekte olduğu.
  Yer: DH.EUM.5.Şb / 23 – 14 – 0 Tarih: H-09-06-1334 –
 • Adapazarı, Düzce ve Mudurnu cihetlerindeki eşkiyaya müsamahakar davranan Karasu ve Hendek nahiye müdürlerinin bu tutumuna karşı civardaki köy muhtarlarının Cam Dağı mevkiinde bir karakol tesis edilmesini istedikleri; yakalanan eşkiyanın Bolu Divan-ı Harbi’ne teslim edildiği.
  Yer: DH.EUM.5.Şb / 25 – 17 – 0 Tarih: H-09-08-1334
 • Adapazarı ve Kandıra civarında köyleri basan Eşkıya Kazım ve Karadereli Laz Receb’in ölü veya diri yakalanacağı.
  Yer: DH.EUM.5.Şb / 26 – 24 – 0 Tarih: H-19-09-1334 –
 • Üç Rus torpido muhribinin Sakarya Boğazı’nda Tarak dubasını bombalayarak batırdıktan sonra Ereğli’ye doğru gittiğinin Adapazarı Kaymakamlığı’ndan bildirildiği.
  Yer: DH.EUM.5.Şb / 15 – 41 – 0 Tarih: H-17-09-1333 –
 • Adapazarı’ndan arabayla İzmid’e gitmekte olan Zincirlikule’de mukim Halid Bey ile zevcesini durdurarak bir miktar para ve saatini gasbedenlerin, Derbend civarında yakalanarak adliyeye teslim edildikleri.
  Yer: DH.EUM.5.Şb / 19 – 26 – 0 Tarih: H-22-01-1334 –
 • Adapazarı havalisinde köy basarak fidye isteyen Topal Ali kumandasındaki çete efradından yirmi beşinin çaldıkları eşya ile yakalandığı ve on üçünün gönüllü teşkilata memur mütekaid Binbaşı Ali Bey’in yanına sığındıkları.
  Yer: DH.EUM.5.Şb / 20 – 26 – 0 Tarih: H-28-02-1334 –

1.4.7 Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Altıncı Şube Evrakı

 • Adapazarı’nın Karasu nahiyesi ileri gelenlerinin, kasabanın sosyal ve ticari durumu ile asayişi hakkında Sadaret’e gönderdikleri telgraf.
  Yer: DH.EUM.6.Şb / 52 – 101 – 0 Tarih: H-15-10-1336 –
 • Kastamonu’dan izinsiz olarak Dersaadet’e gelen Cemaleddin Efendi’nin Adapazarı Askerlik Şubesi’nce yakalandığı ve aralarında tartışma çıkan Jandarma Yüzbaşısı Mahmud Bey hakkında da tahkikata devam edildiği.
  Yer: DH.EUM.6.Şb / 52 – 15 – 0 Tarih: H-30-11-1335 –
 • İzinli olarak Edirne’ye giderken Adapazarı’nda gözaltına alınan ve elindeki belgelere el konan Kastamonu Takib Bölüğü Kumandanı Mülazım-ı Evvel Hüseyin Cemal Bey’in haksızlık ve yanlışlığa uğradığı.
  Yer: DH.EUM.6.Şb / 52 – 27 – 0 Tarih: H-17-02-1336 –
 • Adapazarı maliye tahsildarlarından Hafız Hüseyin Efendi’nin katili Topal Mustafa’nın yakalanması için takip müfrezesinin gönderildiği.
  Yer: DH.EUM.6.Şb / 44 – 12 – 0 Tarih: H-19-12-1336 –
 • Adapazarı civarında meydana gelen ev baskınları ile Yalova’da cesedi bulunan şaki Sakaroğlu Vasil hakkındaki tahkikatın devam ettiği.
  Yer: DH.EUM.6.Şb / 48 – 31 – 0 Tarih: H-18-04-1337 –
 • Hendek nahiyesini Rum, Ermeni ve diğer milletlerden müteşekkil bir çetenin basması ihbarı hususunda liyakatsızlığı görülen Salih Bey’in görevden alınarak yerine Adapazarı Komiser Muavini İbrahim Edhem Efendi’nin vekaleten tayin edildiği.
  Yer: DH.EUM.6.Şb / 38 – 22 – 0 Tarih: H-22-08-1336 –
 • Zonguldak, Çaycuma, Bergama, Çal, Adapazarı havalisinde ve Beşinci Ordu bölgesinde yakalanan asker firarisi ve şakilerle ilgili raporların takdim edildiği.
  Yer: DH.EUM.6.Şb / 39 – 25 – 0 Tarih: H-29-08-1336 –
 • Adapazarı’nın Molla karyesi muhtarı ile rüfekasına ait telgrafnamenin aff-ı umumiden duydukları endişeleri içerdiği.
  Yer: DH.EUM.6.Şb / 41 – 65 – 0 Tarih: H-19-10-1336 –
 • Adapazarı’ndan telgraf çeken Kayalar karyesinden Ömer oğlu Şaban’ın, Topal Mustafa adlı şahsın kendisini ölümle tehdit ettiğinden bahisle yakalanması talebi.
  Yer: DH.EUM.6.Şb / 35 – 77 – 0 Tarih: H-15-07-1336 –
 • Adapazarı ve Hendek nahiyesinde ahaliyi katl ile emval ve eşyalarını gasbeden eşkiya çetesinin te’dibatı için tahkikat ve takibatın icra kılınacağı. (Belge tarihi R.30’dur.)
  Yer: DH.EUM.6.Şb / 36 – 51 – 0 Tarih: H-29-07-1336 –
 • Adapazarı Hükümet Konağı Tahrirat Odası ve Ziraat Bankası’nda bir dolapda çıkan yangınların suikast ihtimali üzerine tahkiki.
  Yer: DH.EUM.6.Şb / 34 – 10 – 0 Tarih: H-17-06-1336 –
 • Teşkilat-ı Mahsusa tarafından geçici olarak Edirne Jandarma Alayı’na gönderilen Yüzbaşı Yusuf Bey’in İzmid ve Adapazarı bölgesinde tecrübe sahibi olduğundan İzmid Jandarma Taburu Kumandanlığı’na tayin ve naklinin yapılması isteği.
  Yer: DH.EUM.6.Şb / 21 – 2 – 0 Tarih: H-26-11-1335 –

1.4.8 Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Takibat-ı Adliye Kalemi Evrakı

 • 1332 senesi Haziran ayında, Adapazarı kazasında meydana gelen yangınlara dair tanzim edilen istatistik cetveli.
  Yer: DH.EUM.ADL. / 23 – 20 – 0 Tarih: H-13-10-1334

1.4.9 Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Asayiş Kalemi Evrakı

 • Adapazarı’nda Uncu Yorgo’yu bindiği arabanın önünü keserek öldüren eşkiyadan Uzunca Ormanlı Osmanoğlu Yusuf’un yakalandığı, diğerlerinin Düzce’ye kaçtıklarının İzmit Mutasarrıflığı’ndan bildirildiği.
  Yer: DH.EUM.AYŞ. / 1 – 26 – 0 Tarih: H-11-06-1337
 • İzmit Mutasarrıflığı’na bağlı Geyve, Kandıra, Adapazarı ve Karasu’da vuku bulan dağa kaldırma, katil, yaralama, gasb, köy ve hane baskını gibi suçları işleyen kişilerin tespit edildiği ve bazılarının yakalandığı.
  Yer: DH.EUM.AYŞ. / 6 – 34 – 0 Tarih: H-26-07-1337
 • Adapazarı’nda bulunan İtilaf zabitanından bazıları salahiyetsiz, yolsuz ve kanunsuz hareketlerde bulunduklarından buna bir son verilmesinin Hariciye Nezareti’nden taleb edildiği.
  Yer: DH.EUM.AYŞ. / 7 – 66 – 0 Tarih: H-06-08-1337
 • Kandıra’nın Evkum köyünden Mustafa ve biraderi Musa’nın, Adapazarı’ndan köylerine dönerken önlerini kesen Ermeniler tarafından soyuldukları ve Musa’nın öldürüldüğü.
  Yer: DH.EUM.AYŞ. / 7 – 85 – 0 Tarih: H-07-08-1337
 • Adapazarı’nda Sofilerin İsmail Çavuş’un evine giren meçhul şahısların, İsmail’i yaralayıp oğlunu da öldürdükleri ve olayla ilgili takibata devam edildiği.
  Yer: DH.EUM.AYŞ. / 9 – 40 – 0 Tarih: H-23-08-1337
 • Adapazarı’nın Kumaşlı köyü civarında yol keserek soygun yaptıkları haber alınan Laz Ahmed ile Boşnak Boşko yakalanarak adli makamlara teslim edildiği.
  Yer: DH.EUM.AYŞ. / 11 – 39 – 0 Tarih: H-04-09-1337
 • Adapazarı’nın Ozanlar Müslim Mahallesi Bekçisi Sadık’ın katili Karabet’in, yakalanarak adli makamlara teslim edildiği. Adapazarı’nda hırsızlık yapan üçü Rum, dördü Müslüman hırsızlardan, dördü Müslüman bir Rum, beş kişinin yakalandığı.
  Yer: DH.EUM.AYŞ. / 11 – 119 – 0 Tarih: H-11-09-1337
 • Adapazarı’nda Bulgaristan Türk Gençleri Dram Operek Kumpanyası Müdürü Şerif Bey imzasıyla verilen arzuhal İzmit Mutasarrıflığı’na gönderilmiş olup iktizasının ifa edilerek neticenin bildirilmesi.
  Yer: DH.EUM.AYŞ. / 13 – 16 – 0 Tarih: H-22-09-1337
 • Adapazarı’nın Dağdibi köyü korucusu Zekeriya’nın köy civarında katledildiği, Mehmed adlı şahısın da yaralandığı; Elmalık köyünden Yalova’ya gelmekte olan Yovan oğlu Anastas, Yani oğlu Toma, Andon oğlu Dimitri ile Yalova’da fırıncılık yapan Dimitri’nin paralarının üç silahlı şahıs tarafından gasbedildiği.
  Yer: DH.EUM.AYŞ. / 20 – 109 – 0 Tarih: H-09-12-1337
 • İzmit sancağı dahilinde meçhul kişiler arasında yapılan çatışmada iki kişinin yaralandığı, ölen iki kişinin cesetlerinin de arkadaşlarınca kaçırıldığı. Adapazarı’nda Ali oğlu Hasan’ın bağda uyurken tüfeğinin gasbedilerek katledildiği ve hizmetçisinin de yaralandığı, suçluların takib olunduğu.
  Yer: DH.EUM.AYŞ. / 20 – 119 – 0 Tarih: H-12-12-1337
 • Adapazarı ile Arifiye arasında yol keserekk yolcuları soyan eşkiyanın, o civarda bulunan Kıbti taifesinden oldukları ve yakalandıkları.
  Yer: DH.EUM.AYŞ. / 21 – 51 – 0 Tarih: H-17-12-1337
 • Adapazarı tehciri esnasında tehcir edilen şahıslara çeşitli zulüm ve işkencelerde bulunarak ölümlerine sebeb olan Akyazılı Abaza Kâzım ile Kuru İbrahim’in yakalanması için çalışıldığı.
  Yer: DH.EUM.AYŞ. / 21 – 95 – 0 Tarih: H-19-12-1337
 • Mudurnu ve Akyazı civarında eşkiyalık yapanlardan Akyazı’nın Kuzuluk köyünden Rasim, Bıçkıdere köyünden Rıza, Kamil Balbali köyünden el-Has Bedil, Şahin Bey köyünden Ömer ve Ziver Çetesi efradından Mahmud’un yakalandıkları ve bu faaliyette büyük çaba harcayan Adapazarı Kaymakamı Tahir Bey ile Adapazarı jandarmasının taltif edilmesi talebi.
  Yer: DH.EUM.AYŞ. / 30 – 88 – 0 Tarih: H-28-04-1338
 • Adapazarı’nda meydana gelen Bekir Bey Vakası faillerinden, Akyazı’nın Kanlıçay köyünden Bahoğlu Kamil Bey’in yakalandığı. Geyve’nin Doğancı İstasyonu yakınında beş kişiye saldırıp paralarını gasbedenlerden Said ve dört arkadaşının yakalanarak adli makamlara teslim edildikleri.
  Yer: DH.EUM.AYŞ. / 31 – 48 – 0 Tarih: H-11-05-1338
 • Bomba ve mavzerle silahlı olarak Kandıra’nın Koyulu köyüne gelen ve bilahare Adapazarı cihetine gidenlerin, Türkiye Umum Mücahidin Kumandanı Eşref Bey’in kumandasında oldukları ve Adapazarı civarında bir olay meydana gelmemesi için, Kuva-yı Milliye adına takibatta bulunduklarının anlaşıldığı.
  Yer: DH.EUM.AYŞ. / 33 – 76 – 0 Tarih: H-11-06-1338
 • Adapazarı’nda ayağından kurşunla yaralanan Ermeni Agop’un kim tarafından yaralandığının tetkiki.
  Yer: DH.EUM.AYŞ. / 65 – 46 – 0 Tarih: H-02-08-1337 –
 • Divan-ı Harbi Örfice idama mahkum edilen sabık Adapazarı Kaymakamı Mustafa’nın İngilizler tarafından bir Yunan vapuruna bindirilerek dışarı gönderildiği.
  Yer: DH.EUM.AYŞ. / 72 – 32 – 0 Tarih: H-28-06-1340 –
 • İzmit Jandarma Bölüğü efradından Uzun Osmanoğlu Hasan ve arkadaşı Yusuf onbaşıların görev ve gönderildikleri Geyve’den dönerken Kızıltepe köyünden nefs-i müdafaa için İmamoğlu Yusuf’u katl ve Çayıkoğlu Mustafa’yı da yaralamış olmasından dolayı adli tahkikat için Adapazarı’na gönderildikleri.
  Yer: DH.EUM.AYŞ. / 73 – 42 – 0 Tarih: H-07-08-1337 –
 • Adapazarı-Mudurnu arasındaki yolun güvenliğinin temini için Bolu Mutasarrıflığınca gerekli tedbirlerin alındığı.
  Yer: DH.EUM.AYŞ. / 74 – 56 – 0 Tarih: H-24-01-1338 –
 • Adapazarı Dere-i Bala karyesi ahalisinin Adapazarı Malmüdürü Mansur Efendi’nin eşkiyavari davranışlarından dolayı vaki şikayetlerinin incelenip hazırlanan tahkikat evrakının Memurin-i Muhakemat Encümeni’ne tevdi edildiği.
  Yer: DH.EUM.AYŞ. / 74 – 64 – 0 Tarih: H-10-02-1338 –
 • Adapazarı Akyazı nahiyesi Boztepe karyesinden Laz Alioğlu Musa Çavuş’un babasını ve kardeşini öldüren Hüseyinoğlu Ahmed ve arkadaşlırının serbestçe gezdiğini, kendisini de tehdit ettiklerini belirten telgrafnamenin incelenip gerekenin yapılması.
  Yer: DH.EUM.AYŞ. / 74 – 73 – 0 Tarih: H-22-02-1338 –
 • İzinli olarak Adapazarı’na giden ve burada kayınvalidesinin evine saldıran eşkiyadan Topal Salihi öldüren Üsküdar Polis memuru Mevlüd Fehmi’nin önce tevkif edilmişken mahalli müddei-i umumiliğinin itirazı üzerine evrakının ait olduğu Üsküdar’a gönderildiği.
  Yer: DH.EUM.AYŞ. / 74 – 93 – 0 Tarih: H-15-03-1338 –
 • Adapazarı Demir-Ahşap Malzemesi Osmanlı Anonim Şirketi’nin Çubuklu’daki ardiyesinden çalınmış olan “dekovil rayları” için Yunan Fevkalade Komiserliğince Hürmüz’ün lehine verilen kararın infazına mani olunması esbabının Hariciye Nezareti’ne yazıldığı.
  Yer: DH.EUM.AYŞ. / 76 – 43 – 0 Tarih: H-11-08-1339 –
 • İzmit ve Adapazarı’nda Müslüman halktan çeşitli ev eşyası ve diğer menkul eşya gasbedilerek İstanbul’a getirildiği yolundaki ihbarlar üzerine durumun araştırılarak söz konusu eşyanın kaybolmasına izin verilmemesi.
  Yer: DH.EUM.AYŞ. / 76 – 49 – 0 Tarih: H-20-09-1339 –
 • Polenezköy civarında kaybolan iki İngiliz askerinin Ömerli Takım komutanınca Şile’ye sevkedildikleri ve oradanda Adapazarı’na gittikleri için kurtarılmalarının mümkün olmadığı.
  Yer: DH.EUM.AYŞ. / 43 – 8 – 0 Tarih: H-18-10-1338 –
 • Hükümet kuvvetlerinin Sapanca ve Adapazarı ve havalisini işgal etmiş ve asilerin içerilere doğru çekilmekde oldukları hakkındaki malumatın İzmit Mutasarrıflığı’ndan bildirildiği
  Yer: DH.EUM.AYŞ. / 45 – 35 – 0 Tarih: H-20-12-1338 –
 • Hükümet kuvvetlerinin Adapazarı ve Sapanca havalisini asilerden temizleyerek asilerin dahile doğru çekildikleri ve mezkur mahaldeki telgraf hattının temdid ve ıslahı için fen memurlarına gerekli emirlerin verildiği
  Yer: DH.EUM.AYŞ. / 45 – 40 – 0 Tarih: H-21-12-1338 –
 • Telgraf tellerinin Kuva-yı Bağiye tarafından kesilmesi nedeniyle Adapazarı-Sapanca hattındaki muhaberenin yapılamadığının bildirildiği
  Yer: DH.EUM.AYŞ. / 45 – 56 – 0 Tarih: H-27-12-1338 –
 • Adapazarı’ndan Kuva-yı Bağiye’nin çekilmesi üzerine mustantikden başka diğer memurların âsilerle beraber Geyve’ye çekildikleri, Liva-i Merkez Memuru Fuad Bey’in ve kaymakam vekili ile Adapazarı’na giderek orada huzur ve sukunu sağladığı ve İngilizlerle beraber Kandıra’ya yapılan harekete iştirak eylediği
  Yer: DH.EUM.AYŞ. / 46 – 7 – 0 Tarih: H-06-01-1339 –
 • 8 Teşrinievvel 1356 tarihi itibariyle Sapanca ve Adapazarı’nın Kuva-yı Bağiye tarafından işgal olunduğu memurinin Ermişe’ye ve İzmit’e doğru çekildikleri, Şevket Bey ve Yüzbaşı Yusuf kumandasındaki asilerin ahaliye hiç bir zarar vermeden fakat ayakkabı, eşya ve erzak gasp ederek bunları Geyve Boğazı’na götürdükleri.
  Yer: DH.EUM.AYŞ. / 46 – 40 – 0 Tarih: H-29-01-1339 –
 • Padişaha bağlılığını izhar eden Düzce, Hendek ve Adapazarı ahalisinin Kuva-yı Milliye’ye karşı kıyam ederek birçok kasabayı geri aldıkları, İzmit ve Bolu arasındaki ahaliden on bin kişinin gönüllü olarak hükümetin emrine girdikleri, fakat bu gönüllülerin her türlü silah ve iaşe ihtiyacının karşılanması için yapılan müracaatların netice vermemesi nedeniyle bu gönüllülerin dağılmaya başladıkları, İzmit ve havalisi fevkalade kumandanı olarak tayin edilen Süleyman Şefik’in asilere karşı bir harekette bulunmadığı, Ahmed Anzavur’un Kuva-yı Seyyare Kumandanı olarak İzmit’e geldiği ve Kuva-yı Milliye’nin saldırıya geçerek birçok bölgeyi ele geçirdiğine vesaireye dair İzmit Mutasarrıflığı’na tayin olduğu günden beri yaptığı icraatları havi raporu.
  Yer: DH.EUM.AYŞ. / 41 – 76 – 0 Tarih: H-27-09-1338 –
 • Karamürsel, Yalova, Adapazarı, Kandıra, Gebze ve Ömerli kazalarında meydana gelen Kuva-yı Milliye harekatına dair Üsküdar Mutasarrıflığı’ndan alınan tahrirat, rapor ve sair evrakın İstanbul Valiliği’ne takdimi.
  Yer: DH.EUM.AYŞ. / 42 – 12 – 0 Tarih: H-06-10-1338 –
 • İzmit Mutasarrıflığı’na bağlı Adapazarı, Sapanca, Karamürsel, Geyve, Gebze, Karasu vs. yerlerde öldürme, yaralama, hırsızlık, dağa kaldırma, yol kesme gibi fiillerle bu olayların faillerinin ve cezaevi firarilerinin yakalanması hakkında tanzim edilen raporlar.
  Yer: DH.EUM.AYŞ. / 39 – 68 – 0 Tarih: H-13-08-1338 –
 • Bolu’nun geri alındığı, askeri kıtaların sevk edilmemesine rağmen Düzce, Hendek, Adapazarı havalisinde sükunet huküm sürdüğü ve kıtaat-i nizamiyenin İzmit-Arifiye istikametine sevk edilmek üzere bulunduğu.
  Yer: DH.EUM.AYŞ. / 40 – 10 – 0 Tarih: H-16-08-1338 –
 • Adapazarı Kuva-yı Milliye kumandanlarından Eşref’in biraderi İhtiyat Zabitlerinden Ahmed ve arkadaşı Yüzbaşı Hasan Beyler’n Yakacık’ta aileleriyle birlikte yakalanarak İstanbul Muhafızlığı’na teslim edildikleri.
  Yer: DH.EUM.AYŞ. / 40 – 20 – 0 Tarih: H-17-08-1338 –
 • Hendek ve Düzce havalisinde hükümet tarafdarları ile asiler arasında kanlı çatışmalar olduğu, Hendek üzerine yapılan sevkiyat neticesinde Sapanca ve Adapazarı havalisinde asilerin pek cüzi kuvvetleri bulunduğu ve İzmit Körfezi’ndeki Kuve-i İnzibatiye’nin atalete mahkum edilmesinin hükümet tarafdarlarının yesini ve bunlarında asilere iltihakına sebep olabileceğine dair İzmit Mutasarrıflığı’ndan gelen telgraf suretinin Sadaret’e bildirildiği.
  Yer: DH.EUM.AYŞ. / 41 – 47 – 0 Tarih: H-16-09-1338
 • Düzce’de milliyetçiler aleyhindeki isyanı bastırmak üzere bölgeye gönderilen Kuva-yı Milliye müfrezeleri Hendek ile Adapazarı arasında ahali ile karşılaşarak taarruz ettikleri ve hükümet kuvvetlerinin galip geldiği. Düzce’den gelen kuvvetlerin Adapazarı’na girdiği ve Kumandanları Safi Bey’in belediye reisliğine getirildiği, çıkan çatışmada Geyve’de 24. Fırka Kumandanı Miralay Mahmud ile Adapazarı eşrafından Kanbuladzade Said Bey ve meşhur şaki Abaza Kazım, Halim vs. nin maktul düştüğü.
  Yer: DH.EUM.AYŞ. / 39 – 37 – 0 Tarih: H-07-08-1338 –

1.4.10 Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Ecanib Kalemi Evrakı

 • Kars ve Batum’dan gelip Adapazarı’na bağlı Akyazı’da oturan Rus tebaasından bazı eşhasın Osmanlı tebaasına kabul edildikleri.
  Yer: DH.EUM.ECB. / 5 – 37 – 0 Tarih: H-09-09-1334 –
 • İzmid, Adapazarı ve Gebze’de sürgün vesair sebeple ikamet eden ecnebilerin isim ve miktarını beyan eden cetveller.
  Yer: DH.EUM.ECB. / 16 – 50 – 0 Tarih: H-29-07-1336 –
 • Tedavi için Adapazarı’ndan Dersaadet’e gelmek isteyen Yunan tebaasından Anisti oğlu Koçva’nın doktor raporuyla ilgili evrakının takdim kılındığı.
  Yer: DH.EUM.ECB. / 17 – 24 – 0 Tarih: H-23-08-1336 –
 • Bulgaristan’ın Yanbolu ahalisinden olup Adapazarı ve İzmid’e sevkedilen, ancak sonradan Edirne’ye avdetle Kırkkilise’nin Üsküb nahiyesinde bulunan ve Bulgaristan’a iadeleri talep olunan Aleksandre Dimitroff ile Kira Parachkevoff ailelerinin sicill-i nüfus kayıtlarının takdimi.
  Yer: DH.EUM.ECB. / 26 – 17 – 0 Tarih: H-26-11-1337 –

1.4.11 Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Emniyet Şubesi Evrakı

 • Adapazarı’nda babası İmamoğlu Arif’i öldüren Ahmed’in yakalanarak adliyeye teslimi.
  Yer: DH.EUM.EMN. / 3 – 27 – 0 Tarih: H-09-02-1330
 • İzmit sancağına tabii Adapazarı kazasında 1329 senesinin Teşrinievvel ayı zarfında vuku’bulan cinayetleri havi cetvel.
  Yer: DH.EUM.EMN. / 35 – 2 – 0 Tarih: H-13-12-1331
 • Bir münazaa sırasında Avusturya tebeasından Boşnak Mustafa’yı yaralayarak kaçan Tatar İbrahim’in derdest edildiğinin Adapazarı Kaymakamlığı’ndan bildirildiği.
  Yer: DH.EUM.EMN. / 35 – 17 – 0 Tarih: H-17-12-1331
 • Adapazarı’ndaki Un fabrikasında çıkan yangına, dikkatsizliğinden dolayı bekçinin sebebiyet verdiği bu konudaki tahkikat evrakının adliyeye gönderildiği.
  Yer: DH.EUM.EMN. / 49 – 24 – 0 Tarih: H-29-02-1332
 • Kendisini tokatlayan Jandarma Ali’yi katleden Adapazarlı Sabraganik’in yakalandığı.
  Yer: DH.EUM.EMN. / 58 – 15 – 0 Tarih: H-01-04-1332
 • Adapazarı’nın Karasu nahiyesi ahâlisi arasında arazî kavgaları ve Hamid Efendi ile Papaz Pavli Efendi’nin bu konudaki uygunsuz hareketlerine dair verilen arzuhalin gereğinin ifası için İzmit Mutasarrıflığı’na havalesi.
  Yer: DH.EUM.EMN. / 62 – 5 – 0 Tarih: H-26-04-1332
 • Selin Adapazarı’nın bazı köylerinde mahsulata zarar verdiği.
  Yer: DH.EUM.EMN. / 79 – 5 – 0 Tarih: H-15-07-1332
 • Adapazarı’nda Ermeni milletinden iki şahsın, aralarındaki münazaa neticesinde birinin diğerini katlettiği, katilinde derdest edildiği.
  Yer: DH.EUM.EMN. / 84 – 47 – 0 Tarih: H-18-08-1332
 • Adapazarı çevresindeki şiddetli yağmur yüzünden yıkılan evler ve telef olan hayvanlar için yardım gönderildiği, hasar tesbiti yapılıp bildirilmesi talebi.
  Yer: DH.EUM.EMN. / 85 – 11 – 0 Tarih: H-13-08-1332
 • Ereğli istikametine doğru seyreden projektörler görüldüğünün Adapazarı Kaymakamlığı’na bildirilmesi.
  Yer: DH.EUM.EMN. / 90 – 32 – 0 Tarih: H-16-09-1332
 • Adapazarı’nın İncirli yakınlarında görülen üç harb gemisinin hangi ülkeye ait olduklarının tesbit edilemediği.
  Yer: DH.EUM.EMN. / 90 – 39 – 0 Tarih: H-17-09-1332
 • Adapazarı Rum metropolit vekilinin posta kutuszunda bulunan mektubun aynısının Rum kilisesinin kapısına da yapıştırıldığı mektupta tehditkar sözler bulunduğunun İzmid Mutasarrıflığı’ndan bildirildiği.
  Yer: DH.EUM.EMN. / 115 – 41 – 0 Tarih: H-29-07-1332 –
 • Adapazarı, Hendek civarında hırsız çetesiyle jandarma müfrezesi arasında çatışma çıktığı ve şakilerin yakalanması için takibata devam edildiği.
  Yer: DH.EUM.EMN. / 94 – 4 – 0 Tarih: H-17-07-1330 –
 • Adapazarı’nda bir müddetten beri artmakta olan cinayet olaylarında ihmalleri görülen Polis Komiseri Yahya Bey’le polis memurlarının başka yere verilmesi ve Komiser Muavini Raşid Efendi’nin ise azli gerektiğinden icabının ifası.
  Yer: DH.EUM.EMN. / 95 – 26 – 0 Tarih: H-03-11-1330 –
 • Trabzon vilayeti ve Adapazarı’nda cinayet ve diğer suçlardan aranan eşkıyadan hükümete teslim olan ve yakalananların bildirildiği.
  Yer: DH.EUM.EMN. / 104 – 41 – 0 Tarih: H-13-07-1332 –
 • Adapazarı’ndaki Un fabrikasında çıkan yangına, dikkatsizliğinden dolayı bekçinin sebebiyet verdiği bu konudaki tahkikat evrakının adliyeye gönderildiği.
  Yer: DH.EUM.EMN. 49 24 0 Tarih: H-29-02-1332

1.4.12 Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Kısm-ı Adli Kalemi Evrakı

 • Anastas Kara Yovan’ın davasını takib için Adapazarı’na gitmiş olan Dava vekili Kemal ve Akif Efendilerin, bir su-i hallerinin olmadığı.
  Yer: DH.EUM.KADL / 15 – 5 – 0 Tarih: H-22-04-1329 –
 • Adapazarı’nda düşük fiyatla satılmakta olan halının, Ferik Ahmed Muhtar Paşa’nın evinden çalınan halılardan olup olmadığının araştırılması.
  Yer: DH.EUM.KADL / 15 – 12 – 0 Tarih: H-23-04-1329 –
 • Tedavi amacıyla Dersaadet’teki guraba hastahanelerinden birine gönderildiği Adapazarı Kaymakamlığı’ndan bildirilen Yanyalı Celal bin İskender’in hayat ve mematı hakkında herhangi bir malumat elde edilemediği.
  Yer: DH.EUM.KADL / 15 – 24 – 0 Tarih: H-25-04-1329 –
 • Adapazarı’nın Semerciler Mahallesi’nde oturan müteveffa Bekir oğlu Mehmed zevcesi Fatma’nın verdiği ve Erenköy’de cariye olarak serbest bırakılması engellenen kızı Nihal hakkında verilen arzuhal hakkında gereken işlemin yapılması.
  Yer: DH.EUM.KADL / 5 – 7 – 0 Tarih: H-17-01-1329 –

1.4.13 Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Kalem-İ Hususi Evrakı

 • Umum Jandarma Kumandanlığı tarafından Bolu Jandarma Taburu’na teslim edilecek Martini tüfeği ve cephanenin bir an önce Adapazarı’na ulaştırılması.
  Yer: DH.EUM.KLH. / 5 – 117 – 0 Tarih: H-08-04-1335 –

1.4.14 Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Umumi Evrakı

 • Ermişe Darüleytamı’na arsa aramak için Adapazarı’nın Ferbezli köyüne giden Darüleytam Hukuk Müşaviri Ömer Fevzi ve Ali Bey ile Üsküdar Sertaharri Memuru Sadık’ın burada bulunan bir kiliseyi camiye çevirdikleri, bu görevlilerin böyle bir şeye yetkili olmadığı.
  Yer: DH.EUM.KLU. / 11 – 21 – 0 Tarih: H-27-06-1334 –
 • Bazı hususlarda bilgisi alınmak üzere Adapazarı kaymakamının Dersaadet’e gönderilmesi.
  Yer: DH.EUM.KLU. / 15 – 19 – 0 Tarih: H-08-02-1333 –
 • Adapazarı Tapu Memuru Tevfik Efendi hakkında Geyve Kazası Tapu Memuru Ahmed Faik Efendi tarafından bildirilen şikayetnamenin gönderildiği.
  Yer: DH.EUM.KLU. / 4 – 49 – 0 Tarih: H-29-12-1332 –

1.4.15 Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Levazım Kalemi Evrakı

 • Merkez liva ve Adapazarı kazasına ait kırtasiye eşyasının adet ve cinsini gösterir liste. a.g.t. tt
  Yer: DH.EUM.LVZ. / 68 – 13 – 0 Tarih: H-29-12-1341 –
 • Pozantı, Ulukışla, Karahisar ve Adapazarı istasyonlarına gönderilen sandıkların bu istasyonlara ulaştığı.
  Yer: DH.EUM.LVZ. / 41 – 75 – 0 Tarih: H-27-05-1336 –
 • Adapazarı Polis Komiserliği vasıtasıyla Bolu Merkez Polis Memurluğu’na yazlık elbise, kalpak ve potin gönderildiği.
  Yer: DH.EUM.LVZ. / 34 – 103 – 0 Tarih: H-21-10-1334 –
 • Bolu Merkez Polis Memurluğu’na sevk edilmek üzere otuzüç takım elbisenin Adapazarı Polis Komiserliği’ne gönderildiği.
  Yer: DH.EUM.LVZ. / 28 – 125 – 0 Tarih: H-21-06-1333 –
 • Bolu polis mürettebatı için Adapazarı Polis Komiserliği vasıtasıyla kışlık elbise ve kalpak gönderildiği.
  Yer: DH.EUM.LVZ. / 17 – 3 – 0 Tarih: H-01-01-1332 –
 • Bolu polis mürettebatı için Adapazarı vasıtasıyla kaput gönderilmesi.
  Yer: DH.EUM.LVZ. / 17 – 35 – 0 Tarih: H-12-01-1332
 • Adapazarı Polis Komiserliği vasıtasıyla Bolu Merkez Memurluğu’na gönderilen muşamba, revolver, kılıf ve fişeklerin teslim alındığı.
  Yer: DH.EUM.LVZ. / 18 – 26 – 0 Tarih: H-13-03-1332 –
 • Adapazarı Polis Komiserliği vasıtasıyla Bolu Merkez Memurluğu’na gönderilen muşamba, revolver, kılıf ve fişeklerin teslim alındığı.
  Yer: DH.EUM.LVZ. 18 26 0 Tarih: H-13-03-1332

1.4.16 Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Memurin Kalemi Evrakı

 • Adapazarı polis kadrosuna takviye için beş polis memurunun ilavesiyle kapanmış olan bir karakolun tekrar tesisi.
  Yer: DH.EUM.MEM. / 20 – 33 – 0 Tarih: H-14-12-1330
 • Trabzon Serkomiseri Tevfik Efendi’nin Adapazarı’na yakın vilayet ve livalar serkomiserliklerinden birine nakli.
  Yer: DH.EUM.MEM. / 91 – 82 – 0 Tarih: H-25-11-1335
 • Üsküdar’da sakin Feyzi Efendi’nin Adapazarı’na polis memuru olarak tayini talebi.
  Yer: DH.EUM.MEM. / 114 – 31 – 0 Tarih: H-28-05-1338
 • Emniyet-i Umumiye Ecanib Şubesi’nden mazul Vasıf Efendi’nin memleketi olan Adapazarı’na gitmek için izin talebi.
  Yer: DH.EUM.MEM. / 118 – 43 – 0 Tarih: H-08-02-1339
 • Edirne’nin işgalinden sonra İstanbul’a gelen Polis Memuru Mustafa Efendi’nin Adapazarı’na tayin talebi.
  Yer: DH.EUM.MEM. / 118 – 21 – 0 Tarih: H-14-01-1339
 • İhtiyat zabitlerinden Haşim Efendi’nin Bursa veya Adapazarı’na polis olarak tayin talebi.
  Yer: DH.EUM.MEM. / 118 – 88 – 0 Tarih: H-11-04-1339
 • İzmit ve Adapazarı kasabalarının nüfuslarının bildirildiği.
  Yer: DH.EUM.MEM. / 79 – 30 – 0 Tarih: H-02-12-1334

1.4.17 Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Muhasebe Kalemi Evrakı

 • İzmit merkezi ile Adapazarı’nda dört karakolhaneye ihtiyaç bulunduğundan icar bedeli için tahsisatın verilmesi.
  Yer: DH.EUM.MH.. / 9 – 14 – 0 Tarih: H-16-11-1327
 • Adapazarı’na nakledilen Üçüncü Komiser İshak, Muavin Yakup ve dört polis için İzmit Merkez Memurluğu’nca taleb olunan harcırah havalenamesinin gönderilemeyeceği.
  Yer: DH.EUM.MH.. / 41 – 54 – 0 Tarih: H-28-12-1330
 • İzmit ve Adapazarı’na tahsisat olmadığından ek kira havalenamesi gönderilemeyeceği.
  Yer: DH.EUM.MH.. / 42 – 27 – 0 Tarih: H-04-01-1331
 • Adapazarı kazasında tesis olunacak karakollar için beş polisin ayrılması ve kira havalenamesi talebi.
  Yer: DH.EUM.MH.. / 42 – 40 – 0 Tarih: H-06-01-1331
 • Dersaadet’ten Haleb, Bolu, Karesi, Canik ve Adapazarı’na sevk edilecek polis memurlarına ne kadar masarif-i zaruriye verileceğinin İstanbul Polis Müdürlüğü’nce bildirilmesi talebi.
  Yer: DH.EUM.MH.. / 44 – 63 – 0 Tarih: H-26-01-1331
 • Adapazarı Karaağaç mevkiindeki polis karakolhanesinin icarı için havalename gönderildiği.
  Yer: DH.EUM.MH.. / 53 – 23 – 0 Tarih: H-27-04-1331
 • Adapazarı’nda mevcut karakolhanelerle Sapanca’daki polis dairesi icarı için noksan olan meblağa ait havalenamenin gönderildiği.
  Yer: DH.EUM.MH.. / 59 – 30 – 0 Tarih: H-17-07-1331
 • Edirne mürettebatından olup elyevm Adapazarı’nda müstahdem polis memurlarının 1328 elbise bedellerinin verilmesinin mümkün olmadığı.
  Yer: DH.EUM.MH.. / 59 – 58 – 0 Tarih: H-23-07-1331
 • Adapazarı polis memurlarından İbrahim Besim Efendi’nin katilinin yakalanmasında fedakarlık gösteren efendilerin mükafatlandırıldıkları meblağı havi havalenamenin tanzim ve irsali.
  Yer: DH.EUM.MH.. / 93 – 6 – 0 Tarih: H-01-01-1333
 • İzmir mürettebatından olub Adapazarı’nda istihdam edilen polis Mustafa Efendi’nin Emniyet-i Umumiye’de olan borcunun 1331 senesi Mart ve 1330 Eylül ayı maaşından kesilerek Adapazarı Mal Sandığı’na teslim edildiği.
  Yer: DH.EUM.MH.. / 101 – 55 – 0 Tarih: H-07-06-1333
 • Adapazarı Komiser Muavini Mehmed Hilmi hakkında tahkikata memur edilen İkinci Komiser Yakup Efendi’ye avdet için harcırah irsal edildiği.
  Yer: DH.EUM.MH.. / 127 – 72 – 0 Tarih: H-06-07-1334
 • Adapazarı’nda müstahdem süvari polisleri hayvanatı yem bedeli için bir kıta havalename gönderildiği.
  Yer: DH.EUM.MH.. / 150 – 99 – 0 Tarih: H-07-06-1335
 • Bolu Divan-ı Harb-i Örfi kararıyla, Adapazarı’na gönderilen İsmail Hakkı Efendi’nin sevk masrafı ile araba parasının muamelesinin ikmali.
  Yer: DH.EUM.MH.. / 167 – 55 – 0 Tarih: H-27-03-1336
 • Kala-i Sultaniye Polis Memuru Mustafa Hayri Efendi’nin Batum’a tayininden dolayı maaşının Adapazarı’nda olan eşi Rasime Hanım’a ödenmesi.
  Yer: DH.EUM.MH.. / 176 – 9 – 0 Tarih: H-03-11-1336
 • Tahkikat için Adapazarı’na giden İstanbul Emniyet Müfettişi Vasıf Bey’e harcırah verilmesi.
  Yer: DH.EUM.MH.. / 179 – 90 – 0 Tarih: H-19-01-1337
 • Sürgün cezası affedilen ve daha önce avdet masrafı verilmiş olan Adapazarı İdadisi sabık muallimlerinden Süleyman Sırrı Efendi’nin harcırahının tezyidi talebinin kabul edilmemesi.
  Yer: DH.EUM.MH.. / 192 – 15 – 0 Tarih: H-16-09-1337
 • Adapazarı’nda Aziziye Karakolu’na yedi aylık bedel-i icaresinden 2320 kuruşluk havalenamenin tanzim olunarak gönderildiği.
  Yer: DH.EUM.MH.. / 204 – 51 – 0 Tarih: H-11-06-1338
 • Adapazarı polis mürettebatından olup işlerine son verilecek İzmit’e gelen polislerin havalenameleri Adapazarı Mal Müdüriyeti’nden gönderilmediğinden maaşlarının verilemeyeceği.
  Yer: DH.EUM.MH.. / 215 – 31 – 0 Tarih: H-22-05-1339
 • Tahrirat Kalemi Müsevvidliği’ne tayin edilen Mehmed b. Rıza’nın Adapazarı’ndan İstanbul’a olan harcırahını aldığı.
  Yer: DH.EUM.MH.. / 239 – 94 – 0 Tarih: H-26-01-1328
 • Adapazarı’nda teşkil olunan karakolhane binasının kira bedeline ait havalenamenin gönderilmesi.
  Yer: DH.EUM.MH.. / 256 – 55 – 0 Tarih: H-01-01-1333
 • İzmit Polis Memuru Salih’in fazla aldığı meblağın Şubat maaşından kesilerek Adapazarı Mal Sandığı’na teslimi.
  Yer: DH.EUM.MH.. / 257 – 62 – 0 Tarih: H-13-05-1333
 • Edirne mürettebatından üçüncü sınıf polis komiserlerinden olub Gümülcine sancağı İskeçe kazasında müstahdem iken Bulgarlar tarafından esir alınan Tahir Efendi b. Hacı Said’in Adapazarı’ndaki ailesine maaş tahsisine hacet olmadığı.
  Yer: DH.EUM.MH.. / 58 – 71 – 0 Tarih: H-06-07-1331

1.4.18 Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Muhaberat ve Tensikat Müdüriyeti Evrakı

 • Edirne vilayeti polis mürettebatından olup Adapazarı’nda müstahdem Polis Nasuh Efendi’nin şimdilik ameliyat edilmesine gerek olmayıp görevine mani bir hal bulunmadığının beyanı.
  Yer: DH.EUM.MTK. / 2 – 4 – 0 Tarih: H-03-07-1331
 • İzmit Mutasarrıflığı’nın kadrosu artırıldığından Adapazarı’nın umur ve muamelatına ait noksanların tamamlanması gerektiği.
  Yer: DH.EUM.MTK. / 9 – 6 – 0 Tarih: H-02-12-1331
 • Almanya tebeasından olup Adapazarı’nda kerestecilik yapan iki kişinin silah taşımalarına müsaade edilmesi hususunda Almanya Sefareti’nin müracaatına nazaran gerekli kolaylığın gösterilmesi.
  Yer: DH.EUM.MTK. / 17 – 24 – 0 Tarih: H-04-05-1332
 • İzmit livasındaki polis kuvvetinin merkez ve Adapazarı’nda toplandığı ve tren istasyonlarındaki inzibat vazifesini gören jandarmaların okur-yazar olması gerektiği.
  Yer: DH.EUM.MTK. / 42 – 9 – 0 Tarih: H-09-09-1332
 • İzmit ve Adapazarı’ndan başka yerlerde polis istihdamına lüzum olmadığı, mevcut fazla kadronun önemli merkez ve kadrolarının arttırılması gereken mevkilere nakillerinin İzmit Mutasarrıflığı’na bildirilmesi.
  Yer: DH.EUM.MTK. / 61 – 18 – 0 Tarih: H-04-01-1333
 • Adapazarı kazası polis memurlarından, İbrahim Besim Efendi’yi öldüren sabıkalı firari Hayik’i yakalayan Komiser Muavini Raşid ve beş polis memurunun nakdi olarak mükafatlandırılması.
  Yer: DH.EUM.MTK. / 63 – 1 – 0 Tarih: H-10-01-1333

1.4.19 Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Polis Mecmuası Evrakı

 • 1335 senesi Polis Mecmuası abone bedeli kırk kuruşa çıkarıldığından Adapazar’lı Komiser İshak Efendi’den yirmi kuruş daha mahalli mal sandığına teslim ettirilmesi.
  Yer: DH.EUM.PMC. / 3 – 68 – 0 Tarih: H-11-07-1337
 • 1335 senesi için İzmit’de müstahdem otuziki polis memurundan mecmua abone bedeli olarak alınan paranın İzmit ve Adapazarı Mal Sandıkları’na teslim edelirek alınan makbuzların takdim olunduğu.
  Yer: DH.EUM.PMC. / 3 – 92 – 0 Tarih: H-12-08-1337
 • Adapazarı’nda yok alanan şaki Salih’in Düzce’ye götürülerek Divan-ı Harb’e tevdi edildiğinin bildirildiği.
  Yer: DH.EUM.PMC. / 6 – 39 – 0 Tarih: H-20-02-1339
 • İzmit sancağı Adapazarı kazası havalisinde eşkiyalık yapan Genç Beryos’un ele geçirilmesinde üstün gayreti görülen İbrahim Edhem ve Komiser Muavini Raşid Efendi’nin isimlerinin polis mecmuasında yayınlanıp bu gayretlerinden söz edilmesi ve takdirname verilmesi.
  Yer: DH.EUM.PMC. / 8 – 4 – 0 Tarih: H-13-02-1332

1.4.20 Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Sicil Kalemi Evrakı

 • Adapazarı polislerinden İsmail Hakkı Efendi’nin arkadaşlarıyla 31 Mart Vak’ası’ndan önce gazeteye çektikleri telgraf yüzünden derdesti üzerine kendi rızasıyla istifa ettiğinin beyanı.
  Yer: DH.EUM.SCL. / 1 – 37 – 0 Tarih:-
 • Adapazarı polis kadrosunda müstahdem olduğu bildirilip hakkında malumat istenen Asım Efendi’nin İzmit polis kadrosunda kaydına rastlanmadığı.
  Yer: DH.EUM.SCL. / 4 – 45 – 0 Tarih

1.4.21 Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Seyrüsefer Kalemi Evrakı

 • Adapazarı’nda ikamet eden bir bakkalın istediği seyahat izninin verilmesinde bir sakınca olmadığı.
  Yer: DH.EUM.SSM. / 65 – 32 – 0 Tarih: H-03-04-1335 –
 • Adapazarı araba fabrikası heyet-i idare azası Salim Bey’e ait geçici seyahat varakası.
  Yer: DH.EUM.SSM. / 66 – 49 – 0 Tarih: H-18-08-1336 –
 • Görevli olarak Adapazarı, Bolu ve İstanbul arasında seyahat edecek olan Emniyet-i Umumiye memurları Edhem ve İlhami Beylere ait nüfus tezkeresi suretleri.
  Yer: DH.EUM.SSM. / 66 – 63 – 0 Tarih: H-10-09-1336 –
 • Adapazarı esnafından Petros veled-i Kırist’in seyahat varakası olmadığı halde Haydarpaşa’ya gelen trene bindiği anlaşıldığından Haydarpaşa İstasyonu Polis Komiserliği’ne teslim edildiği.
  Yer: DH.EUM.SSM. / 67 – 76 – 0 Tarih: H-23-10-1337 –
 • İzmid’den Adapazarı’na yolcu taşıyan trenin bin üç yüz otuz altı senesi Mayıs ayının on sekizinden itabaren kumpanyaca görülen lüzum üzerine seferlerinin iptal edildiği.
  Yer: DH.EUM.SSM. / 68 – 1 – 0 Tarih: H-01-09-1338 –
 • Ticaret için İzmid ve Adapazarı civarına seyahatine izin verilmesi talebinde bulunan Yorgi veled-i Vasil Lorando’ya iyi hal sahibi olduğu belirlendiğinde seyahat varakası verilmesi.
  Yer: DH.EUM.SSM. / 60 – 68 – 0 Tarih: H-21-09-1336 –
 • Adapazarı’ndan Eskişehir’e memuriyeti nakledilen seyrüsefer memuru Estepan Yalancıyan’ın ailesiyle birlikte Eskişehir’e gitmesine izin verildiği.
  Yer: DH.EUM.SSM. / 60 – 76 – 0 Tarih: H-22-09-1336 –
 • Zaruri bir ihtiyaçtan dolayı Adapazarı’na gidecek olan Emniyet-i Umumiye Ecanib Şubesi Müdürü Vasıf Bey’in marşandiz trenlerinden biriyle seyahatini temini ricası. a.g.y.tt
  Yer: DH.EUM.SSM. / 62 – 112 – 0 Tarih: H-30-12-1337 –
 • Adapazarı’na gidecek olan Emine Hanım’ın cuma günkü trenle seyahatinin temin edilmesi talebi. a.g.y.tt
  Yer: DH.EUM.SSM. / 62 – 113 – 0 Tarih: H-30-12-1337 –
 • Adapazarı Araba Fabrikası Heyet-i İdare Azası Salim Bey namına düzenlenen daimi seyahat varakasının Kalem-i Hususi katibince alındığı.
  Yer: DH.EUM.SSM. / 16 – 117 – 0 Tarih: H-08-04-1336 –
 • Tiranlı Hasan Loçya isimli şahıs Adapazarı’nda ikamet eden ailesinin yanına gitmek istediğini bildirdiğinden böyle bir aile olup olmadığının tahkik edilmesi.
  Yer: DH.EUM.SSM. / 18 – 48 – 0 Tarih: H-15-05-1336 –
 • Beşinci Menzil Serbaytarlığı baytarı Yüzbaşı Ermenak Efendi’nin Bandırma’da bulunan ailesinin Adapazarı’na gitmesine izin verildiği.
  Yer: DH.EUM.SSM. / 29 – 37 – 0 Tarih: H-02-12-1336 –
 • Karadağlı Adem b. Yusuf’un Adapazarı seyahatine engel olunmaması.
  Yer: DH.EUM.SSM. / 30 – 45 – 0 Tarih: H-10-12-1336 –
 • Kütahya’da bulunan Şile Yeniköy halkının Yeniköy Kilisesi’nde kalan şahsî eşyalarını almak üzere her haneden bir kişinin Yeniköy’e gitmesine izin verildiği, bunların Şile, Adapazarı ve Kartal’da dolaşan eşkiya saldırısına uğramaması için gerekli tedbirin alınması gerektiği.
  Yer: DH.EUM.SSM. / 31 – 27 – 0 Tarih: H-18-12-1336 –
 • Adapazarı Fabrikası’nda teftişte bulunmak üzere Dersaadet’e gelecek olan Hans Nucban’ın seyahat muamelesinin yapılamadığı; Alman tebealı, Eskişehir’de oturan Karl oğlu Hanri Kon’ın Donanma Cemiyeti sigara kağıdı ve kibrit müteahhidi olduğu ve Donanma Cemiyeti’nce Dersaadet’e çağrıldığının doğru olup olmadığı.
  Yer: DH.EUM.SSM. / 32 – 52 – 0 Tarih: H-27-12-1336 –
 • Çatalca’da mukim Yunan tebeasından Yani Lazaridi oğlu Aristarhos’un Dersaadet’e gelmesine, Karadağlı Adem b. Yusuf’un da Adapazarı’na gidip gelmesine müsaade edildiği.
  Yer: DH.EUM.SSM. / 33 – 8 – 0 Tarih: H-03-01-1337 –
 • Bayezid’de Feyziye Mektebi muallimlerinden Romanya tebealı Ömer Lütfi Efendi’nin Adapazarı’na gitmesine müsaade edildiği.
  Yer: DH.EUM.SSM. / 33 – 28 – 0 Tarih: H-08-01-1337 –
 • Memuren Adapazarı’na gidecek olan Emniyet-i Umumiye Beşinci Şube Müdürü Vasıf Bey’in marşandiz treniyle seyahatinin temini.
  Yer: DH.EUM.SSM. / 33 – 45 – 0 Tarih: H-11-01-1337 –
 • Adapazarı’na gidecek olan Hacı Mennan Efendi’ye yol esnasında kolaylık gösterilmesi ve Tercüman Papazyan’ın Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti’nde Haydar Bey’i ziyareti.
  Yer: DH.EUM.SSM. / 35 – 4 – 0 Tarih: H-02-02-1337 –
 • Haydarpaşa’dan hareket eden trene hırsızlık kasdıyla bindiklerinden şüphelenilip yakalanan şahısların adreslerinin tahkik edilip bildirilmesi.
  Yer: DH.EUM.SSM. / 35 – 39 – 0 Tarih: H-19-11-1336 –
 • Pendik’den Adapazarı’na gitmek üzere trene binen Yunan tebeasından Nikola oğlu Yorgi’nin seyahat vesikası olmadığından trenden indirilerek polise teslim edildiği.
  Yer: DH.EUM.SSM. / 37 – 86 – 0 Tarih: H-04-11-1337 –
 • Anadolu’ya sevk olunan edevat-ı istihkamiye, Anadolu’dan Haydarpaşa’ya gelen İngiliz askerleri, Adapazarı’nda Kuva-yı Milliye’ye iltihak, Dersaadet’e gelen ve giden yolcularla vapurlar hakkında istıtlaat memur raporlarının takdimi.
  Yer: DH.EUM.SSM. / 38 – 13 – 0 Tarih: H-13-01-1338 –
 • Harekat-ı Milliye kuvvetlerinin Adapazarı’na geldiği ve İzmid’in bunlara iltihak ettiği, Rumeli hattındaki şehir istasyonlarının Fransız askerlerinin inzibatında olduğu, Eskişehir’de örfi idare ilan edildiği ve Anadolu’ya gönderilen silah ve edevat hakkında istıtlaat memurlarının gönderdiği raporların takdimi.
  Yer: DH.EUM.SSM. / 38 – 14 – 0 Tarih: H-13-01-1338 –
 • Arab şeyhlerinden İbrahim Paşa, Hacîm, İmam Yahya ve İmam İdris’in Dersaadet’e gelecekleri, Rumeli treniyle Dersaadet’e gelip giden yolcular, Dersaadet’e gelip giden vapurlar, Adapazarı’nda ortaya çıkan yüz kadar Çerkes süvarisini bastırmak için bir bölük Osmanlı askeri gittiği, İngiliz Huntes Kastil Vapuru’yla beşbin çadır ve içinde cephane bulunan beş bin sandık getirildiği gibi hususlarda İstanbul ve Haydarpaşa İstıtlaat Memurluklarının rapor takdimi.
  Yer: DH.EUM.SSM. / 39 – 52 – 0 Tarih: H-08-03-1338 –
 • Yunanistan kralının Paris’te bulunmasının Türk Antlaşmasını etkileyeceği ve Osmanlıya hainlik eden Daily Telegraph ile Daily Chronicle gazetelerin de onlara uyduğu; Şarki ve Garbi Trakyalıların isteklerini Sulh Konferansı azasına bildirmek üzere Paris’e gittikleri ve Adapazarı civarında bir alay Kuva-yı Milliye askerinin Kuva-yı İnzibatiye tarafına geçtiği.
  Yer: DH.EUM.SSM. / 42 – 44 – 0 Tarih: H-11-09-1338 –
 • Çalışmak üzere Adapazarı’na gidecek olan Aşçı Yorgi’nin seyahat varakası.
  Yer: DH.EUM.SSM. / 1 – 44 – 0 Tarih: H-13-07-1333 –
 • Haydarpaşa’dan posta treniyle Adapazarı’na giden Avusturyalı Profesör Frenç Şakan ile Macaristanlı Mühendis Got Frayç Maksimilyan’ın yanlarında hizmetçi olarak bulunan Karadağlı Buka Palviç Luka adlı şahsın durumu şüpheli görüldüğünden gereğinin yapılması.
  Yer: DH.EUM.SSM. / 10 – 80 – 0 Tarih: H-15-07-1335 –

1.4.22 Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Tahrirat Kalemi Evrakı

 • Genel af sonucu hapishaneden çıktıktan sonra mahalle sakinlerinin asayişini bozduklarından dolayı Adapazarı Kaymakamlığı’nca yakalanarak Zabtiye Nezareti’ne gönderilen Adapazarlı Cin Ali ve Keçekülah namındakı şahısların kalan cezalarından tutuklanamayacaklarından Adapazarı’na iade kılındığı.
  Yer: DH.EUM.THR. / 1 – 27 – 0 Tarih: H-06-08-1327 –
 • Adapazarı Polis Komiserliği’nden Müstafi İsmail Hakkı Efendi’nin istihdamına engel bir halinin olup olmadığı ile Divan-ı Harb-i Örfi’ce sorgulanma ve muhakeme edilme sebeplerinin ve verilen kararın ayrıntılı olarak bildirilmesi talebi.
  Yer: DH.EUM.THR. / 6 – 44 – 0 Tarih: H-17-09-1327 –
 • Sabık Adapazarı Polis Komiseri İsmail Hakkı Efendi’nin istifaya mecbur edildiğinden bahisle verdiği arzuhale binaen olayın tahkik ve işarı talebi.
  Yer: DH.EUM.THR. / 8 – 6 – 0 Tarih: H-25-09-1327 –
 • Adapazarı Belediye Reisi olup Emniyet-i Umumiye Müdürlüğü Tahrirat Kalemi Müsevvidliği’ne tayin edilen Nafiz Bey’in yeni görevine başladığı.
  Yer: DH.EUM.THR. / 20 – 33 – 0 Tarih: H-22-12-1327 –
 • İzmir Oteli’nde vefat eden Adapazarlı Mığırdıç’ın muhallefatının Maliye Beytülmal İdaresi’ne teslim edildiği.
  Yer: DH.EUM.THR. / 37 – 26 – 0 Tarih: H-09-06-1328 –
 • Polislik için müracaat eden Adapazarlı Gregoryuç Altunyan’ın evrakının İzmid’e gönderildiği ile oraya müracaatı gerekdiği.
  Yer: DH.EUM.THR. / 37 – 56 – 0 Tarih: H-12-06-1328
 • Polisliğe talip Adapazarlı Antonyan Kirkorya’nın evrakının İzmit Mutasarrıflığı’na gönderildiği.
  Yer: DH.EUM.THR. / 38 – 19 – 0 Tarih: H-16-06-1328
 • Adapazarı ile Haydarpaşa arasında kapalı sandık ve balyalarla gönderilen tütünlerin kontrolünde görevli zabıta memurlarının memurin-i rüsumiyeye yardımda bulunmaları.
  Yer: DH.EUM.THR. / 48 – 13 – 0 Tarih: H-24-08-1328
 • Adapazarı’na giden Hasköylü Loni’nin evinin kordona alınmadığı ve Yemeni Sokağı’nda koleranın görülmediği beyanı.
  Yer: DH.EUM.THR. / 50 – 94 – 0 Tarih: H-20-09-1328
 • Sırkat maddesinden dolayı mevkuf bulundukları Adapazarı Hapishanesi’nden firar eden ve yakalanmaları istenen şahısların Üsküdar tarafında olmadıkları.
  Yer: DH.EUM.THR. / 54 – 52 – 0 Tarih: H-11-11-1328
 • İzmit sancağı Adapazarı kazası Sapanca nahiyesi Muradiye karyesinden Ahmed oğlu Mehmed Cemal Efendi’nin Beyoğlu polis mürettebatında kayıtlı olduğu.
  Yer: DH.EUM.THR. / 63 – 7 – 0 Tarih: H-15-04-1329
 • Yalova, Geyve, Adapazarı, Karamürsel ve Kandıra kazalarının aylık vukuat-ı zabıta istatistik cedvelleri gönderilmekle beraber, intihar, deniz kazası gibi olaylara dair vukuat olmaması dolayısıyla cedvel tanzim olunmadığı.
  Yer: DH.EUM.THR. / 71 – 12 – 0 Tarih: H-08-12-1329
 • Bozuk olduğu bildirilen ve tamirci gönderilmesi istenen Adapazarı telefon santralındaki arıza, makineden kaynaklanıyorsa makinenin gönderilmesi lüzumu.
  Yer: DH.EUM.THR. / 74 – 14 – 0 Tarih: H-08-03-1330
 • Adapazarı’ndan gelen trende Göztepe İstasyonu’nda yakalanan İzmirli Koca Mehmed bin Nustafa’nın eşyaları içinde bulunan tüfek ve saire dolayısıyla divan-ı harbe sevkedildiği.
  Yer: DH.EUM.THR. / 104 – 27 – 0 Tarih: H-22-10-1327 –
 • Adapazarı kazasında polis mürettebatının yetersizliği nedeniyle Dersaadet’ten muvakkaten beş, altı polisin gönderilmesi talebi.
  Yer: DH.EUM.THR. / 107 – 18 – 0 Tarih: H-04-04-1330 –
 • Adapazarı Polis Komiserliği’nden müstafi İsmail Hakkı Efendi’nin görevine dönmesi isteği üzerine hakkında gerekli tahkikatın yapılarak bildirilmesi.
  Yer: DH.EUM.THR. / 90 – 72 – 0 Tarih: H-17-09-1327 –
 • Bulgaristanlı hacıları dolandırdığı iddia olunan Sirkeci’deki Adapazarı ve Varna otelleri kiracısı Kara İsmail’in kayınbiraderi Hüseyin hakkında tahkikat yapılarak neticenin bildirilmesi.
  Yer: DH.EUM.THR. / 94 – 72 – 0 Tarih: H-5 -02-1328 –

1.4.23 Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Evrak Odası Kalemi Evrakı

 • Selanik’ten hicretle Adapazarı’na gelen Mehmed Latif Efendi’nin geçim sıkıntısı içinde olduğu için polis memurluğuna tayini talebi.
  Yer: DH.EUM.VRK. / 11 – 7 – 0 Tarih: H-11-08-1331
 • Adapazarı Rum metropolit vekiline memleketi terketmesi yolunda bir mektup gelmesi ve aynı ifade ile Rum kilisesi kapısına da bir varaka yapıştırılması üzerine gerekli tedbirlerin alındığı ve tahkikata başlanıldığının İzmit Mutasarrıflığı’ndan beyanı.
  Yer: DH.EUM.VRK. / 12 – 61 – 0 Tarih: H-18-07-1332
 • Adapazarı’nda jandarma kuvveti tezyid edilinceye kadar bir depo taburunun burada ibka edildiğinin Erkan-ı Harbiye Riyaseti’nden bildirildiği.
  Yer: DH.EUM.VRK. / 14 – 68 – 0 Tarih: H-10-04-1333
 • Basra vilayeti Ebü’l-hafib nahiyesinin ilga, İzmit livası Adapazarı kazasında Söğüdlükebir nahiyesinin teşkil edildiği.
  Yer: DH.EUM.VRK. / 18 – 28 – 0 Tarih: H-12-08-1336
 • Adapazarı’nda muvakkaten görevli polis memurunun geçim sıkıntısı sebebiyle memleketi olan İzmir’e naklinin yapılması talebi.
  Yer: DH.EUM.VRK. / 22 – 17 – 0 Tarih: H-06-04-1331
 • Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti’nden istenen yeni polis memurlarından birinin Adapazarı’nda, birinin Yalova hamamlarında, birinin de Arifiye İstasyonu’nda görevlendirilmesi.
  Yer: DH.EUM.VRK. / 26 – 43 – 0 Tarih: H-19-04-1329 –
 • Adapazarı’nda değirmencilik yapan Panayot’un çeşitli alet ve edevat almak üzere onbeş günlüğüne İstanbul’e gitmesine izin verilmesi talebi.
  Yer: DH.EUM.VRK. / 28 – 15 – 0 Tarih: H-10-01-1335 –

1.4.24 Dahiliye Nezareti Hukuk Evrakı

 • Adapazarı’ndan Mülazım Hayrullah Efendi hakkında Meşrutiyet aleyhinde tecavüz-i lisanda bulunduğu iddiasıyla şikayeti havi Petro Kayaoğlu imzasıyla Dahiliye Nezareti’ne çekilen telgraf.
  Yer: DH.H… / 61 – 3 – 0 Tarih: H-17-10-1328 –
 • Adapazarı’ndan İranlı Yusuf tarafından gönderilen ve hanelere tecavüz eden eşkıyanın tutuklanmasını isteyen telgraf üzerine gereğinin yapılması için İzmid Mutasarrıflığı’na gönderilen tahrirat.
  Yer: DH.H… / 61 – 10 – 0 Tarih: H-26-12-1328 –
 • Adapazarı kazasına tabi Hendek nahiyesinin Güldibi köyü civarında oğlu Hayk’ın yolunu keserek yaralayıp paralarını çalan Neferetli Kamil ve arkadaşlarının Düzce kazasında tevkif edildikten sonra hiç bir kanunî işlem yapılmayıp tahliye edildiklerinden bahisle, Sağıroğlu Karabet’in suçluların cezalandırılması talebi.
  Yer: DH.H… / 61 – 13 – 0 Tarih: H-15-01-1329
 • Adapazarı kaymakamının katli ve tahrirat katibinin yaralandığına dair haberin yalan olduğu ve asayişi bozarak mahalli hükümeti zor duruma düşürmek maksadını taşıdığı anlaşıldığından bahisle, Sabah gazetesine mektup gönderen şahsın cezalandırılması talebini havi İzmid Mutasarrıflığı’nın yazısı.
  Yer: DH.H… / 61 – 14 – 0 Tarih: H-23-01-1329 –
 • Bosna muhacirlerinden olup Urla’da vefat eden Hacı İshak’ın Beytülmal İdaresi’nde bulunan meblağının, Adapazarı’nın Bağcılar köyünde mukim mirasçıları Hasan ve İbrahim’e verilmesi hakkında Şeyhülislam Dairesi’nin yazısı.
  Yer: DH.H… / 61 – 18 – 0 Tarih: H-21-02-1329 –
 • Adapazarı’nda küfür maddesinden dolayı mevkuf Boşnak Salih oğlu Süleyman’ın, ailesinin duçar olduğu sefalet sebebiyle tahliyesi.
  Yer: DH.H… / 61 – 23 – 0 Tarih: H-27-03-1329 –
 • Köylerine ait baltalığa Akyazı nahiyesi ahalisince vuku bulan müdahalenin engellenmesi isteğiyle Adapazarı kazasına bağlı Aşağı Aziziye (Kuzuluk) köyü ahalisi tarafından İzmid Mutasarrıflığı’na verilen arzuhal.
  Yer: DH.H… / 61 – 50 – 0 Tarih: H-29-09-1329 –
 • Romanya devleti tebeasından Petro ve Yorgi Vasilif’in, balık avı için gerekli alet ve eşyasını Adapazarı ahalisinden Yorgi Çıbakar’ın zabt ederek kaybolması üzerine İzmid Mutasarrıflığı’nın tahkikatı sonucunda bulunan eşyaya el konulduğu.
  Yer: DH.H… / 61 – 52 – 0 Tarih: H-04-10-1329 –
 • Mudurnu’dan Adapazarı’na giden yolcuların önüne çıkarak paralarını gasb edip bir kişiyi yaralayan eşkıyanın tutuklanması için İzmid ve Bolu mutasarrıflıklarına gönderilen tahrirat.
  Yer: DH.H… / 61 – 74 – 0 Tarih: H-16-04-1330 –
 • Adapazarı kazası ve Hendek nahiyesinde can ve mal emniyeti kalmayıp mahalli hükümetin eşkıyayı takip etmediğinden şikayetle Hendek nahiyesinden birkaç mahalle muhtarının Meclis-i Mebusan’a çektikleri telgrafname.
  Yer: DH.H… / 61 – 6 – 0 Tarih: H-21-07-1330 –
 • Kocasının askerde olmasından istifade eden bir şahsın kendisine tecavüz ettiğinden bahisle Adapazarı’ndan Edhem Çavuş’un hanımı Ayşe imzasıyla Harbiye Nezareti’ne gönderilen arzuhal üzerine, İzmid Mutasarrıflığı’nca mezkur kişinin tutuklanarak adliyeye sevk edildiği.
  Yer: DH.H… / 61 – 14 – 0 Tarih: H-02-09-1330 –
 • Adapazarı’nın bir köyünde katledilen Canbaz Ahmed’in katilinin Adapazarlı Ermeni Kel Bedros olduğu ve tutuklanarak askeriyeye teslim edildiği hakkında İzmid Mutasarrıflığı’nın Dahiliye Nezareti’ne çektiği telgraf.
  Yer: DH.H… / 61 – 19 – 0 Tarih: H-21-09-1330 –
 • Adapazarı ve çevresinde cinayet suçlarının arttığı, bu nedenle can ve mallarının tehlikede bulunduğunu bildiren Adapazarı belediye reisi ve azalarının Dahiliye Nezareti’ne çektikleri telgraflar.
  Yer: DH.H… / 61 – 27 – 0 Tarih: H-24-10-1330 –
 • Şikayetler üzerine Adapazarı Kaymakamı Ahmed Cevdet Bey’in başka bir mahalle nakledildiği.
  Yer: DH.H… / 61 – 31 – 0 Tarih: H-17-11-1330 –
 • Adapazarı’nın Düzce nahiyesinde mukim ve Karaoğlan fırınında müstahdem kocası Mehmed Ağa’nın, kendisini İstanbul’a göndererek yalnız bıraktığına dair Feride Hanım’ın şikayeti üzerine Mehmed Ağa’nın İstanbul’a gönderildiğinin Bolu Mutasarrıflığı’nca Dahiliye Nezareti’ne bildirilmesi.
  Yer: DH.H… / 61 – 42 – 0 Tarih: H-26-01-1331 –
 • Adapazarı İstasyonu memurlarından İstavridis ve üç arkadaşının, tamamı Müslüman olan Mecidiye Mahallesi’ndeki Yanko’nun evine, fuhşiyatla maruf bir Boşnak kadını getirerek eğlendiklerinin şikayet edilmesi üzerine gerekli muamelenin yapıldığına dair İzmid Mutasarrıflığı’nın tahriri.
  Yer: DH.H… / 61 – 45 – 0 Tarih: H-28-04-1331 –
 • Adapazarı civarında bir ovada Patik Kunduracıyan namındaki bir Ermeni çocuğunun Boşnaklar tarafından katledildiğinin Ermenice gazetelerde görülmesi üzerine, konunun araştırılması için Dahiliye Nezareti’nin İzmid Mutasarrıflığı’na gönderdiği tahrirat.
  Yer: DH.H… / 61 – 52 – 0 Tarih: H-12-05-1331 –
 • Adapazarı’na tabi İncili nahiyesinin Lahna Divanı köyü imam ve ihtiyar heyetinin gayr-i nizami verdikleri ilmühaberler ile efrad-ı askeriyeden bazılarının zevcelerini başkalarına nikahladıklarına dair şikayeti havi Mahir Sadık Mustafa imzasıyla Harbiye Nezareti’ne verilen arzuhal.
  Yer: DH.H… / 61 – 55 – 0 Tarih: H-03-07-1331 –
 • Adapazarı kazasına bağlı Yalpakkaya köyünde mukim Bahadır ve arkadaşları tarafından yapılan tecavüzden şikayeti havi aynı köyden Orasan oğlu Ali tarafından Dahiliye Nezareti’ne çekilen telgraf üzerine yapılan tahkikat.
  Yer: DH.H… / 61 – 56 – 0 Tarih: H-07-07-1331 –
 • Anastas Mihailidis Efendi ile zevcesinin Adapazarı Rum Mahallesi’ndeki hanelerinin, Avusturyalı Otoba’ya rehin edilmiş olmasından dolayı iki taraf arasında görülen rehin davası.
  Yer: DH.H… / 61 – 61 – 0 Tarih: H-21-07-1331 –
 • Adapazarı’na tabi Akyazı nahiyesinin Kürtbedil köyünde askere giden oğullarına ait araziye bazı şahıslarca yapılan tecavüzün engellenmesi talebiyle Hanife ve arkadaşlarınca Harbiye Nezareti’ne gönderilen arzuhaller.
  Yer: DH.H… / 61 – 67 – 0 Tarih:  H-17-08-1331 –
 • Rasim Bey kumandasındaki kişilerce mal ve hanelerine taarruzda bulunulduğu, hükümete müracaatlarının sonuçsuz kaldığından bahisle Adapazarı’nın Karapelit köyü papazı Pavli ve muhtar Dimitri’nin teftiş heyeti istirhamını havi İncili’den gönderdikleri telgraf.
  Yer: DH.H… / 61 – 73 – 0 Tarih: H-21-11-1331 –
 • Adapazarı’nda ikamete memur Rasim Bey’in biraderi olup Rus askeri miralayı olduğu iddia edilen ve firaren Adapazarı’na gelen Knez Nuri Anzorokof’un Rusya’ya iadesinin caiz olamayacağı.
  Yer: DH.H… / 62 – 5 – 0 Tarih: H-30-11-1329 –
 • Taraklı ile Göynük arasında vuku bulan posta soygununa karışan Adapazarı’nın İrfaniye köyünden Hacı İbrahim oğlu İsmail ile iki arkadaşının yakalanarak adliyeye sevk edildiklerinin Geyve Kaymakamlığı’ndan bildirildiği.
  Yer: DH.H… / 65 – 18 – 0 Tarih:  H-30-10-1329 –
 • Adapazarı’nda oturan kereste tüccarından Fürstenberg’e güçlük çıkarılmakta olduğuna dair şikayet üzerine, tüccarlara kolaylık gösterilmesi ve şikayete meydan verilmemesi gerektiğine dair tahrirat.
  Yer: DH.H… / 73 – 2 – 0 Tarih: H-03-11-1331 –

1.4.25 Dahiliye Nezareti Hukuk Müşavirliği Evrakı

 • İstanbul’dan ayrılıp Adapazarı’na yerleşenlerin muamele-i askeriyelerinin Adapazarlı addolunarak yapılması.
  Yer: DH.HMŞ. / 23 – 63 – 0 Tarih: H-16-10-1330 –
 • Adapazarı Hapishanesi’nin duvarlarını delerek firar edenler hakkında Dersaadet İstinaf Müddei-i Umumiliği tarafından yapılan tahkikat.
  Yer: DH.HMŞ. / 3 – 1 – 0 Tarih: H-25-04-1337 –
 • Af kararnamesinin Adapazarı’nda ilan tarihi ile Mehmet bin Tahir ve üç arkadaşının tarih-i istiman ve dehaletleri hakkında mutasarrıflıkdan izahat istenmesi.
  Yer: DH.HMŞ. / 5 – 2 – 0 Tarih: H-24-03-1337 –
 • Adapazarı’nda Papas Manas ile iki kadının katlinden mesul Abdurrahman ve Mustafa adlı şahıslara verilecek ceza. a.g.y.tt
  Yer: A.}AMD. / 23 – 58 – 0 Tarih: H-29-12-1266 –